Народна Освіта » Українська мова » § 18. Дієприкметниковий зворот

НАРОДНА ОСВІТА

§ 18. Дієприкметниковий зворот

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприкметник із залежними словами називається дієприкметни-
ковим зворотом. Слова, які відповідають на питання дієприкметни-
ка, називаються залежними від нього словами. Від дієприкметника
до залежних слів можна поставити декілька питань: прочитаний (ко-
ли?) щойно вірш; прочитаний (ким?) учнем- вірш; прочитаний (як?)
виразно вірш.

Іменник або займенник, від якого залежить дієприкметниковий
зворот, називається означуваним словом. Від означуваного сло-
ва до дієприкметника можна поставити тільки одне питання: вірш
(який?) прочитаний. Отже, слід розрізняти одиничні дієприкметники
(івірш прочитаний) від дієприкметникових зворотів (вірш, виразно
прочитаний учнем).

146. З наведених речень випишіть іменники:

з одиничними дієприкметниками;

2) з дієприкметниковими зворотами.

1. Андрій поглядав на розвалені кам’яниці і радісно хитав головою
(М. Коцюбинський). 2. Збита кіньми курява стояла високим стовпом
на вулиці й затуляла весь будинок (П. Панч). 3. Гримлять пісні, ви-
співувані різно (М. Бажан). 4. Коник, запряжений у візок, тюпав собі

потиху, відганяючись куцим хвостом від набридливих
мух (Гр. Тютюнник). 5. Його душа, полонена блиском ча-
рівних картин, не могла від них відірватись (І. Франко).

II. Поставивши відповідні питання, доведіть, що це — саме дієприк-
метникові звороти та одиничні дієприкметники.

Кам’яниця,

тюпати

чУ

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприкметниковий зворот (усі слова, з яких він складається)
у реченні виконує функцію поширеного (цими словами) означення.
Відокремлений дієприкметниковий зворот під час усного мовлення
виділяється паузами, а на письмі — комами.

147. І. Прочитайте уривок. Дайте йому назву. Зверніть увагу на вживання
розділових знаків у реченнях з дієприкметниками.

З далеких південних країн летіли в Україну рівними трикутни-
ками журавлині ключі. Вгорі над головами вершників блакить без-
донна.

Задумливим зором, наче в тумані, дивляться вони в далечінь, по-
зирають на небо, слухають, як розсипають веселе «курли» журавлі.
В лице б’є шовковими хвилями вітер з півдня. Серед рудих, випа-
лених торішнім сонцем, трав ясніють ранні квіти. Звабна далечінь
степового шляху манить вершників неіснуючими озерами дзеркаль-
ної, грайливої води, пишними садами, весняним рожевим цвітом.

Під’їдеш ближче — немає ні озера, ні садів. А через
деякий час знову бачить стомлений безмежною просто-
рінню зір блакить озер і ніжне цвітіння рожевих садів
(За Н. Рибаком).

Ґ

Звабний,

 

\

просторінь

У

II. Випишіть речення з дієприкметниками. Назвіть речення з дієприк-
метниковими зворотами. Виділіть їх як члени речення.

ПАМ'ЯТАЙМО

Відокремлення — це смислове та інтонаційне виділення другоряд-
них членів речення з метою надання їм більшої самостійності.

Розділові знаки при дієприкметникових зворотах

Відокремлюються

Не відокремлюються

Правило

Приклад

Правило

Приклад

Дієприкметнико-
ві звороти, що сто-
ять після означувано-
го слова

Далеко, дале-
ко на південь
засиніли сму-
гою гори, вкриті
л^сом (І. Нечуй-
Левицький)

Дієприкметникові
звороти, які стоять
перед означуваним
словом, крім особо-
вого займенника,
і не мають обставин-
ного значення

І дощами вмиті

журавлі в блаки-
ті відлітають
у тривожний
дальній шлях
(А Малишко)

Дієприкметнико-
ві звороти, які сто-
ять перед означува-
ним іменником або
займенником і мають
додаткове обставинне
значення (до них
можна поставити пи-
тання чому?, з якої
причини?)

У червоному на-
мисті, зав^язама
червоною хис-
питою, во-
на була б дуже
гарною молоди-
цею (І. Нечуй-
Левицькиїї)

Дієприкметникові
звороти, що стоять
після означальних,
вказівних і присвій-
них займенників

Усі виготовлені
юними умільця-
ми речі вража-
ють своєю де-
коративністю
(3 журналу)

Дієприкметникові
звороти, що є озна-
ченнями до особового
займенника

Народжена для
пісень, вона про-
плакала все
життя, прово-
джаючи дітей
назавжди
(О. Довженко)

Дієприкметнико-
ві звороти, які сто-
ять перед іменником
і мають тільки озна-
чальне значення

Змальована сло-
вами картина
ранку в лісі ви-
кликає в чита-
ча бадьорий, ра-
дісний настрій
(3 часопису)

Дієприкметникові
звороти, відокремле-
ні від означуваного
слова іншими слова-
ми (особливо присуд-
ком)

Зараз від дороги,
загороджений
очеретяним ти-
ном, починався
величезний вино-
градник (М. Ко-
цюбинський)

Дієприкметникові
звороти, що стоять
після прикметника
і є для нього однорід-
ними, відокремлю-
ються від останньо-
го комою, але після
таких зворотів кома
не ставиться

До сіней була
припнута
повітка з ши-
рокими, пле-
теними з ло-
зи ворітьми
(І. Нечуй-
Левицький)

Якщо до одного означуваного слова належили декілька дієприк-
метникових зворотів, то між ними ставляться коми так, як і між од-
норідними членами речення.

148. І. Переробіть речення так, щоб утворилися поширені означення (діє-
прикметникові звороти).

1. Листя стало схоже на гору хрумкого печива, яке було посипане
цукровою пудрою. 2. Скелі, що розкинулись купами понад берегом
під кручами, далеко розсипаються в морі. 3. Усі побігли по широкій

греблі, яку обсадили знизу вербами. 4. Через гілки бе-
Берест, тераса ) рестів синіло море, блищала широка тераса над морем,

яку заставили столами та стільцями (3 те. І. Нечуя-
Левицького).

II. Поясніть, як ви утворили дієприкметники.

149. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Роз-
кажіть про відомі вам новорічні обряди. А як ви святкуєте Новий рік?
Напишіть невелике оповідання на цю тему.

Карнавал,

недоладний

чУ

СВЯТА МАЛАНКИ Й ВАСИЛЯ
Останній день старого і перший день нового ро-
ку українці відзначали як свята Маланки й Василя.
У Щедрий вечір 31 грудня (за старим стилем) готува-
ли багатий святковий стіл, символізуючий щастя, доб-
ро, багатий врожай нового року.

У цей день традиційним був новорічний обряд «Ма-
ланки» з використанням численних масок. Роль Ма-
ланки виконував хлопець, переодягнений у жіночий
народний костюм. Дівчата маланкували дуже рідко. Ін-
ші ролі теж виконували хлопці. Це був веселий карна-
вал. Маланка, зображена недоладною господинею, б’є
посуд, миє піч водою, а лави підмазує глиною, сміття
підмітає до середини хати тощо.

У «Маланці» були традиційні карнавальні обра-
зи Кози, Ведмедя, Журавля, Бика, Коня, Діда, Баби
(За Т. Зеленченко).

II. Випишіть речення з дієприкметниковими зворотами. Виділіть
їх як члени речення.

150. І. Уважно прочитайте текст. Про яке релігійне свято в ньому йдеться?
Чим зумовлена магічна цифра 12? Розкажіть про народні традиції,
пов'язані з особливим днем. Назвіть малюнок рядками з тексту.

Кремінь, кресало,
узвар, бараболя,
пісний

\

ОСОБЛИВИЙ ДЕНЬ

Ще вдосвіта господиня приступала до праці. Першою
магічною дією було добування нового вогню. Господиня
дістала з покутя кремінь і кресало, приховані під обра-
зами останні дванадцять днів. Вона перехрестилася три-
чі і, ставши обличчям до схід-сонця, викресала «новий
вогонь». Цим вогнем вона розпалила в печі дванадцять
полін, висушених за дванадцять днів останнього місяця.

Господиня, пов’язана хусткою, за-
сукала рукава і заходилася готувати
дванадцять свят-вечірніх страв. Поста-
вила узвар. Варить горох, квасолю, ви-
мочені завчасно. Дістає з печі капусту,
рибу, смажену на олії. Вареники, зліп-
лені власноручно, прикрашають стіл.
Готує бараболю, гриби, кашу гречану,
приправлену конопляним молоком, го-
лубці, начинені пшоном, коржі, по-
силані маком, та кутю, виготовлену
з товченої пшениці. В усьому їй допо-
магають діти (За О. Воропаєм).

N. Випишіть речення з дієприкметниковими зворотами. Поясніть
уживання розділових знаків.

III. Випишіть із тексту назви дванадцяти свят-вечірніх страв у назив-
ному відмінку. Додайте до назв, неускладнених дієприкметниковими
зворотами, поширені означення. Наприклад: узвар, зварений із суше-
них яблук.

151. І. Виразно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Назвіть
малюнок рядками з тексту. Пригадайте колядки, які ви вивчали
на уроках української літератури. Розкажіть або, ще краще, проспі-
вайте одну з них.

РІЗДВЯНА НІЧ

Ніч ясна, морозна. Півмісяць високо
плаває в чистому небі, горить. Кругом
нього стовпились зорі, як рій коло мат-
ки. А він, зрадівши, так висвічує на все
небо, так вистилає своїм світлом укриту
білим снігом землю, горить в однім місці
сизим вогнем, у другім — зеленим, у тре-
тім — червоним, аж жовтогарячим, наче
хто розкидав дороге намисто на землі.
У повітрі тихо, холодно, і морозне стоїть
воно, майже незворушне. Тільки давить
своїм холодом, аж дихати важко, аж

встояти не дає.

По селу скрип, луск, ґвалт — лемент... Там рипить більше десятка
ніг, перебігаючи вулицю. Під хатою чується: «Благословіть коляду-
вати!» А там, з далекого краю, доноситься й сама колядка... (За Па-
насом Мирним)

II. Випишіть друге речення. Переробіть його так, щоб утворилися два
відокремлених дієприкметникових звороти.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:54, Переглядів: 19744