Народна Освіта » Українська мова » § 24. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

НАРОДНА ОСВІТА

§ 24. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівник із граматично залежними від нього словами на-
зивається дієприслівниковим зворотом. В усному мовленні, як пра-
вило, дієприслівниковий зворот виділяється паузами: підвищення
тону й відповідне наголошення цієї групи слів подібно до вимови під-
рядного речення. На письмі він у переважній більшості випадків від-
окремлюється комами незалежно від місця розташування в реченні,
на відміну від дієприкметникового звороту, який стає відокремленим
тільки після означуваного слова. Найчастіше це стосується й оди-
ничного дієприслівника. Синтаксична роль у реченні — і окремого
дієприслівника, і дієприслівникового зворота (тобто всіх слів, з яких
він складається) — обставина.

179.    І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Біля машин горіли багаття, і солдати стовпившись навколо
них грілися. 2. Почувши що я прокинувся бабуся підрум’янена ро-
зімліла коло вогню зазирала в мій закуток. 3. Увечері завісивши
вікна ми пекли в лежанці картоплю. 4. Понуривши голову конячи-
на тюпала степом провалюючись у сніг ледь не по груди. 5. Умив-
шись дядько одягав чисту сорочку й сідав до столу (3 те. Гр. Тю-
тюнника).

II. Зробіть синтаксичний розбір речень. Назвіть дієприслівникові зво-
роти та одиничні дієприслівники.

180.    І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Доведіть свою
думку рядками з тексту. Хто став наступником гетьмана Мазепи? Роз-
кажіть про його історичний внесок у розвиток української держав-
ності.

РІШЕННЯ ІВАНА МАЗЕПИ

Кілька століть дозволялося Мазепу тільки прокли-
нати, обливати брудом, залучаючи до цієї ганебної спра-
ви і земляків-перекинчиків, які, прагнучи догодити
царатові, відхрещувалися від свого роду, української мо-
ви й культури.

Не ідеалізуймо постать Мазепи. Але й принижувати його роль в іс-
торії України, його велику місію в розвитку рідної культури не мож-
на. А тим більше, не можна його відступ від царя Петра — душителя
українського народу — називати зрадою. Кого зрадив Мазепа? Хіба
той, хто прагне вирватися з кайданів, накинених йому ворогом-
гнобителем, є зрадником, коли він повстав проти тирана?

Царат віроломно нищив ту основу, на якій Хмельницький вступив
у військовий союз з Росією. Цар Петро, продовжуючи політику своїх
попередників, все більше й більше поневолював Україну, нищив коза-
цтво. Це й стало причиною рішення Мазепи, приєднавшись до Карла
XII, разом із шведськими військами виступити проти царської Росії
(За Ф. Погребенником).

II. Випишіть з тексту речення з дієприслівниковими зворотами.
Виділіть звороти як члени речення. Поясніть уживання розділових
знаків.

Ґ

Перекинчики,

 

\

царат

У

ПАМ'ЯТАЙМО

У випадку, коли дієприслівникові звороти розташовані один за од-
ним, тобто виконують роль однорідних обставин у реченні, між ними
ставимо кому. Так само, як і між іншими однорідними членами, ко-
му не ставимо, якщо дієприслівникові звороти з’єднуються неповто-
рюваним сполучником.

Залежно від змісту речення одиничні (тобто такі, що не мають
пояснювальних слів) дієприслівники можуть втрачати дієслівні
ознаки й переходити до розряду прислівників. Найчастіше це відбу-
вається з дієприслівниками теперішнього часу недоконаного виду,
які, втративши типові для дієслова синтаксичні функції, зокрема
здатність керувати залежними словами, переходять у розряд при-
слівників.

Дієприслівники, що перейшли до розряду прислівників, завжди
стоять після означуваного дієслова-присудка. Наприклад: «Співа-
ють (як?) ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть»; «Якби ви зна-
ли, паничі, де люди плачуть (як?) живучи...» (Т. Шевченко).

Дієприслівники минулого часу переходять до розряду прислівни-
ків тільки в складі фразеологізмів. Наприклад: «Не сіявши, не ора-
вши не буде жито родити» (Нар. те.).

У цих випадках дієприслівники комами не відокремлюються.

Не відокремлюються також дієприслівникові звороти, які за зміс-
том тісно пов’язані з дієсловом-присудком. Наприклад: «Цю фіз-
культурну вправу треба виконувати витягнувши руки вперед»
(з підручника).

Дієприслівники з часткою не на зразок не вважаючи, не зважа-
ючи у сполученні з прийменником на (зважаючи на ... незважаючи
на ... невважаючи на...) втрачають дієслівні зв’язки, і все сполучення
набуває значення прийменника. Наприклад: «Незважаючи на погір-
шення погоди, будівельники продовжували ремонтні роботи (3 часо-
пису). Як прийменник слова незважаючи, невважаючи пишемо разом
із не-.

181. І. З наведених речень утворіть речення з дієприслівниковими зворо-
тами. Виділіть звороти як члени речення. Назвіть уже вивчені орфо-
грами.

1. Ми ліземо з кручі в чорну холодну прірву, підпираємо одне
одного плечима. 2. Моторошно гуде ліс, видзвонює крижаними кай-
данами, цокотять обмерзлими кігтями кури в сінях, висвистують
крильми, злітають на сідало. 3. На тину півень горланить, розчепірив
дзьоба ножицями. 4. Діти почали малювати, виводити кожен своє.
5. Сонце вгріавло дужче й дужче, висмоктувало з землі гарячу душну
вологу. 6. Високо під білими хмарками плив шуліка, тримав в обімах
жовтий жмуток 7. Над луками, залитими квітневою повінню, холо-
нув вечір, занурив у мілкі прибережки далеке полум’я хмар (3 те.
Гр. Тютюнника). 8. Легкі хвилі набігали на камінь, утворювали на-
вколо нього мереживо піни. 9. пронизливо і пристрасно кричали
чайки, стрічали день (О. Донченко). 10. Стояли вони мовчазні, вдив-
лялись у далеке минуле своє і своїх батьків, линули думкою в май-
бутнє (О. Довженко).

ПАМ'ЯТАЙМО

Не з дієприслівниками пишемо за тими самими правилами, що й із дієсловами

Окремо

Разом

коли дієприслівник може вжи-
ватися без не

1)    якщо дієприслівник без не- не вживається;

2)    з префіксом недо-, що вказує на неповноту дії

Приклади

Приклади

І кожен звук, не сплівшись з ін-
шим звуком-, пливе, хитаючись,
над бруком і мерхне у безлунній
самоті (М. Бажан)

1)    Неволячи простих людей, татари просували-
ся далі на південь (Д. Яворницький).

2)    Мати по декілька разів бралася за одну спра-
ву і, недоробивши, кидала її (Панас Мирний).

Залежно від змісту, дієприслівники здужавши, покоячись, стя-
мившись, славлячи можуть уживатися з не окремо й разом.

Окремо

Разом

Не здужавши в значенні не змогти
Не покоїтися в значенні не відпочи-
вати

Не стямившись у значенні розгубитися
Не славлячи в значенні не прославляти

Нездужавши в значенні захворіти
Непокоїтися в значенні хвилюватися
Нестямившись у значенні втратити
витримку

Неславлячи в значенні ганьбити

г

ОРФОГРАМА

ч

V

НЕ з дієприслівниками

J

182. І. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Поясніть написання дієслів
і дієприслівників з не.

1. Не взявшись за сокиру хати не зробиш. 2. Не піймавши не ка-
жи, що злодій. 3. Не поберігши тіла й душу загубиш. 4. Не розмо-
вившись з головою до чогось іншого не важся. 5. Не спитавши броду
не лізь у воду. 6. Не терши не м’явши не їсти калача. 7. Не зберігши
коренів не побачити й дерева. 8. Не нагнувшись до землі печериці
не вирвеш. 9. Немаючи снігу не матимеш сліду. 10. Не давши обро-
ку не бий коня по боку. 11. Не полизавши дно ясел кінь не наїсться.
12. Не розтрощивши горіх зерна не з’їси. 13. Не сіявши не пожнеш.
14. Не вклонившись ягідки не зірвеш. 15. Не попрацювавши до поту
не поїси в охоту. 16. Не працюючи до хліба не допроситися. 17. Не ви-
вчившись охотою не навчишся й примусом. 18. Не навчаючись
не навчишся. 19. Не подумавши не закінчуй. 20. Не гріючи заліза
не зігнеш. 21. Не зробивши обруча за діжку не берися. 22. Не піймав-
ши карася коропа не виглядай. 23. Не вдаривши по казану дзвону
не почуєш. 24. Не замочивши рук обличчя не вмиєш. 25. Не зігнувши
гілки дерева не нахилиш. 26. Не прицілившись не влучиш {Нар. те).

II.    Випишіть синонімічні групи з наведених фразеологізмів. Напри-
клад: Не нагнувшись до землі печериці не вирвеш — Не вклонившись
ягідки не зірвеш.

III.    Визначте спільну тему народних висловів. Оберіть один із них та під-
готуйте монологічне висловлювання, взявши за основу його зміст.

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір дієприслівника

Порядок розбору

Приклад

1.    Вид (доконаний чи недокопаний).

2.    Від якого дієслова утворений (пере-
хідного або неперехідного). 3. Синтак-
сична роль у реченні (обставина, ін-
ші члени речення). 4. Чим виражений
(одиничний дієприслівник, дієприслів-
никовий зворот)

Втрачаючи рідну мову, народ втрачає
разом з нею і своє духовне надбання, яке
він нажив за багато віків (О. Єфименко).
1. Недоконаний. 2. Від перехідного.

3. Обставина. 4. Виражена дієприслівни-
ковим зворотом

183. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Дайте
розгорнуті відповіді на питання:

1) що таке «дідух» як витвір, зроблений людськими руками;

що означає «дідух» для українського народу в духовному розумінні.

Етнічний, покуть

ДІДУХ

Віддавна наші пращури, готуючись до різдвяних
та новорічних свят, виготовляли обрядову прикрасу —
сніпок із житнього або пшеничного колосся, називаючи
його дідухом.

Ймення це, очевидно, йде від дідів. З ними пов’язу-
вали всю етнічну історію, оскільки дідівський закон,
вважаючись найвищою формою передачі традицій, був
їх утвердженням і закріпленням. У широкому значенні
це означало духовне життя народу і його культуру. Це,
зокрема, підтверджували й обряди пам’яті дідів, котрі
відзначалися чотири рази на рік. Відтак дідух символі-
зував духовні початки народу.

І ось він, дідух, виготовлений із пшеничного снопа,
як повноправний господар, зайняв почесне місце на по-
куті. Тугий сніпок, обрамлений кольоровими стрічка-
ми, нагадує гарячий серпень. Золотаві колосочки мовби
усміхаються. Так і хочеться доторкнутися до них доло-
нею... (За В. Скуратівським).

II. Випишіть речення з дієприслівниками. Зробіть морфологічний розбір дієприслівників.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:59, Переглядів: 4271