Народна Освіта » Українська мова » § 15. Активні дієприкметники. творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 15. Активні дієприкметники. творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу

На вустах радіє колискова,

На руці дитина засина.

І рікою ллється рідна мова
Вічна, мов Довженкова Десна.

Н. Клименко

ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від осно-
ви дієслів теперішнього часу, приймаючи суфікс основи, властивий
3-й особі множини. До основи теперішнього часу додається дієприк-
метниковий суфікс -Ч-. Для утворення активних дієприкметників те-
перішнього часу служать майже всі дієслівні основи.

Форми активних дієприкметників теперішнього часу можливі да-
леко не від усіх дієслів.

Від дієслів, які не мають форм теперішнього часу, не можуть утво-
рюватись активні дієприкметники теперішнього часу. Не утворюєть-
ся активний дієприкметник теперішнього часу й від дієслова «бігти»,
бо прикметник «біжучий» не узгоджується з 3-ю особою множини діє-
слова «біжать» і не вживається в значенні дієприкметника. Також
не утворюються дієприкметники від дієслівних форм на -ся.

Дієприкметниковий суфікс -ч- може виступати в складі прикмет-
никового суфікса -уч- (-ЮЧ-): болючий, гримучий, живучий, родючий,
скрипучий, співучий, квітучий і под. Прикметники, утворені від
дієслівних коренів за допомогою суфікса -уч- (-юч-), не зберігають

морфологічної співвідносності з дієсловами у формі 3-ї особи мно-
жини. Наприклад: лет-я-чий (лет-я-ть) — лет-юч-ий, гримл-я-ч-ий
(гримл-я-ть) — грим-уч-ий, спів-аю-ч-ий (співа-ю-ть) — спів-уч-ий,
квіт-ую-ч-ий (квіт-ую-ть) — квіт-уч-ий.

Утворення активних дієприкметників теперішнього часу

Класифікація дієслів

Приклади дієслів

Активні дієприк-
метники тепе-
рішнього часу

Дієслова з інфінітивною осно-
вою -ува- ( юва )

ідеалізувати — ідеалізують,
оновлювати — оновлюють, по-
яснювати — пояснюють

ідеалізуючий,
оновлюючий,
пояснюючий

Дієслова зі зв’язаними основа-
ми, у яких суфікс -ва- приєд-
нується до дієслівного кореня,
що закінчується на голосний,
у разі кінцевого приголосного
додається суфікс -і-

уболівати — уболівають, взу-
вати — взувають, обвивати —
обвивають

уболіваючий,
взуваючий,
обвиваючий

Дієслова, утворені від імен-
них коренів, звуконасліду-
вальних слів тощо

ахкати — ахкають, бажа-
ти — бажають, благати —
благають, квітчати — квітча-
ють, поглинати — поглинають

ахкаючий, бажа-
ючий, благаючий,
квітчаючий,
поглинаючий

Дієслова із суфіксом основи
-і-, що передають процес ста-
новлення ознаки або означа-
ють перебування суб’єкта дії
в певному стані

Багровіти — багровіють,
міцніти — міцніють,
синіти — синіють

багровіючий,

міцніючий,

синіючий

Дієслова з морфологічними
змінами в корені під час від-
мінювання

різати — ріжуть, сіяти —
сіють, діяти — діють

ріжучий, сіючий,
діючий

Дієслова, що передають зву-
кові процеси

ревіти — ревуть, гудіти —
гудуть, сопіти — сопуть

ревучий, гудучий,
сопучий

Дієслова з суфіксом -ну-,
який надає значення одно-
кратності

в’янути — в’януть, сохну-
ти — сохнуть, стигнути —
стигнуть, танути — тануть,
терпнути — терпнуть

в’янучий, сохну-
чий, стигнучий,
танучий,
терпнучий

Дієслова з непохідними осно-
вами

вести — ведуть, дути — ду-
ють, мити — миють, нести —
несуть

ведучий, дуючий,
миючий, несучий

Дієслова іменного похо-
дження, у яких під час від-
мінювання з’являється
приголосний -я-

вабити — ваб (л)ять, губи-
ти — губ (л)ять

ваб (л)ячий,
губ (л)ячий

Класифікація дієслів

Приклади дієслів

Активні дієприк-
метники тепе-
рішнього часу

Дієслова, що означають зуко-
ві процеси або дії, пов’язані
з рухом і місцеположенням
у просторі

стояти — стоять, лежати —
лежать, дрижати — дрижать

стоячий,
лежачий,
дрижачий

Дієслова, у яких суфікси осно-
ви -і- ( и ), -у- (-Ю-), -а- ( я )
або приєднуються безпосеред-
ньо до кореня, або виступають
після суфіксів -OK-, -к-

терпіти — терп (л)ять, кипі-
ти — кип (л)ять, сидіти — си-
дять, дзвеніти — дзвенять

терп (л)ячий,
кип (л)ячий,
сидячий,
дзвенячий

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від діє-
слів різних класів, які виражають дію безвідносно до її об’єкта: ворку-
ючий голос, німуюча ніч, квітуюча весна; триваюча перерва, спочива-
юча природа; благаючий голос, граючий промінь, блимаючий вогник;
ріжуче лезо, сіюча рука, плачуча дитина, сяюче сонце; ведуче колесо,
миюча речовина, несуче крило; вабляча таїна, барвляча речовина.

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються або від
неперехідних дієслів (байдикуючий, воркуючий, спочиваючий, блима-
ючий, плачучий), або від перехідних, ужитих у неперехідному зна-
ченні (благословляючий, люблячий).

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються також від
дієслів, які означають виражену в часі якісну ознаку: багровіючий ліс,
голубіюче небо, гріюче сонце, жевріючий вогонь, зеленіюче поле, зріючий
колос; бліднуче обличчя, тихнучі голоси, в’януча природа; а також від
дієслів, що означають стан: лежачий камінь, спляча красуня; від інших
дієслів, крім тих, що мають у складі основи суфікси -т-, -от-: дзвеняча
мідь, димлячі труби, летячий птах, кипляча вода, мигтячі зорі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Але слід пам’ятати, що форма теперішнього часу активних діє-
прикметників менш характерна для української мови порівняно з ро-
сійською. Вона не є широко вживаною. Натомість треба використо-
вувати іншу, описову форму: не «читаючий учень», а «учень, який
читає». У художній літературі як винятки зустрічаємо: «сяючий»,
«сплячий», «лежачий», «чаруючий» та деякі інші за аналогією. Проте
такі форми не закріпилися в нормативній українській лексиці, вони
не перебувають у регулярних зв’язках з відповідним типом дієслів-
них основ, а тому, на думку багатьох мовознавців, їх слід уважати
нетиповими для морфологічної системи української мови віддієслів-
ними похідними, що характеризуються як книжні витвори, не влас-
тиві українському літературному слововживанню. В українську мову
активні дієприкметники теперішнього часу на -уч- (ий), -юч- (ий),

-ач- (ий), -яч- (ий) потрапили під впливом російської мови, де вони
нормативно вмотивовані. У нашій мові замість цих штучних замінни-
ків необхідно подавати власне українські мовні засоби (прикметники,
іменники, дієприслівники, дієслова-присудки складних речень), що
відповідають російським активним дієприкметникам.

Отже, продовжуємо боротися з мовними перекрученнями, так зва-
ним «суржиком». До речі, значення цього слова таке:

1)    суміш жита й пшениці, жита й ячменю та ін.;

2)    механічна суміш елементів різних мов.

Тому звернімося до таблиці, щоб відділити «полову» від «зерен»,
щоб ...слово,

Лихим безбатченкам на зло,

Під сонцем істини раптово,

Як зерно в ґрунті ожило.

І. Гнатюк

Порадник з культури мовлення

Російські дієприкметники

Що можна почути
(прочитати)

Українські відповідники

Агитирующий

Агітуючий

Агітатор

Адресующий

Адресуючий

Адресант

Арендующий

Орендуючий

Орендатор

Бастующий

Страйкуючий

Страйкар

Болеутоляющий

Знеболюючий

Протибольовий, знеболюваль-
ний

Взаимоисключающий

Взаємовиключаючий

Взаємозаперечний, взаємосу-
перечливий, несумісний

Военнослужащий

Військовос лужачий

Військовик, військовий, вій-
ськовослужбовець

Действующий (закон)

Діючий (закон)

Чинний (закон)

Доверяющий (юр.)

Довіряючий

Довіритель

Жизнеутверждающий

Життєстверджуючий

Оптимістичний, сповнений
життя

Заведующий

Завідуючий

Завідувач

Заключающий договор

Заключаючий договір

Укладач угоди, договірник

Занимающий должность

Займаючий посаду

На посаді

Звукозаписывающий

Звукозапису ючий

Звукозаписний

Російські дієприкметники

Що можна почути
(прочитати)

Українські відповідники

Исполняющий обязан-
ности

Виконуючий обов'язки

Заступник, який виконує, за-
йнятий виконанням, викона-
вець, виконувач

Ликвидирующий

Ліквідуючий

Ліквідатор, ліквідаційний

Несоответствующий

Не відповідаючий

Що не відповідає, невідповід-
ний, недоречний

Обслуживающий персонал

Обслуговуючий персонал

Обслуга

Оказывающий влияние

Впливаючий

Впливовий, здатний впли-
нути

Оказывающий (кому) вни-
мание

Приділяючий увагу

Уважний (до кого)

Оплачивающий

Сплачуваючий

Що платить, платник

Последующий

Послідуючий

Наступний

Предшествующий

Попереджуючий

Попередній

Служащий

Служачий

Службовець (в уряді) урядовець

Путешествующий

Подорожуючий

Мандрівник

119. І. Ознайомтесь зі змістом таблички. Запам'ятайте українські відповід-
ники до найпоширеніших активних дієприкметників теперішнього
часу на -учий (-ючий).

Українські відповідники активних дієприкметників теперішнього часу

Слово та його значення

Неправильно

Правильно

«Виконуючий» — який
виконує, здатний ви-
конати, зайнятий ви-
конанням-, виконавець,
виконувач

виконуючий роботу
тимчасово виконую-
чий обов'язки кого
виконуючий роль

виконавець роботи
тимчасовий заступник кого тим-
часовий виконувач обов'язків кого
виконавець ролі; який виконує роль

«Діючий» — що діє, по-
кликаний діяти, діяль-
ний, активний, ефек-
тивний, чинний, дієвий

діючий вулкан
діючий порядок
діючий фактор
діюча модель
діюча армія
діюче законодавство
діючі особи

активний (живий) вулкан
заведений порядок
чинник
робоча модель
регулярна армія
чинне законодавство
дійові особи, лицедії

Слово та його значення

Неправильно

Правильно

«Наступаючий» —

який наступає, при-
йдешній, наступний,
близький, вже на підхо-
ді, вже близько

3 наступаючим Но-
вим р око м!

3 настанням- Нового року!

3 передноворіччям!

3 прийдешнім Новим- роком!

II.    За зразком доберіть власне українські відповідники-синоніми
(іменники; описові форми: той, що; який; прикметники, пасивні діє-
прикметники) до активних дієприкметників теперішнього часу.

Виступаючий — виступаючий з доповіддю, виступаючий перед
класом школяр, виступаючий з трибуни. Для довідки: промовець,
оратор, який виступає, доповідач.

2.    Знаючий — знаючий міру. Для довідки: поміркований, який знає,
знавець, тямущий, досвідчений, обізнаний, компетентний

3.    Існуючий — існуюче законодавство, існуючі думки, існуючі кор-
дони, існуючий у природі, існуючий порядок, існуючі проблеми,
існуючі ціни. Для довідки: що існує, здатний існувати (у якомусь
місці), розташований, розміщений, зафіксований, чинний, сучас-
ний, теперішній, наявний, відомий.

4.    Плаваючий — плаваючий по морю, плаваючий графік, плаваючий
курс валюти. Для довідки: змінний, мореплавець, нестійкий.

III.    Розберіть за будовою активні дієприкметники теперішнього часу.
Поясніть спосіб їх творення. Запишіть по одному реченню з наведе-
ним словосполученням до дієприкметника.

120. І. Відредагуйте текст.

НАСТУПАЮЧА ЗИМА

У природі зійшлися в битві дві пори року. Наступаюча зима та обо-
роняюча осінь. Для початку наступаюча сторона робила розвідки, по-
силаючи на недовгий час морози, колячі дошкульні вітри й завірюху.
Чагарники оголились, мертвіючі зовсім трави. Затоки і протоки ску-
вало тонким і хрустким льодом. Намерзаючі крижані забереги лама-
лись під тиском води.

Раптово почавсь рішучий наступ зими. Здавалось, небо змішалося
з землею. Воно осипалося суцільною біліючою масою, крізь яку по-
близу не можна було розпізнати людину. За добу шар снігу в метр
завтовшки підім’яв під себе рудючу землю. Усе навкруги
побіліло, засніжилися сопки, перестоячі трави і пні схо- ґ Забереги, сопка
вались. Стоячі дерева, обтяжуючі сніги. Зникаючі дороги 4
не можна було проїхати ні поїздом, ні машиною.

Вщухаючий снігопад — і населення вийшло розчищати занесені
колії, ведучі до пристані, і шляхи, прилягаючі до будівництва. Пра-
цюючі поділили між собою ділянки роботи (За В. Ажаєвим).

ПАМ'ЯТАЙМО

Деякі усталені в шкільній практиці активні дієприкметники тепе-
рішнього часу з суфіксами -уч- (-юч-) слід замінювати словоформами
з суфіксами -ува- (-юва-) -льн-.

Приклад словотворення

неправильно

правильно

уточнююче слово

уточнювальне слово

121. І. Відредагуйте речення.

1. Тема сьогоднішнього уроку: «Узагальнюючі слова». 2. Випи-
шіть з речення пояснююче слово. 3. Підготуйтесь до написання від-
творюючого диктанту (3 посібника).

II. Поясніть значення відредагованих слів.

ПАМ'ЯТАЙМО

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від основи
інфінітива за допомогою суфікса минулого часу -я-, який виступає
після суфікса основи або після дієслівного кореня. Для утворення
активних дієприкметників минулого часу служать дієслівні основи
дієслів І і II дієвідмін.

Утворення активних дієприкметників минулого часу

Класифікація дієслів

Приклади дієслів

Активні дієприкметники
минулого часу

Дієслова І дієвідміни з суфік-
сом -і- в основі інфінітива

Обважн і ти, позеле-
н-і-ти, осирот і ти

обважн-і-л-ий, позелен і-
лий, осирот-і-л-ий

Дієслова І дієвідміни з суфік-
сом -ну- в основі інфінітива

тріс ну ти, хрус ну-
ти, зів'я ну ти, змерз-
ну-ти, розта ну ти

трісну-л-ий (тріс л ий), хрус-
ну-л-ий, зів'я л ий, змерз л ий,
розта л ий (розта ну-л ий)

Дієслова І дієвідміни з нульо-
вим суфіксом в інфінітиві

прогни ти, опас ти

прогни-л-ий, опа-л-ий (з ви-
падінням кінцевого приго-
лосного кореня)

Дієслова II дієвідміни з су-
фіксом -и- в основі інфінітива

згор і ти, затрем-
т-і-ти

згор-і-л-ий, затремт-і-л-ий

122. І. Уважно прочитайте текст. Яку пору року описує автор? Підтвердьте
свою відповідь рядками з тексту. Створіть усне монологічне вислов-
лювання про захід сонця взимку. Скористайтесь активними дієприк-
метниками минулого часу під час опису.

ПО ЗАХОДІ СОНЦЯ

Зайшло сонце. Ожили хмари й зчервонілою річкою попливли ви-
ще далекого лісу, нижче вечірньої зірки.

Плюскотіла в темряві доспіла ярина, і на високій могилі, як по-
братими, урочисто постали два застиглих полукіпки. Настояна тиша
нечутно йшла полями, густа й пахуча.

Потеплілим пилом дихнула дорога. В заголубілому
прорізі віт гойднувся тонкий серп місяця, підпливаючи
до мерехтливої зорі. Старі, саджені в два рядки крислаті
липи з’єднуються мережаними брамами і повівають ме-
дом. Пливуть вони в саме село, натомлені, величні. Бра-
таються з молодими садами і знову прямують просторами
повз оселі, ниви. Пливуть, як саме життя невмируще.

Срібна жмурка загойдалась у сповнілій косарській криниці.
Невелика криниця, а вмістилися в ній і придорожні дерева, і високе
коване небо з серпом місяця. А вода в ній міцна, на корені настояна
(За М. Стельмахом).

II. Випишіть речення з активними дієприкметниками минулого часу.

Виділіть їх як члени речення, розберіть за будовою.

Ярина, полукіпок,
крислатий, брама,
мережаний, жмурка

ПАМ'ЯТАЙМО

Активні дієприкметники минулого часу вживаються у формі до-
конаного виду. Вони співвідносяться з особовими формами дієслів
минулого й теперішнього часу. Активні дієприкметники минулого
часу узгоджуються з особовим дієсловом у формі минулого часу: по-
зеленіле поле — поле, що {яке) позеленіло, замерзла річка — річка, що
{яка) замерзла. Подібне узгодження не властиве прикметникам з су-
фіксом -л-, що співвідносяться з дієсловами недоконаного виду: кисле
яблуко, талий сніг і под. Отже, прикметники з суфіксом -л-, співвід-
носні з дієсловами недоконаного виду, не слід плутати з активними
дієприкметниками минулого часу.

Рідко вживаними для сучасної української літературної мови
є активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -ш-. Вони утво-
рюються від поодиноких дієслів з суфіксом -и- в основі інфінітива:
помогти — поміг-ш-ий, перемогти — переміг-ш-ий, допомогти —
допоміг-ш-ий. Ці дієприкметники, як і дієприкметники з суфіксом
-л-, співвідносяться з особовими формами дієслів минулого часу: пере-
мігший батальйон — батальйон, що {який) переміг.

123. У дві колонки випишіть словосполучення з активними дієприкметни-
ками минулого часу й віддієслівними прикметниками.

Тривалий час, зів’яла трава, пріле листя, умілі руки, почорніле
небо, обміліла річка, спітнілий футболіст, бляклий колір, стигла гру-
ша, нависла гілка, здолавший перешкоди, пожовклий очерет.

II. Напишіть по два речення зі словосполученнями, у яких ужито ді-
єприкметники й прикметники. Поясніть, чим вони розрізняються.

ПАМ'ЯТАЙМО

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від непе-
рехідних дієслів доконаного виду. Оскільки дієслова І дієвідміни
з суфіксами -і-, -ну- в основі інфінітива, а також нульовим суфіксом
та дієслова II дієвідміни з суфіксом -и- в основі інфінітива утворюють
видові пари за допомогою префіксів, то активні дієприкметники ми-
нулого часу можливі тільки від префіксальних дієслів:

•    побіліти — побіліле обличчя, збідніти — збідніла сім’я, дозрі-
ти — дозрілі плоди;

•    зів’яти — зів’яла трава, ослабнути — ослаблі струни, окріпну-
ти — окріпле здоров’я;

•    опадати — опалий лист;

•    защеміти — защеміле серце, згоріти — згорілий будинок.

Від дієслів доконаного виду з безпрефіксною основою можуть
утворюватися безпрефіксні активні дієприкметники минулого часу:
тріснути — тріснула (яка?) діжка, хруснути — хруснула (яка?) га-
лузка і под.

124. І. Від наведених дієслів утворіть активні дієприкметники минулого
часу.

Почорніти, відлетіти, ліпити, позеленіти, зів’янути, розтану-
ти, обважніти, посвіжіти, тріснути, спітніти, одерев’яніти, пошерх-
нути.

II. Додайте до утворених дієприкметників іменники та утворіть сло-
восполучення. * •

ПАМ'ЯТАЙМО

Спільною основою для творення активних дієприкметників тепе-
рішнього і минулого часу є дієслова з суфіксом -і- в основі інфінітива
та дієслова з нульовим суфіксом в інфінітиві. Від них можуть утворю-
ватись пов’язані видовою ознакою форми активних дієприкметників
теперішнього і минулого часу:

•    зеленіюче дерево — позеленіле дерево;

•    мерзнучі ноги — змерзлі ноги;

•    тремтячі руки — затремтілі руки.

Активні дієприкметники минулого часу опалий, підпалий (та інші
того самого кореня), утворені від основ дієслів з нульовим суфіксом,
співвідносяться з активними дієприкметниками теперішнього часу,
утвореними від форм недоконаного виду цих же дієслів, що мають су-
фікси -а- (-я-) в основі інфінітива: опадаючий, підпадаючий і под.

Отже, формами активних дієприкметників теперішнього й ми-
нулого часу, крім часової ознаки, передається ще й виразна видо-
ва ознака: дія, яка відбувається зараз (теперішній час) і результат
виконаної дії (минулий час). Наприклад: «Дбайливо политі і ста-
ранно підстрижені квіти красувалися серед в’янучих трав»
(В. Собко); «Від землі йде духмяний аромат зів’ялих трав» (В. Пар-
хоменко).

Проте не забуваймо, що форми активних дієприкметників мину-
лого часу більш характерні для української літературної мови, ніж
активні дієприкметники теперішнього часу.

125.    І. У наведених словосполученнях замініть активні дієприкметники
теперішнього часу на активні дієприкметники минулого часу. Напри-
клад: сивіюче волосся — посивіле волосся.

Рум’яніюче обличчя, в’янучі квіти, жовтіюче листя, біліючі від
снігу поля, чорніюча земля, багровіюче небо, достигаючий колос.

II.    Розберіть дієприкметники за будово. Поясніть спосіб їх творення.

III.    Напишіть декілька речень з новоутвореними дієприкметниковими
словосполученнями. Виділіть дієприкметники як члени речення.

126.    І. Виразно прочитайте текст. До якого стилю й типу мовлення він на-
лежить? Доведіть свою думку. Назвіть репродукцію рядками з тексту.

ЛІС УЗИМКУ

І сонце світить, і сніг куриться. Оскаженілий вітер гуде в обмерз-
лих деревах. Ніде ні душі. Ліс та поле. Куриться над полем сніг до са-
мого сонця стуманілого, завихреного клубами сухої снігової куряви.
Уже воно при заході, уже скоро во-
но й зовсім сховається, і споночілий
простір запанує надворі.

Свище вітер. Струмує сніг. Тися-
чі посивілих гінців біжать у розви-
хрену заметільну безвість. А через
два дні весь ліс — в інеї, у крихкому
розквітлому вбранні. Світлий, при-
тихлий, мовби жде чогось, до чогось
прислухається. Тиша навколо така,
що, мабуть, далеко чути, як довбе
десь мерзлу гілку дятел (За О. Гон-
чаром).

II. Випишіть речення з активними дієприкметниками минулого часу.
Поясніть, від яких дієслів вони утворились. Назвіть видові ознаки
(дія, яка відбувається зараз; дія, яка завершилась) у виписаних ре-
ченнях.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:50, Переглядів: 12029