Народна Освіта » Українська мова » § 28. Ступені порівняння прислівників

НАРОДНА ОСВІТА

§ 28. Ступені порівняння прислівників

Я знаю силу слова —

воно гостріш штика
і швидше навіть кулі,
не тільки літака.

В. Сосюра

ПАМ'ЯТАЙМО

Від якісно-означальних прислівників з кінцевими суфіксами -о та -е
можна утворити незмінні прості (складаються з одного слова) форми ви-
щого і найвищого ступенів порівняння. Вищий ступінь порівняння утво-
рюється від прислівників так само, як і вищий ступінь прикметників

Утворення вищого ступеня порівняння прислівників

за допомогою суфіксів -іиі (е), -ш (е)

за допомогою суфікса -щ (е)

Правило

Приклади

Правило

Приклади

Під час творення вищо-
го ступеня за допомо-
гою суфікса -іиі (с) змін
в основі прислівника
не відбувається

голосно —
голосніше,
повільно —
повільніше

Під час утворення вищо-
го ступеня відбуваються
зміни приголосних: кін-
цевий [с] кореня і суфікс
-ш- змінюються на щ [щч]

високо — вище

При утворенні вищо-
го ступеня за допомогою
суфікса -ш (с) суфікси
-к-, -ек-, -ок- випадають

швидко —
швидше,
широко —
ширше

кінцеві [г], [ж], [з] коре-
ня і суфікс -ш- змінюють-
ся на жч

дорого — до-
рожче, дуже —
дужче, низь-
ко — нижче

Вищий ступінь порівняння прислівників, як і прикметників, утво-
рюється й від слів з іншим коренем: мало — менше, гарно — краще,
погано — гірше, багато — більше.

194. І. Усно перекажіть зміст тексту. Розкажіть про обрядовість наших
предків, пов'язану з приходом весни.

ВЕСНЯНІ СВЯТА — ЧАРІВНА КАЗКА НАШОЇ СТАРОВИНИ

Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі,
в Україні, починаються весняні свята. Вони пов’язані зі стародавніми
віруваннями, супроводжуються піснями, іграми та хороводами.

Н.В. Старовойтова.
«Українка»

Народ наш у своїх казках створив чудовий об-
раз весни. Це гарна молода дівчина з вінком квітів
на голові. Вона бажаний і довгожданий гість. Її за-
кликають дівчата піснями-веснянками. Зустрічають
її і діти з дарами — солодким печивом у вигляді пта-
шок. Її уособлює найкраща з дівчат — «Леля». Вона
одягає на себе білу вишиту сорочку, кладе на голову
вінок з весняних квітів і роздає дівчатам дари.

Народний образ весни — це образ краси, сили,
надії. Хороводи дівчат, забави дітей, зустріч птахів —
чарівна казка нашої старовини. Все це — українська
весна, голос предків наших, дорога поезія нашої Бать-
ківщини (За О. Воропаєм).

II.    Доберіть декілька варіантів веснянок. Виконайте одну
з них у класі.

III.    Випишіть із тексту якісні прикметники. Утворіть від них
вищий ступінь порівняння якісно-означальних прислів-
ників.

ПАМ'ЯТАЙМО

Утворення найвищого ступеня порівняння прислівників

Правило

Приклад

Найвищий ступінь порівняння утворю-

найвище, найдорожче, найактивніше,

ється від прислівників вищого ступеня
за допомогою префікса най-

найнижче, найменше, найкраще

Для підсилення значення найвищого

щонайближче,

ступеня вживаються префікси що-, як-

якнайближче,

або обидва ці префікси одночасно щояк-

щоякнайближче

195. І. Прочитайте текст. Розкажіть відомі вам фразеологізми, народні пе-
рекази, пов'язані з вовками.

С

ОБЕРЕЖНИЙ І КМІТЛИВИМ ЗВІР

Мабуть, нікому так не перепало в народних казках,
Лігво, дбайливий ) як вовкові. Він і жорстокий, і полохливий, і дурний. Вов-
ка завжди обводить круг пальця хитра лисиця.

Але це не так. Насправді вовк обережний і кмітливий. Особливо до-
бре розвинутий у нього слух. Досить поросяті подати голос, і звір почує
за два-три кілометри. Вовк набагато хитріший від лисиці. Він рідко
потрапляє в пастки.

Десь посеред зими вовки розбиваються на пари й повертають-
ся до своїх логвищ. А напровесні вовчиця приводить п’ять-шість

вовченят. Вовченята швидко ростуть. Скоро починають виходити
з лігва. Бавляться, чекаючи, поки батько принесе якусь здобич. Ма-
лят оберігає і доглядає дбайлива вовчиця.

А настає зима, і вся родина вирушає на пошуки здобичі (3 ча-
сопису).

II. Використовучи вищий ступінь, порівняйте вовка з лисицею за тек-
стом. Наприклад: вовк поводиться (як?) обережніше, (як?) кмітливі-
ше, ніж лисиця.

II. Від записаних прислівників вищого ступеня порівняння утворіть
усі варіанти найвищого ступеня.

ПАМ'ЯТАЙМО

Утворення складених форм вищого
й найвищого ступенів порівняння прислівників

Складені форми вищого ступеня

Складені форми найвищого ступеня

Правило

Приклади

Правило

Приклади

Значення вищого
ступеня може під-
силюватись слова-
ми багато, далеко,
куди, ще, трохи,
(краще) за всіх

багато більше, да-
леко більше, куди
більше, ще більше,
трохи більше

Значення найви-
щого ступеня мо-
же утворювати-
ся за допомого слів
найбільш, най-
менш

найбільш тонко,
найбільш глибоко,
найменш успішно,
найменш голосно

прислівник поєд-
нуємо зі словом
більш (менш)

більш тонко,
менш глибоко

Увага! Від якісних прислівників з пре-
фіксом за- (забагато, занадто) або
з суфіксами -еньк, -есеньк- (тихенько,
тихесенько) ступені порівняння не утво-
рюються

196. І. Від наведених прислівників утворіть усі можливі форми вищого
й навищого ступенів порівняння. Поясніть спосіб їх творення. Напри-
клад: швидко — більш швидко, швидше, куди швидше, найшвидше,
якнайшвидше, щоякнайшвидше, найбільш швидко.

Швидко, темно, тепло, високо, низько, прекрасно, добре, заодно,
погано, холодно, легко, дрібненько, важко, голосно, тихо, повіль-
но, світло.

II. Визначте пари антонімів.

ПАМ'ЯТАЙМО

Прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння від одно-
звучних (омонімічних) форм вищого і найвищого ступенів порівняння
прикметників середнього роду в називному відмінку однини можна

розрізнити тільки в контексті. Ступені порівняння прислівника за-
вжди належать до дієслова, а ступені порівняння прикметники —
до іменника.

Порівняймо

Речення з прикметниками вищого і найви-
щого ступеня порівняння

Речення з прислівниками вищого
і найвищого ступеня порівняння

1.    Нічого серце не бажа, а тільки прагне
швидше муки, на краще (яке? прикмет-
ник,, узгоджений з іменником) щастя
не зважа (П. Грабовський).

2.    Яка краща спадщина, яке більше (яке?
прикметник, узгоджений з іменником)
багатство може бути для чабана, ніж цей
колодязь, круглий, просторий (О. Гончар).

1.    Значно легше й краще (як? прислів-
ник, що прилягає до дієслова) працю-
вати з позитивними імпульсами, ніж
з негативними (О. Довженко).

2.    Може знайдеться дівоче серце, карі
очі, що заплачуть на ці думи — я (як?
прислівник, що прилягає до дієслова)
більше не хочу (Т. Шевченко).

197. І. Випишіть у дві колонки прислівники і прикметники у формах вищо-
го і найвищого ступенів разом зі словами, від яких вони залежать.
Поставте до них питання.

Зразок: найлегше (як?) зробити, найдальше (яке?) село.

1. Вона зібрала всі свої сили й кинулася плисти щонайшвидше
(Ю. Смолич). 2. Та найпишніше там цвітіння, найвище серце там злі-
та, де рух, де дія, де горіння, чуттів і мислей повнота (М. Рильський).

3. І темними вулицями, де менше людей, поніс Гонта ді-
Лиман    ) тей своїх (Т. Шевченко). 4. У лимані ловилась риба все

більше дністрова (І. Нечуй-Левицький). 5. Собаці благо-
родство не поможе,— тим більше вовку (П. Тичина). 6. їм всім хоті-
лось якнайчастіше казати те слово нове, мов тільки знайдене, просте
й рідне. 7. Він хвилювався найбільше (М. Коцюбинський).

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір прислівника

Порядок розбору

Приклад

1.    Група за значенням (способу дії, міри
й ступеня, часу у місця, причини, мети).

2.    На яке питання відповідає. 3. Ступінь
порівняння (вищий, найвищий —
якщо є). 4. Синтаксична роль у реченні
(обставина, інші члени речення)

А ось кучматі дуби зачаровано зупини-
лись перед галявинкою! (М. Стельмах).
1. Способу дії. 2. Як? 3. —. 4. Обстави-
на.

198. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Хто
такі «бузьки»? Як ще називають цих птахів? Доберіть і запишіть назви-
синоніми.

БУЗЬКИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ...

Бузьки, вирій,
краяти, жебоніти

Бузьки вертали з вирію, з далекого півдня. І чим більше наближа-
лись вони до рідної любої країни, тим веселішими ставали, тим біль-
ше поспішали, тим бадьоріше краяли повітря своїми крилами.

Сонце любо усміхалося з синього неба, поси-
лаючи на землю теплі, благодатні промені. Річки
весело грали, мов малі діти, жебоніли, тулились
до більших рік і пливли все далі до моря.

Вздовж річок і рік тягнуться просторі луги-долини
і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до се-
бе, щоб на них відпочити. І лісів видно багато: одні
зелені соснові бори, другі чорні, стоять, про щось
шепочуть стиха між собою, вигріваються до сонця.

Бузьки вітають рідний край з-під небесної си-
няви, крутяться колесом, немов танцюють з вели-
кої радості, весело клекочуть (За Т. Бордуляком).

II.    Розкажіть, із яких країв «бузьки повертаються...»

III.    Випишіть речення з прислівниками. Зробіть морфологічний роз-
бір прислівників.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:03, Переглядів: 3641