Народна Освіта » Українська мова » § 20. Правопис дієприкметників. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

НАРОДНА ОСВІТА

§ 20. Правопис дієприкметників. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

Я знаю: мова мамина — свята.

В ній вічний, незнищенний дух свободи.

П плекали душі і вуста мільярдів.

Це — жива вода народу.

М. Адаменко

ПРИГАДАЙМО

Пасивні дієприкметники минулого часу утворюються за допомо-
гою суфіксів:

1)    -к- (ий) від інфінітивних дієслівних основ на -а- (-я-): бажати —
бажаний, пиляти — пиляний;

2)    -єн- (ий), -єн- (ий) від інфінітивних дієслівних основ на приголос-
ний та з суфіксами -и-, -і- (-Ї-): привезти — привезений, засво-
їти — засвоєний;

3)    паралельні форми з суфіксами -н- (ий), -єн- (ий), -т- (ий): згор-
нути — згорнутий, згорнений; ці ж форми можуть утворюватися
і від дієслів з основою на о: колоти — колотий, колений.

Пасивні дієприкметники, утворені за допомогою перелічених су-
фіксів, завжди пишуться з однією буквою н.

160. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть орфограми. Зробіть вис-
новок щодо правопису пасивних дієприкметників минулого часу,
утворених за допомогою суфіксів-н-, -єн- (-єн-).

МІСЯЧНА НІЧ

Місяць, отороче(к, нн.)ий імлистим пилком, уже підбився на се-
редину відлитого неба. З тіней і затінків повиступали нові хати. Село
стало здаватися густішим, а земля заіскрилася кожною сніжинкою.
І тільки біля самого небокраю обривалася вона легко
прокресле(к, нн)ою лінією, відділяючи селянські поля
від ниви, засія (н, нн)ою зорями.

гГ

Гребля, горно,

 
 

вітряк

у

Греблею проїхали сани. Над голо-
вами коней — білими клубами розхи-
тав, нн)а пара. А з-під копит, мов із сріб-
ного горна, розлітається іскристий пил.
Ось уже зникло сиве дихання, погасли
сніжні іскри, а коні, підіймаючись си-
нюватою дорогою в поле, темніють і тем-
ніють. Обминувши вітряки, доходять
до самого неба, затуляють кілька золотих
колосків-зірок і невідомо де зникають.

Перед схвильова(к, кк)им зором
тепер тільки чорніють вітряки. А на-

К.Д. Паніна. «Зимова ніч»    вколо них Ще краще сяють неміря(в,

нн) і сизувато-сині полотна снігів (За

М. Стельмахом).

161. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. До
якого типу мовлення належить прочитаний уривок? Про яку місце-
вість йдеться в ньому? Обґрунтуйте свою відповідь.

ЗИМОВИЙ РАНОК

Чудовий зимовий ранок. Мільйони іскор кругом: на землі, в по-
вітрі й на небі. Іскриться на блідо-синьому небі сонце, підносячись
угору понад замороженим Підгір’ям. Іскриться сліпучо-білий сніг,
що покрив землю, зарівняв борозни на полях, позасипав рови край
шляху, заповнив навіть високі й тісні береги потоку.

Іскряться та миготять у повітрі дрібнесенькі снігові зірочки, що
тихо-тихо спадають на землю з безхмарного неба.

Іскриться позолочений хрест на церковній бані монастиря. Гудуть-
ревуть голосні монастирські дзвони. Широко несеться їх голос по око-
лиці, перекидається з горба на горбок, хвилею б’є об стіни великих
гір Карпатських (За І. Франком).

II. Уважно перечитайте тексти «Зимовий ранок» і «Місячна ніч». До-
тримуючи відповідного стилю мовлення, напишіть невелике оповіда-
ння про короткий зимовий день.

ПРИГАДАЙМО

В українській мові дієприкметники мають властивість втрачати
дієслівні ознаки і переходити до розряду прикметників. У цьому ви-
падку вони виражають постійну ознаку предмета і не можуть мати
залежних слів.

Деякі прикметники дієприкметникового походження відрізняють-
ся від дієприкметників наголосом. Наприклад, у словосполученнях
печена на грилі курка, варена в казанку риба слова печена і варена —
дієприкметники, а печена курка і варена риба — прикметники. У та-
ких прикметниках не відбувається подвоєння н.

162. І. Спишіть спочатку ті речення, у яких слово «свячений» виступає в ро-
лі пасивного дієприкметника, потім — речення, у яких це саме слово
виконує функцію прикметника дієприкметникового походження або
іменника. Розставте наголоси.

1. Моя свячена шабля не схибить, вона не зрадить, так, як куля
(І. Карпенко-Карий). 2. Максим Залізняк, кровна дитина Січі, став
у голові поспільства, а чигиринський архімандрит дав Залізняку
грамоту, а козакам роздали свячені ножі (Ю. Яновський). 3. Давно те
минуло, як, мала дитина, сирота в ряднині, я колись блу-
кав, без свити, без хліба, по тій Україні, де Залізняк, Гон-
та з свяченим гуляв (Т. Шевченко). 4. Про посивілі замки
й храми, що відкидають вічну тінь, де камінь, свячений
віками, для юних дише поколінь, товариші мої писали
(М. Рильський). 5. Пізно ввечері, коли зійшов місяць,
вона запарила якогось зілля, взяла свяченої води й пішла до дяка
(С. Добровольський). 6. Несе мужик у ночовках додому свячене: яйця,
паску і ковбаси й порося печене (С. Руданський). 7. Посідали вони
коло мене, чисто все свячене поїли (І. Нечуй-Левицький). 8. У хаті си-
діла коло столу мати й сидів прадід, на столі бідне розговіння, суворо
й урочисто подавала мати батькові свячений хліб (Ю. Яновський).

II. Підкресліть орфограми, поясніть правопис виділених слів.

Архімандрит,
ряднина, свита,
зіппя, дяк, ночовки,
розговіння

ПАМ'ЯТАЙМО

Прикметники дієприкметникового походження з наголошеними
суфіксами -енн- (ий), -анн- (ий) завжди пишуться з двома н. Напри-
клад: священний, старанний, натхнбнний, благословенний.

Винятки — довгожданий, жаданий.

Написання н і нн у прикметниках та дієприкметниках

Правило

Порівняймо

Прикметники

Дієприкметники

У прикметниках дієприкметни-
кового походження, що вказують
на найвищу міру ознаки й ужи-
ваються зі значенням можли-
вості або неможливості (у таких
прикметниках наявний префікс
не-) дії відбувається подвоєння
н. Такі прикметники завжди ма-
ють наголошений суфікс і це від-
різняє їх від дієприкметників,
утворених від тих же дієслівних
коренів за допомогою суфіксів
-н- (ий), -єн- (ий)

незліченний

неоціненний

неподоланний

несказанний

нескінченний

недоторканний

непримиренний

нездійсненний

незлічений

неоцтений

неподоланий

нескйзаний

нескінчений

недоторканий

непримйрений

*

нездійснений

Мов нескінченний

(який?) сон, тягнуть-
ся виткані на тумані
дерева (М. Стельмах)

Червоним одсві-
том пожеж горить
нескінчений (ким?) ху-
дожником малюнок
(В. Еллан-Блакитний)

163. І. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники та прикмет-
ники дієприкметникового походження.

Скінчити, примирити, сказати, торкати, зрівняти, здійснити, лі-
чити, цінити, долати, збагнути.

II. Поставте наголоси в утворених словах. Поясніть відмінності між
пасивними дієприкметниками та прикметниками дієприкметниково-
го походження.

 

ОРФОГРАМА

 

V

Н і НН у дієприкметниках

J

164. І. Спишіть речення, розставляючи замість крапок одну або дві н.

1. До кипариса магнолія пишная чолом заквітча..им ніжно схи-
лилася. 2. Місяць другий вже ведеться нескінче..а та облога (Леся
Українка). 3. І ліс, і моріжок, і річка мені здавались чарівними й по-
вними несказаної краси, чогось неземного (О. Досвітній). 4. Скільки
ще пісень, ще стільки слів несказаних у серці (В. Сосюра). 5. Звелась
Полтава велична, натхне..а, шумує над морем ланів (М. Нагнибіда).
6. Як я малим збирався навесні піти у світ незна..ми шляхами, со-
рочку мати вишила мені червоними і чорними нитками.
7. Так радісно, що сніг пішов! Дух незбагне..ий носить
мною — то тішиться селянська кров накритою озиминою
(Д. Павличко). 8. Час невблага..ий — зриває пелюстки
з квітки пам’яті (О. Ющенко).

II. Підкресліть орфограми. Поставте наголоси в дієприкметниках та
прикметниках дієприкметникового походження.

Кипарис, магнолія, облога, моріжок, озимина, кремнистий

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:56, Переглядів: 5757