Народна Освіта » Українська мова » § 16. Пасивні дієприкметники. Творення пасивних дієприкметників минулого й теперішнього часу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 16. Пасивні дієприкметники. Творення пасивних дієприкметників минулого й теперішнього часу

У мові все:

діброви й верболози,

Дніпра і Ворскли витканий атлас,
козацька доблесть і кріпацькі сльози,
ще й дума та, що вистраждав Тарас.

Д. Луценко

ПАМ'ЯТАЙМО

Пасивні дієприкметники виражають ознаку, яка зумовлена дією
іншого предмета чи особи. Пасивні дієприкметники утворюються від
основ інфінітива перехідних дієслів і виражаються формами минуло-
го часу доконаного й недоконаного виду.

Наприклад: вишитий (ким?) рушник, прочитана (ким?) книга,
зламанана (ким? або чим?) гілка, розбите (ким? або чим?) скло.

127.    З наведених речень випишіть пасивні дієприкметники. Поставте до
них запитання.

1. В хаті було як у віночку: підлога потрушена травою, піч роз-
мальована, стіл накритий вишитою скатертиною (О. Гончар). 2. Ви-
ткнулась валка саней, навантажених великими дубовими колодами
(В. Кучер). 3. На нивах, як те військо побите, темніють незношені сно-
пи, стеляться довгими рядами незагребені покоси, а подекуди стоять
самотою клапті недоношеної пшениці (С. Васильченко). 4. Уся вулиця
була заповнена запахом печеного хліба (Ю. Мушкетик). 5. Збуджена
уява живо малювала перед ним недавно бачені й пережиті картини
(Гр. Тютюнник). 6. З путі далекої вернувся машиніст, укритий поро-
хом, увесь пропахлий димом (М. Рильський). 7. Хотіла я піти до ко-
нопель, так тут іще робота не скінчена (Леся Українка).
8. Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди
(М. Коцюбинський). 9. Весна, садочки зацвіли, неначе по-
лотном укриті, росою Божою умиті (Т. Шевченко).

II. Назвіть дієслова, від яких утворені виписані дієприкметники.

128.    І. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники; де це мож-
ливо, похідні від них та паралельні форми з суфіксами -н- (ий), -ен-
(ий), -т- (ий).

Повідомити, попередити, посилити, гоїти, напоїти, жати, дути,
дерти, одягнути, замкнути, молоти, пороти, плутати, клепати, ру-
бати.

Валка, колода,
порох

ПАМ'ЯТАЙМО

Суфіксальний спосіб творення пасивних дієприкметників минулого часу

Правило

Правило

Правило

Правило

За допомогою

суфікса

-н- (ий) від

інфінітивних

дієслівних

основ на -а-

(я)

За допомогою суфік-
сів -єн- (ий), -єн- (ий)
від інфінітивних діє-
слівних основ на при-
голосний та з суфік-
сами -и-, -і- (-Ї-)

За допомогою су-
фікса -т- (ий) від
односкладових
дієслівних основ
на -и- (і),

-а- ( я ), -у-, -ер-
та їх похідних

За допомогою пара-
лельних форм з су-
фіксами -н- (ий), -ен-
(ий), -т- (ий); ці ж
форми можуть утво-
рюватися і від діє-
слів з основою на о

Бажати —
бажаний,
пиляти —
пиляний,
купати —
купаний

привезти — приве-
зений, принести —
принесений, погриз-
ти — погризений;
засвоїти — засвоє-
ний

бити — битий,
збитий, розбитий;
гріти — грітий,
розігрітий

згорнути — згорну-
тий, згорнений;
колоти — колотий,
колений

II. Запишіть по одному реченню з пасивним дієприкметником, утво-
реним за допомогою відповідного суфікса.

129. І. Визначте стиль і тип мовлення. Виразно прочитайте текст. Яку роль
відіграють пасивні дієприкметники у висловлюванні? Аргументуйте
свою відповідь. Де поховано Тараса Шевченка? Розкажіть про сучас-
ний вигляд описаного місця.

ШЕВЧЕНКОВА ГОРА

Чудові садочки, притулені на горах, були на-
скрізь пронизані сонцем, зеленіли до самого дна.
Через яблуні та вишні блищала ясно-зелена трава,
як килим, розстелений на крутих горах. Садки
неначе висіли над нашими головами. Круглі гіл-
лясті яблуні неначе були готові скотитись з крутої
гори, як зелені м’ячі... Дніпро синів недалечко
за низиною, вкритою то сірим піском, то молоди-
ми густими кущами осокора.

В цім місці над Дніпром, за три верстви од Ки-
єва, стоїть Шевченкова гора. Верх гори рівний.
Шевченкова могила стояла серед чистої незарос-
лої рівнини. Два шари каміння жовтіли на ясному
сонці. Поверх них чорніла насипана земля, порос-
ла травою та дрібненьким зіллям.

Хрест стояв високо і чорнів, як намальований,
проти синього неба (За І. Нечуєм-Левицьким).

Верства, шар

II. Випишіть пасивні дієприкметники. Поясніть спосіб їх творення
та розберіть за будовою.

ПАМ'ЯТАЙМО

Під час утворення пасивних дієприкметників за допомогою суфік-
са -єн- (ий) відбуваються чергування кінцевих приголосних основи
інфінітива.

Чергування кінцевих приголосних

Кінцеві приголосні

Приклади чергування в утворених дієприкметниках

[д] — [дж]
[зд] — [ждж]
[г], [з] - [ж]
[с] - [ш]

[к], [т] - [ч]
[ст] — [щ]

узгодити — узгоджений
заїздити — заїжджений

перемогти — переможений, принизити — принижений
проголосити — проголошений
пекти — печений; скоротити — скорочений
очистити — очищений

130. І. Утворіть від наведених дієслів пасивні дієприкметники. Поясніть
чергування приголосних під час творення.

Погодити, дослідити, зберегти, зобразити, об’їздити, стригти, зни-
зити, завісити, сікти, заволокти, вимастити, огородити, посадити.

II. Придумайте й запишіть словосполучення з утвореними дієприк-
метниками.

ПАМ'ЯТАЙМО
Зміни в групах приголосних

Правило

Приклади

Якщо дієслівна основа закінчується
на губний приголосний [б], [п], [в], [м],
[ф], то після них під час утворення па-
сивних дієприкметників з’являється [л]

загубити — загублений, обробити —
оброблений, розщепити — розщеплений,
зліпити — зліплений, обставити —
обставлений

131. І. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники. Розберіть
їх за будовою. Поясніть спосіб творення.

Зловити, поновити, ознайомити, купити, зробити, схопити, пере-
ломити, підготовити, приголубити, засліпнути, вирізьбити, позба-
вити, озлобити, оздобити, скам’яніти, оживити, освітити, плавити,
викривити, поставити, заправити, уявити.

II.    До наведених дієслів доберіть антоніми. Утворіть від них пасивні
дієприкметники. Наприклад: зловити — відпустити — відпущений.

III.    Поясніть спосіб їх творення.

132. І. Визначте стиль мовлення прочитаного уривка. Доведіть свою від-
повідь. А що ви знаєте про Святого Миколая? Коли відбувається свя-
то, описане в тексті? Чи обдаровує вас Святий Миколай? Якщо ні,
то перекажіть прочитане батькам.

ВЕСЕЛЕ НАРОДНЕ СВЯТО

Миколая — веселе народне свято. Колись господарі
виготовляли пиво, скликали гостей, пили, гуляли, жар-
тували.

Зле, якщо хтось інший, а не господар, перейде через подвір’я пер-
шим. Кожний господар встає в цей день раніше, ніж звичайно, та йде да-
ти худобі їсти. Поздоровляє тварин словами: «Дай, Боже, добрий день,
щобись худібонька здорова була та й я з тобою, ще й зі своєю жоною».

За народними легендами та переказами,

Святий Миколай позбавляв людей стихій-
ного лиха. А найбільше допомагав тим,
хто розгубився на воді. Всі одеські рибал-
ки в своїх куренях ставили образ Святого
Миколая. Виходячи в море ловити рибу,
рибалки оздоблювали свої човни образами
святого чудотворця.

Миколай-чудотворець опікується не
тільки людьми, а й диким звіром — за пе-
реказами, міг оживити загиблу тваринку.

Миколай робив дітям подарунки, тому
вони дуже любили цього святого, у коляд-
ках та щедрівках завжди намагалися ви-
словити йому вдячність (За О. Воропаєм).

II.    Випишіть з тексту дієслова з основами, які закінчуються на губний
приголосний. Утворіть від них пасивні дієприкметники.

III.    Розкажіть про особливості творення таких дієприкметників.

Чудотворець, курінь,
колядка, щедрівка

ПАМ'ЯТАЙМО

Зміни голосних при творенні пасивних дієприкметників

Правило

Приклади

Під час творення пасивних дієприкметників звук [у]
дієслівного суфікса -ува- ( юва ) змінюється на [о]

зачарувати — зачарований,
ізолювати — ізольований

133. І. Утворіть пасивні дієприкметники минулого часу від наведених діє-
слів. Виділіть орфограми.

Боронувати, бракувати, індустріалізувати, завоювати, комбінува-
ти, кооперувати, ігнорувати, інтенсифікувати, ліквідувати, відраху-
вати, іменувати, прикувати, ілюструвати.

^    134. І. Уважно прочитайте текст. Поясніть його назву. Усно перекажіть

текст.

ГЕРОЇЧНА СТОРІНКА НАШОЇ ІСТОРІЇ

Минуло п’ять століть, як у літописах, піснях та думах закарбу-
валася одна з найгероїчніших і найдраматичніших сторінок світової
історії — Запорізької Січі, козацького війська, які утворювали дер-
жаву.

Коли викинути з української історії найяскравіший трьохсотліт-
ній літопис козацького війська, то доля України зникне з політично-
етнічної карти народів світу. Ми матимемо лише безнаціональних
покірних кріпаків і німих рабів.

Тим часом українська й світова література та мисте-
цтво створювали Запорізькій Січі, козацькому військові
неповторний духовний пам’ятник. В усі часи слово «ко-
зак» означало вільну людину, було протилежним до по-
нять «кріпак», «раб», «невільник».

Запорізька Січ існувала й до останніх днів залишалась островом
волі українців серед феодально-кріпосницького океану самодержав-
ної Росії (За Я. Дзирою).

II. Випишіть з тексту дієслова з суфіксами -ува- (-юва-). Утворіть від
них пасивні дієприкметники минулого часу. Поясніть, які зміни від-
булися під час творення.

Закарбувати,
етнічний, феодальний

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові є пасивні дієприкметники минулого часу, вжи-
ті на означення тривалої дії. Вони утворюються за допомогою суфік-
са -н- (ий) від дієслів недоконаного виду з ненаголошеним суфіксом
-ува-, -юва-: записувати — записуваний, оновлювати — оновлюва-
ний. Такі дієприкметники можуть виконувати функцію дієприкмет-
ників теперішнього часу. Наприклад: Ти так захоплюєшся своїми
уявлюваними успіхами, що навіть не поцікавилась, як працюють
інші (О. Донченко). У цьому реченні дієприкметник уявлюваними
(успіхами) можна замінити конструкцією з дієсловом у теперішньому
часі: успіхами, що уявляються.

Залежно від змісту речення значення теперішнього часу можуть
набувати дієприкметники, утворені від дієслів без суфікса -ува-, -юва-.
Наприклад: І почуває він себе таким слабким, безсилим і безвільним,
мов пилина, вітрами гнана (І. Франко). Тут зворот з дієприкметни-
ком гнана відповідає конструкції також з дієсловом у теперішньому
часі: пилина, яку гонять вітри.

135. І. Утворіть речення з наведеними словосполученнями. Виділіть діє-
прикметники як члени речення.

Записувана розповідь, відновлювані традиції, пояснювальний дик-
тант, попереджувальні завдання, гаптована майстрами скатертина,
співана хором пісня, опалювальний сезон.

II. Доведіть, що пасивні дієприкметники вжито зі значенням теперіш-
нього часу.

ПАМ'ЯТАЙМО

В українській мові, на відміну від російської, пасивні дієприкмет-
ники теперішнього часу з суфіксом -м- (ий) вживаються дуже рідко:
любимий, проходимий. У російській мові вони функціонують активно:
несомый, атакуемый, разыскиваемый, привозимый, ободряемый. Діє-
прикметники такого типу в сучасній українській мові не творяться,
а утворені раніш утратили дієслівні ознаки й виступають як прикмет-
ники або іменники: (який?) відомий письменник, мій (хто?) знайомий,
(який?) знайомий краєвид, (який?) любимий (улюблений) твір. Лише
в давальному або орудному відмінку вони набувають дієприкметнико-
вого значення в певному контексті: відомий (кому?) нам факт, знайоме
(кому?) мені обличчя, любимий (ким?) нами письменник, (ким?) ніким
невловимі створіння. Російські пасивні дієприкметники на -м- (ый)
в українській мові передаються описово: ведомый — той, якого ведуть;
атакуемый — той, якого атакують; привозимый — те, що привозять.

136.    І. Запишіть українською мовою.

Уважаемый, охраняемый, потребляемый, слагаемый, обсуждае-
мый, употребляемый.

II. Доберіть українські відповідники-синоніми до записаних слово-
сполучень. Наприклад: уважаемый — той, якого поважають — ша-
новний, шанований.

137.    І. Від наведених дієслів утворіть (де це можливо) активні й пасивні
дієприкметники теперішнього та майбутнього часу.

Чарувати, горіти, засіяти, потопати, мерзнути, зеленіти, згадати,
пломеніти, надрукувати, створити, написати, читати, мовити, сяяти,
лежати, спати.

II. Виділіть суфікси. Поясніть спосіб творення активних і пасивних діє-
прикметників.

138. Виділіть дієприкметники як члени речення. Назвіть дієслова, від яких
вони утворені, та спосіб творення.

1. На столі, дбайливо загорнутий у чистий рушник, лежав зачер-
ствілий окраєць гречаного хліба (О. Донченко). 2. Взутий у гумові
чоботи, він скочив у воду й потяг човен за ланцюг (Л. Дмитренко).
3. Над містом слався ядучий дим від пожежі (В. Кучер).

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:52, посмотрело: 6822