Народна Освіта » Історія України » § 2. Що вивчає середньовічна історія України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Що вивчає середньовічна історія України

1. Особливості розвитку українських земель у IX-XV ст.

2. Джерела з історії України доби Середньовіччя.

1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ у IX—XV ст.

Який період історії України називають Середніми віками, або Середньовіччям? На які частини він поділяється?

Як вам вже відомо, історію людства дослідники поділяють на певні періоди. Минулого навчального року ви вивчали історію Стародавнього світу — найтриваліший період в історії людства, що охоплює кілька тисячоліть. Наступною історичною добою вважають час Середніх віків, або Середньовіччя.

Середньовіччя — тривалий період всесвітньої, зокрема європейської, історії, що розпочинається з V ст. — занепаду Західної Римської імперії — до епохи Великих географічних відкриттів наприкінці XV — на початку XVI ст.

Зазначений період — надзвичайно важливий в історії Європи, оскільки саме тоді відбувалося народження і становлення її народів.

Історія України є невід’ємною складовою історії людства, насамперед історії Європи. Вітчизняна історія вивчає розвиток суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні ознаки й особливості. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність і пов’язані з нею героїчні вчинки, тріумфи і трагедії. Періодизація історії України відображає періодизацію історії всього людства. Таким чином, стародавня історія України — найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України і до Великого переселення народів.

Наступний період — середньовічна історія, що розповідає про події, які відбувалися в період від Великого переселення слов’ян і до

кінця XV ст. Опановуючи середньовічну історію України, ви дізнаєтесь, як після Великого переселення слов’ян розпочалося формування східнослов’янської державності, як виникла і розвивалася Київська Русь.

Київська Русь — одна з найбільших держав європейського середньовіччя.

Ви ознайомитесь з історією Галицько-Волинського князівства і простежите, як і чому українські землі опинилися в складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та інших держав у XIV-XV ст.

Окремі українські історики поділяють цей період так само, як і європейське Середньовіччя, на три етапи.

Прочитайте текст у таблиці, випишіть у зошит незнайомі слова та попросіть учителя пояснити їх. Розкажіть про кожний етап середньовічної історії, спираючись на таблицю.

Етап середньовічної історії України

Що відбувалось

Раннє Середньовіччя (V—IX ст.)

Становлення й існування племінних князівств і союзів східних слов’ян

Розвинене, або класичне, Середньовіччя (IX — середи на XIII ст.)

Існування Київської Русі й удільних князівств

Пізнє Середньовіччя (друга половина XIII — початокXVI ст.)

Існування Галицько-Волинської держави та розвиток українських земель у складі інших держав: Литви, Польщі, Угорщини, Молдови та Московії

Зробіть припущення, які етапи середньовічної історії України відображено на запропонованих репродукціях картин. Поясніть свою думку.

3 — коронація Данила Галицького в 1253 р. (реконструція М. Гореліка);

4 — невідомий художник. Костянтин Іванович Острозький (український

князь, державний і культурний діяч XV — початку XIV ст.)

2. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Завершіть речення:

1. Історичними джерелами називають ... . 2. Історичні джерела поділяються на такі типи: .... 3. До писемних джерел належать: .... 4. До речових джерел належать: ... . 5. До етнографічних джерел належать: .... 6. До зображувальних джерел належать: ....

Чому і як дослідники українського Середньовіччя звертаються до історичних джерел? Чому те саме явище чи подію треба вивчати за кількома джерелами?

Ви вже знаєте, що, досліджуючи історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Окреме джерело відображає минуле однобічно, оскільки містить обмежений обсяг історичної інформації. Тому цілісну картину життя людей у певний період можна відтворити тільки шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел.

Історія Київської Русі також ґрунтується на дослідженні значної кількості пам’яток матеріальної культури. Серед речових джерел цього періоду можна знайти середньовічні знаряддя праці, інструменти, а також результати праці людей: предмети побуту, споруди, зброю, одяг, медичні та музичні інструменти тощо. Частину з них називають археологічними, оскільки знаходять їх саме археологи під час розкопок.

Історія України цієї доби насичена і трагічними сторінками боротьби з різними завойовниками, що руйнували та спалювали міста, нищили монастирі, храми, бібліотеки. Тому важко переоцінити значення речових джерел у вивченні й відтворенні матеріальної та духовної культури Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, середньовічної історії України в цілому.

Уявіть себе вченим-археологом і розкажіть, про що можна дізнатися з цих речових джерел.

Зображувальні джерела містять інформацію у вигляді образу, який можна роздивитися. Однак з різних причин не завжди вдається ознайомитися з такою інформацією. Чільне місце серед зображувальних джерел середньовічної України посідають мініатюри давньоукраїнських рукописних книг, що зберігаються в спеціальних приміщеннях. Тут підтримується відповідна температура і вологість повітря, щоб книги не псувалися. Звісно, й доступ пересічних громадян до таких джерел обмежений або взагалі заборонений. Украй складно роздивитися зблизька й давні ікони, розміщені на іконостасах у церквах, або фрески, якими розписані високі стіни й куполи соборів, храмів.

Уявіть себе вченим-істориком і розкажіть, про що можна дізнатися з цих зображувальних джерел.

Українські писемні джерела середньовічної історії найширше представлені в літописах.

Літопис — історико-літературний твір у Русі, у якому оповідь велася за роками.

Зародження традицій літописання в Україні припадає на час виникнення писемності на Русі. Літописи створювали в Києві, Чернігові, Володимирі-Волинському, Галичі та інших містах. Найдавнішими літописними творами, що дійшли до нашого часу, є «Повість временних літ», Київський літопис (XII ст.) та Галицько-Волинський літопис (XIII ст.).

До писемних джерел Середньовіччя в Україні належать також угоди, устави тощо. Зокрема, договори Русі з Візантією X ст., збірка правових норм «Руська Правда», церковні устави Володимира Великого, Ярослава Мудрого тощо.

Уявіть себе вченим-істориком і розкажіть, якими є писемні джерела середньовічної України. Зробіть припущення, які дані можна знайти в цих джерелах.

Окрему групу джерел з історії становлять етнографічні. Вони тісно пов’язані з усною народною творчістю, оскільки обряди (весільні, поховальні, календарні) завжди супроводжуються піснями, танцями, при

мовками, жартами тощо. В усних (фольклорних) джерелах інформація зберігається у вигляді усної традиції та передається від покоління до покоління. Це — епоси, думи, билини, легенди, приказки, казки.

Уявіть себе вченим-етнографом і розкажіть, про що можна дізнатися з цих етнографічних джерел.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Назвіть хронологічні межі Середньовіччя в Європі та в Україні.

2. На які періоди поділяється історія України Середніх віків?

3. Якими джерелами послуговуються дослідники, вивчаючи історію України доби Середньовіччя?

4. Які пам’ятки та символи ви пов’язуєте з добою Середньовіччя в Україні?

5. Що, на вашу думку, сьогодні можна вважати спадщиною середньовічної історії України? У чому полягає її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

Домашнє завдання

1. Намалюйте ескіз середньовічного історичного джерела (монети, обкладинки книжки, мініатюри, ініціала, герба тощо) та поясніть свій задум однокласникам.

2. Наведіть приклади кожного з видів історичних джерел, які ви знаєте, і поясніть, яку інформацію можна знайти, досліджуючи їх.

3. Чи можна наведену сторінку з літопису вважати історичним джерелом? Чому? До якого виду джерел вона належить?

Сторінка з Радзивилівського літопису

Сторінка з Радзивилівського літопису

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас Гупан, Смагін, Пометун

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 2-10-2015, 19:25, Переглядів: 11520