Народна Освіта » Українська мова » § 23. Вид і час дієприслівників. Творення дієприслівників недоконаного й доконаного виду

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Вид і час дієприслівників. Творення дієприслівників недоконаного й доконаного виду

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники мають форми теперішнього й минулого часу.
На відміну від дієприкметників, дієприслівники утворюються від
усіх дієслів І і II дієвідміни. Виняток становить дієслово бігти, яке

не співвідноситься з 3-ю особою множини (вони біжать) і не вжива-
ється як у значенні активного дієприкметника теперішнього часу,
так і в значенні дієприслівника теперішнього часу.

Творення дієприслівників, дієприслівники теперішнього й минулого часу

Правило

Приклади

Дієприслівники утворюються від зворотних
дієслів з афіксами -ся (-сь). В утворених
дієприслівниках -ся ( сь) зберігається

ховатись — хов аю чи сь, хов-а-вши-
сь; гратися — гр-аю-чи-ся, гр-а-вши-
ся; вмиватись — вмив аю чи сь,
вмив-а-виїи-сь

Правило

Правило

Дієприслівники минулого часу утворюють-
ся від основи інфінітива за допомогою діє-
прикметникового суфікса минулого часу
-вши> якщо кінцевий основи закінчується
на голосний;

-ти, якщо кінцевий основи закінчується
на приголосний

Дієприслівники теперішнього часу

утворюються від 3-ї особи множини те-
перішнього часу за допомогою суфік-
са -чи. Під час творення дієприслівни-
ка від дієслова І дієвідміни суфікс -чи
ускладнюється голосним -у- ( ю );
від дієслів II дієвідміни — -а- ( я )

Приклади

Приклади

і

аплодувати — аплодувавши

аплодують — аплодуючи

2

взувати — взувавши

взувають — взуваючи

3

читати — читавши

чит-ю-ть — читаючи

4

біл-і-ти — білівши

біл-ію-ть — біліючи

5

каз-а-ти — казавши

каж-у-ть — кажучи

а

гуд-і-ти — гудівши

гуд-у-ть — гуд-у-чи

7

пахнути — пахнувши

пахнуть — пахнучи

8

нес ти — ніс ши, чу ти — чу вши

нес-у-ть — нес у чи, чу-ю-ть —
чу-ю-чи

9

ваб-и-ти — вабивши

ваб(л)-я-ть — ваб(л)-я-чи

10

леж-а-ти — лежавши

леж-а-ть — лежачи

11

терп-і-ти — терпівши

терп(л)-я-ть — терп(л)-я-чи

12

бігти — біг-ши

У суфіксах дієприслівників після ч, ш завжди пишемо и.

ґ

ОРФОГРАМА

ч

V

И в суфіксах дієприслівників

 

175. З наведених речень випишіть дієприслівники. Визначте час, поясніть
спосіб творення.

1. Дівчата підбирали викопані буряки і, обрізавши гичку, складали
в купи (О. Донченко). 2. Дуже важким видалось Хариті те відро з во-
дою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спер-
шись на причіпок і важко дихаючи (М. Коцюбинський). 3. Затремтіло

зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, плутаючись
Ç Гичка, причіпок ) і виграваючи, полетіли яром і далеко кругом заснували

степ (С. Васильченко). 4. Дуби застигли, схиливши могут-
ні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жа-
хом ворожого удару (Ю. Збанацький). 5. Загартувавшись в росах, наче
гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і, приоравши
ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку (Д. Ткач).

II. Розберіть виписані дієприслівники за будовою. Підкресліть орфо-
грами.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу відпо-
відають на питання що роблячи? Утворюються від основ дієслів
теперішнього часу недоконаного виду за допомогою суфіксів-і/-чи-
(-ю-чи-) — І дієвідміна, -a-чи- (-я-чи-) — II дієвідміна. Дієприслівники
теперішнього часу утворюються тільки від основ недоконаного виду.

Дієприслівники минулого часу виступають в обох видах: докона-
ному й недоконаному.

Дієприсліники недоконаного виду минулого часу відповідають на
питання що робивши?

Дієприсліники доконаного виду минулого часу відповідають на
питання що зробивши?

Утворюються від основ дієслів неозначеної форми доконаного ви-
ду за допомогою суфіксів-eiuu-, -ши-, префіксів по-, за-, про-, з-, с- і под.

ґ

ОРФОГРАМА

\

V

У (Ю), А (Я) в дієприслівникових суфіксах

 

176. І. Від наведених дієслів утворіть дієприслівники недоконаного та до-
конаного виду теперішнього й минулого часу. Поясніть спосіб їх тво-
рення. Підкресліть орфограми.

Говорить, пишуть, читають, кажуть, стрибають, володіють, сіють,
лежать, сидять, слухаються, думають, малюють, граються, співають,
танцюють.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівники як теперішнього, так і минулого часу виражають
часове значення не за відношенням до моменту мовлення, а щодо дії

іншого дієслівного утворення (особового дієслова або інфінітива),
з яким вони пов’язані граматично. Відносячись до особливих форм
дієслова, дієприслівники приймають їх часове значення.

Крім того, часові форми пояснюваного дієслова й дієприслівника мо-
жуть виражати одночасність або послідовність означуваних ними дій.

Часові форми дієприслівників

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

Слухаючи вчителя,
я робив записи

Слухаючи вчителя,
я роблю записи

Слухаючи вчителя,
я робитиму записи

Правило

Правило

Правило

Дієприслівники недокона-
ного виду минулого часу
виражають другорядну дію,
яка відбувалася в минуло-
му одночасно з основною

Дієприслівники недоко-
наного виду теперішньо-
го часу виражають дру-
горядну дію одночасно
з основною

Дієприслівники доконано-
го виду минулого часу ви-
ражають додаткову дію,
що відбулася перед основ-
ною або одночасно з нею

Приклад

Приклад

Приклад

Ми вже іі ноги підтоп-
тали, ходивши до свата
(Г. Барвінок)

Він будує армію ново-
го типу, сміливо висува-
ючи обдаровану молодь
(О. Гончар)

Зазнавши всяких при-
год, вони врешті добились
до Дунаю (М. Коцюбин-
ський)

Пояснення

Пояснення

Пояснення

Підтоптали ноги в той
час, коли ходили до свата

Будує армію і одночасно
висуває обдаровану мо-
лодь

Спочатку зазнали при-
год, а вже потім добились
до Дунаю

Функції дієприслівників теперішнього й минулого часу недоко-
наного виду збігаються, тому ці форми можуть взаємозамінюватись.
Порівняйте: «Ми вже й ноги підтоптали, ходивши до свата» і «Ми
вже й ноги підтоптали, ходячи до свата».

177. З наведених речень випишіть дієприслівники з пояснюваними діє-
словами.

1. Дерева стояли в снігу, настовбурчившись замерзлими гілочками
(М. Коцюбинський). 2. Боєць стояв над кущиком синіх волошок, при-
язно всміхаючись до них (О. Гончар). 3. Підуть дощі, оживляючи во-
логою поля (О. Донченко). 4. Чорний панський гай потиху одсувався
назад, закутуючись волокнуватими пасмами білого туману (М. Коцю-
бинський). 5. І щасливий той, хто, винісши народне горе і попрацю-
вавши немало, і немало проливши крові на полях битв, може потім
уже сказати собі і світу, що в найстрашнішу годину не було у нього
зерна неправди за душею (О. Довженко).

II. Визначте та поясніть часове значення виписаних словосполучень
за зразками, наведеними в рубриці «Пам'ятаймо».

178. І. Уважно прочитайте текст. Про які ще дохристиянські обряди
та прислів'я, пов'язані з ними, ви знаєте? Розкажіть про них та наве-
діть відповідні народні вислови.

«СКАЗАВ БИ, ТА ПІЧ У ХАТІ»

Піч, виконуючи в житті різноманітні функції, зігрівала, годувала,
сушила... Під піччю тримали курей.

За народним повір’ям, у печі мав своє житло домовик. Через
те в хаті не можна сказати лихого слова. Це відбилось у прислів’ї:
«Сказав би, та піч у хаті». У весільних співанках свахи, звертаючися
до печі, просили, щоб вона спекла гарний коровай. Молода, виходячи
заміж, бере з печі вугілля.

Походження цього повір’я дуже давнє. Ще в дохристиянську
епоху був звичай укладати шлюб біля домашнього вогнища. Хтось
із батьків, звертаючись до молодих, казав: «Хай вас вогонь поєд-

нає». Оскільки пізніше виникли печі, то з ними почали

Сваха, коровай ) пов’язувати ті обряди, які колись стосувалися вогнища

(За А. Данилюком).

II. Випишіть із тексту речення з дієприслівниками, які виражають дру-
горядну дію одночасно з основною. Письмово доведіть свій вибір.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:58, Переглядів: 7296