Народна Освіта » Українська мова » § 19. Безособові дієслівні форми на -но, -то

НАРОДНА ОСВІТА

§ 19. Безособові дієслівні форми на -но, -то

Україна, Україна —

пісня мого серця,

Що написано сльозою —
сміхом не зітреться.

В. Крищенко

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові від пасивних дієприкметників минулого часу
з суфіксами -н- (ий), -т- (ий) утворюються незмінні дієслівні форми
на -но, -то. Наприклад: записаний — записано, прочитаний — прочи-
тано, збудований — збудовано, зшитий — зшито, вкритий — вкрито,
политий — полито. Ці форми виражають дію неназваної чи невідомої
особи, тому вживаються в безособовому реченні з функцією присудка.
Наприклад: «Останній екзамен складено, школу закінчено» (О. Дон-
ченко). У цьому безособовому складному реченні в ролі присудків висту-
пають віддієслівні форми на -но, -то: складено, закінчено. Як і пасивні
дієприкметники, дієслівні форми на -но, -то утворюються від основи
інфінітива перехідних дієслів. Ці форми керують іменниками у знахід-
ному відмінку, виступають присудками неозначено-особових речень:
будинок збудовано, книжку було прочитано, поїзд буде зупинено.

За цією функцією в реченні їх ще називають присудковими фор-
мами на -но, -то.

152. І. Визначте стиль мовлення прочитаного тексту. Аргументовано до-
ведіть свою відповідь. Як можна назвати суспільний устрій, за якого
«вибирали всіх гуртом самі із себе»? Доповніть уривок розповіддю
про козацькі звичаї.

(

СТАРШИНА В ЗАПОРОЖЦІВ

Старшина в запорожців була от яка: кошовий, осавул,

-ч писар та курінні отамани. Вибирали всіх гуртом самі

L> із себе. Як виберуть кошового, то він і командує. Як доб-
рий вояка, то й обирають і шанують, як батька діти...

Як хто кого образить, то жалітися йдуть уже до кошового. Оце при-
йдуть скільки там їх є чоловік, то він зараз лагодить, щоб помирились.

Кошового всі слухались: і ті, що в Січі, й ті, що по степах жи-
ли. Оце як війна, то вже він скрізь розсилає листи поміж козаками,
щоб йшли воювати. То вони вже й ідуть, ніхто не може одказувати
(Зі зб. «Савур Могила»).

II. Випишіть із тексту дієслова. З виписаних дієслів (де це можливо)
утворіть спочатку дієприкметники, а потім — безособові дієслівні
форми. Наприклад: вибирали — вибраний — вибрано.

ПАМ'ЯТАЙМО

За походженням незмінні дієслівнв форми на -но, -то є короткими
формами пасивного дієприкметника середнього роду, які, втративши
властивість відмінювання, протиставляються пасивним дієприкмет-
никам у формі середнього роду. Порівняйте: виконане завдання — за-
вдання виконано, помите вікно — вікно помито.

153. І. До наведених іменників доберіть пасивні дієприкметники. Утворіть
від них безособові дієслівні форми. Наприклад: зоране поле — поле
зорано.

Небо, море, знання, питання, прохання, сонце, перехрестя, озна-
чення, дієслово, походження, слово, століття, літо, вугілля, прохан-
ня, золото, борошно, збіжжя.

ПАМ'ЯТАЙМО

Кожна дієслівна форма на -но, -то співвідноситься з відмінюваним
пасивним дієприкметником, що має ту саму дієслівну основу.

Співвіднесення пасивних дієприкметникових
і безособових форм на -но, -то

Пасивні дієприкметники

Безособові дієслівні форми на -но, -то

 

адресований

адресовано

і

оновлюваний

оновл-юва- но

 

пояснюваний

пояснювано

2

взу-ва-н-ий

взу-ва-н-о

 

бажаний

баж-а-н-о

3

кид-а- н ий

кид-а-н-о

 

клеп-а-н-ий

кле-па-а-н-о

4

казаний

порізаний

казано

поріз-а-н-о

5

бриз-ну-т-ий (бриз-не-н-ий)

бриз-ну-т-о (бриз-не-н-о)

 

ки-ну-т-ий (ки-не-н-ий)

ки-ну-т-о (ки-не-н-о)

є

везений

ми-т-ий

вез-е-н-о

ми-т-о

7

бачений

варений

бачено

варено

8

держ-а-н-ий

держ-а-н-о

9

велений

велено

Маючи спільний з відмінюваними дієприкметниками суфікс па-
сивності, незмінні дієслівні форми характеризуються наявністю спе-
ціального афікса -о, який протиставляє їх змінним дієприкметнико-
вим формам.

154. І. Уважно прочитайте прислів'я. Яка спільна тематика об'єднує на-
родні вислови? З наведених фразеологізмів оберіть той, що відбиває
зміст наведених нижче прислів'їв.

Варіанти відповіді:

1)    «Щоб хліб мати — треба примічати».

2)    «Щастя й труд — заодно живуть».

3)    «Як дбаєш, так і маєш».

4)    «Від слова до діла — як від землі до неба».

1. Аби руки і охоту, буде зроблено роботу. 2. Більше замішано —
більше бубликів спечено. 3. Як не посіяно, то й не буде зібрано.
4. Виорено мілко, посіяно рідко — уродиться дідько. 5. Від вогню від-
далено — не буде осмалено. 6. Від злого коріння таке й насіння зро-
щено. 7. Вітром принесено, вітром і підметено. 8. Як сплачено, так
і зроблено. 9. Глибше зорано, більше збирано. 10. Стайню замкнено,

як коней вкрадено. 11. Грицем наварено, Грицем і спожи-
Капитка ) вано. 12. Де багато господинь, там хату не метено. 13. Де

не сіяно, там не кошено. 14. Де оком не доглянуто, там
калиткою буде доплачено. 15. Де роблено — густо, де нероблено —
пусто. 16. Добре там, де гуртом сіяно й орано. 17. За моє жито мене
й бито. 18. Коли хочеш, щоб щось було добре зроблено, зроби це сам.
19. Не доглянуто оком — заплатиш боком. 20. Не вкладено душу —
не чекай успіху. 21. Посіяно вчасно — то й вродить рясно. 22. Ска-
зано — зроблено. 23. Сталь гартовано в огні, а людину — в труді.
24. Тяжко зароблено — легко розгублено. 25. Як сіяно, так і віяно
{Нар. те).

II.    Випишіть словосполучення з дієслівними формами на -но, -то. До-
беріть до них дієприкметники, від яких вони утворилися. Наприклад:
роботу зроблено — зроблена робота.

III.    Поясніть спосіб творення безособових дієслівних форм.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієслівні форми на -но, -то мають такий же наголос, як і спів-
відносні з ними відмінювані пасивні дієприкметники. Наприклад:
казаний — казано, зроблений — зроблено, написаний — написано,
збитий — збито.

Як і відмінювані дієприкметники, незмінні дієслівні форми ви-
ступають у вигляді взамозв’язку видової пари. Наприклад: казано —
сказано, писано — написано тощо.

155. І. Уважно прочитайте текст. Якого забарвлення надають реченням
дієслівні форми на -но, -тої Яким стилям мовлення вони притаман-
ні? Розкажіть, про які часи історії України йдеться в уривку. Назвіть
українських митців слова та їхні твори, присвячені цьому періоду.

ТЕРНИСТИМ ШЛЯХОМ

За багато років Україною втрачено свої права. Москвою забрано
все у свої руки й обернено вільну Україну на власну область.

Останні сплески боротьби за волю бачимо при гетьмані Мазепі, але
Москвою жорстоко розчавлено цю спробу. І від того часу нема Укра-
їни. Загибло й саме ім’я її, викреслено воно з історії вселюдської. По-
ділено Москвою Україну на «губернії», вбито не тільки дух свободи,
але й душу саму, вирвано язик. І став народ наш безгра-
мотнішим серед безграмотних, темнішим серед темних,
рабом рабів.

Але прийшли інші часи, розбито віковічну московську тюрму. Ви-
сипали на вільне повітря всі невольники, що їх було віками томлено,
а серед них і Україна (За Г. Хоткевичем).

II. Випишіть безособові дієслівні форми. Утворіть від них видові пари.

Наприклад: втрачено — трачено.

 

Тернистий,

\

ч

губернія

J

ПАМ'ЯТАЙМО

Синтаксична роль незмінних дієслівних форм на -но, -то

Правило

Приклади

У складі речення незмінні дієслівні фор-
ми на -но, -то вживаються тільки в ро-
лі присудка

Як же все-таки мало зроблено, як бага-
то чого треба вчитися і як багато дума-
ти і знати, а не тільки відчувати, щоб
досягти цілковитої виразності зобра-
ження (О. Довженко). І хоч всюди було
прибрано, чисто — заглянула в кожен
куток, іще раз тирса віника захвилюва-
лася і сірою журавкою витягнулась біля
припічка (М. Стельмах).

156. І. Поясніть назву прочитаного тексту. Усно перекажіть уривок. Допов-
ніть переказ розповіддю про творчість Михайла Коцюбинського. Ко-
му належить вислів «вогонь в одежі слова»?

ВОГОНЬ В ОДЕЖІ СЛОВА
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Людяний і добрий. Ці риси вдачі підкреслено в спогадах про Ми-
хайла Коцюбинського. А ще збережено сотні листів до нього. Тут, на-
че живі, голоси сучасників, що розмовляють з ним. Одні поспішають

М.М. Коцюбинський
(1864-1913 рр.)

розповісти, які струни зачеплено в серці після чи-
тання його творів.

Інші згадують якусь хвилину, коли поруч був
він. Зовні спокійний і урівноважений, а насправді
насичений вогнем.

Творчість Коцюбинського була наче та яскра-
ва зірка, що трояндою палала в нічному небі доби
самодержавства. Не погасла вона. Мов те сонце
в ясному небі, оте сонце, яке оспівано ним і ніж-
но, й палко. Його сторінки — то справжній вогонь
в одежі слова (Ф. Приходько).

N. Випишіть речення з безособовими дієслівними
формами на -но, -то. Зробіть синтаксичний розбір
речень.

ПАМ'ЯТАЙМО

Часові значення та умовний спосіб безособових дієслівних форм на -но, -то

Час

Приклад

Минулий — результат дії наявний
в момент мовлення

зроблено — зробили

Минулий — дія відбувається без
вказівки на її тривалість

було зроблено — зробили

Майбутній

буде зроблено — зроблять

Спосіб

 

Умовний

було б написано, було б сказано і под.

Дієслівні форми з було, буде, було б слід розглядати не як слово-
сполучення, а як морфологічні форми дієслова.

157. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Про
які події міг би розповісти древній пам'ятник людині? «Увімкніть» уя-
ву й продовжте монолог кам'яної баби.

МОНОЛОГ КАМ’ЯНОЇ БАБИ

Скіфський,
хрещатий, бовван,
верста

— Я — скіфська баба, древній пам’ятник людині,—
прийшла із далеких віків. Стою на хрещатій дорозі під
усіма вітрами, а над моєю головою бринить веселка...
Скільки мною було б розказано, якби я вміла гово-
рити...

Свого часу кам’яні баби було розкидано по
всій території України, у Сибіру, а також Мон-
голії. У народній легенді так сказано про виник-
нення цих скульптур. Жив на землі дуже гордий
народ, який не захотів приносити жертви Сонцю.
Воно й розгнівалося на людей: їх було перетво-
рено на камінь. І відтоді стоять кам’яні боввани
в степу...

Колись кам’яними бабами навіть міряно
шляхи — лічили, що до того чи іншого місця
не стільки-то верст, а стільки-то каменів (За
Я. Гольцем).

II.    Випишіть з тексту речення з безособовими
дієслівними формами. Виділіть їх як члени ре-
чення.

III.    Визначте часові значення та способи дієслів-
них форм на -но, -то.

ПАМ'ЯТАЙМО

Від дієслівних форм дієприкметників слід відрізняти віддієслівні
прислівники на -но, -то, які співвідносяться з неперехідними діє-
словами: насторожено (насторожитися), розгублено (розгубитися),
натомлено (натомитися) і т.д. Наприклад: «...Очі в нього стали
насторожено переляканими і хитрими-хитрими...» (М. Стельмах).
Віддієслівні прислівники завжди пояснюють дієслово й відповідають
на питання як?

158. І. Виразно прочитайте текст. Усно перекажіть зміст прочитаного. Випи-
шіть перше речення другого абзацу. Продовжте його словами й слово-
сполученнями української мови, які особисто вам подобаються.

НАДЗВИЧАЙНА МОВА НАША

Надзвичайна мова наша є таємницею. У ній всі тони й відтінки.
Усі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся доро-
гоцінності мови нашої. У ній що не звук, то подарунок, все крупно,
зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше
самої речі.

У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці
таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок»,
«голуба далечінь», «блакитна високість»... А скільки таких слів іс-
нує, і за кожним — глибинна суть і краса!

І той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам
засуджений на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлин-
ським).

II.    Випишіть дієприкметники. Схарактеризуйте їх. Утворіть від діє-
прикметників безособові дієслівні форми на -но, -то.

III.    Випишіть з тексту слова з кінцевими -но, -то. Назвіть частини мо-
ви, якими вони виражені.

ПАМ'ЯТАЙМО

Керування відмінковими формами іменників і займенників

Правило

Приклад

Давальний

Дієслівні форми на -но, -то, що зале-
жать від:

1)    об’єкта мовлення;

2)    виявлення почуттів,

керують іменниками в давальному від-
мінку

1.    Прийшов Хвесько до батька

та й просить, як йому {кому?) казано
(О. Стороженко)

2.    Чи тобі {кому?) що починено, чи
тобі {кому?) наврочено. Хоч розкажи,
де болить, що болить! {І. Карпенко-
Карий)

Знахідний

Незмінні дієслівні форми, утворені від
перехідних дієслів, керують іменника-
ми у формі знахідного відмінка: органі-
зовано зустріч, знайдено скарб, видано
книгу. Відмінювані пасивні дієприк-
метники цієї здатності не мають

А в самому низу картини було ще на-
мальовано {що?) щось на зразок ви-
ставки (О. Довженко)

Орудний

3 іменниками у формі орудного відмін-
ка без прийменника незмінні дієслів-
ні форми вживаються тільки тоді, ко-
ли іменники вказують на знаряддя або
спосіб виконання дії

Приходьте в колектив, подивитесь,
що зроблено {чим?) нашими руками
{М. Стельмах)

159. І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть
свою відповідь. Назвіть малюнок рядками з тексту. Дотримуючи від-
повідного стилю мовлення, опишіть власні спостереження над хма-
роутвореннями.

БІЛОСНІЖНІ КРАЄВИДИ

За вікном літака пропливають білосніж-
ні краєвиди. Вони уявні, їх зіткано з хмар.
Світ, що сяє без меж, залито сонцем, йо-
го ніким не заселено, але для когось ніби
створено, сповнено величі й загадковості.
А для кого? Ніякі птахи, навіть орли, на ці
висоти не злітають. За якими ж законами
створено оці дива, осяяно вершини гір, фан-
тастичні голубі провалля, з самого повітря
зіткано долини, сліпучі рівнинні простори,

побудови найніжніші? Мабуть, з усього, що є в природи. Дмухнеш —
і їх нема. Природа фантазує тут буйно, вибудовує щораз інші варіанти
хмароутворень, якусь нову дійсність у формах чудових, довершених
(За О. Гончаром).

II. Випишіть словосполучення з безособовими дієслівними формами.

Поставте відповідні питання й визначте відмінкові форми.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:54, Переглядів: 3168