Народна Освіта » Інформатика » § 5. Інформаційна модель

НАРОДНА ОСВІТА

§ 5. Інформаційна модель

5.1. Етапи побудови інформаційної моделі

Коли людина пізнає навколишній світ, вона формує своє уявлення про нього. Людина кожного дня, не помічаючи, створює моделі реальних об’єктів для пізнання чогось нового та одержання інформації.

Будь-яка модель створюється та змінюється завдяки інформації, яку людина має про реальні об’єкти. Перед тим, як створити інформаційну модель, слід визначити мету створення, а вже потім виділити основні властивості об’єкта-оригіналу, які буде відображено в моделі.

Так, наприклад, створюючи інформаційну модель «комп’ютер», одну людину буде цікавити його зовнішній вигляд, розміри, а іншу — параметри його складових — частота процесора, розмір оперативної пам’яті тощо.

Як саме створюють інформаційні моделі?

Спочатку треба обрати об’єкт, для якого буде створено модель. Встановити мету дослідження. Відповідно до мети виділити істотні властивості об’єкта. В залежності від цього визначити форму подання інформаційної моделі. Адже інформаційну модель можна подати різними способами — у вигляді графіка, рисунка, таблиці, формули тощо.

Етапи побудови інформаційної моделі «візитна картка» (рис. 2.11):

•    об’єкт дослідження — візитна картка;

•    мета — розповсюдження інформації про особу;

•    основні властивості — розміри; дані, що має містити картка; вимоги до оформлення.

Отже, інформаційною моделлю для даного об’єкта є табл. 2.1, в якій наведено вимоги до створення картки.

Таблиця 2.1. Властивості візитної картки

Властивості

Значення

Ширина

85 мм

Висота

45 мм

Наявність даних

Прізвище, ім’я, посада, e-mail, телефон, логотип

Колір рамки

Червоний

Розмір шрифту

12 пт

Найменування шрифту

Arial

Колір шрифту

Синій

Розглянемо створення інформаційної моделі на прикладі об’єкта «яблуко».

Для художника в цьому об’єкті найважливіше зовнішній вигляд фрукта, місце, куди падає тінь, розміщення яблука відносно інших об’єктів. І швидше за все, його інформаційна модель буде

відображена у вигляді ескізу або якогось рисунка. Для садівника важливими є строки дозрівання яблук, їх якість, розмір, схильність яблунь до хвороб тощо. Для цього зручним буде табличне подання інформації. Біолог, створюючи модель, буде враховувати процеси перетворення квітки на яблуко, його будову та ін. Дієтологу важливим буде значення енергетичної цінності плодів.

ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Усі назви властивостей в інформаційних моделях завжди є знаковими елементами. А ось значення величин можуть нести як знакову, так і образну інформацію. Так, зображення дерева — це образна величина, а значення його віку — знакова.

Способи подання інформаційних моделей представлено у вигляді схеми на рис. 2.12.

Образні моделі (рисунки, креслення тощо) є візуальними образами об’єктів, що представлені на певному носії інформації — папері, фотоплівці тощо. До таких моделей можна віднести рентгенівські знімки, фотографії, картини тощо.

Знакові моделі будують, використовуючи різні мови. Такі моделі можуть бути представлені у формі тексту на природній або штучній мові (наприклад, мови програмування, математики, фізики, хімії тощо). Приміром, це може бути математична формула для обчислення середнього арифметичного: S = (а + b) / 2.

У багатьох моделях одночасно використовують як знакові, так і образні моделі. Це можуть бути певні креслення з виносками, карти з написами на них, блок-схеми розв’язання алгоритмів. Такий вид інформаційних моделей називають змішаним.

Досить часто при створенні інформаційних моделей звертаються до математичної мови, а саме подають певні властивості об’єктів у вигляді математичних понять, формул, графіків.

Отже, моделі, що побудовано з використанням математичних понять і формул, називають математичними моделями.

Розглянемо загадку, яка потребує математичного розв’язання. У одній коробці в мене є жуки, у другій такій коробці — павуки.

Небагато їх, і легко полічить: павуків з жуками разом шість.

Став лічити, скільки всього ніг, але швидко це зробити я не зміг.

Сорок ніг я налічив, нарешті, там і загадку всім задати хочу вам:

— Відгадайте, скільки маю я жуків і окремо скільки в мене павуків?

Розв’яжемо цю задачу в загальному вигляді, позначивши кількість жуків через х. Тоді кількість павуків буде (6 - х). Кількість ніг у жуків 6х, а в павуків — 8(6 - х). Враховуючи, що разом у жуків і павуків 40 ніг, складемо рівняння:

6х + 8(6 - х) = 40.

Одержане рівняння є математичною моделлю для розв’язання даної задачі.

Розкриємо дужки:

6х + 48 - 8х = 40

2х = 8

х = 4 — кількість жуків;

6 - 4 = 2 — кількість павуків.

Розв’язавши рівняння, визначимо, що жуків було 4, а павуків — 2.

Із розвитком інформаційних технологій природнім стало представляти інформаційні моделі за допомогою традиційних офісних пакетів, спеціалізованих видавничих систем, графічних редакторів, середовищ програмування та іншого програмного забезпечення. В більшості випадків основне змістовне навантаження і складність роботи припадають на етап до використання комп’ютерних технологій.

Завдання. Створити інформаційну модель кубика Рубіка в графічному редакторі Paint.

1.    Визначимо мету побудови моделі кубика: представлення загального уявлення про зовнішній вигляд кубика Рубіка.

2.    Запишемо основні властивості майбутньої моделі в таблицю.

Властивості

Значення

Форма

Куб

Кількість квадратиків з однієї сторони

9

Кількість кольорів

6 (не більше 9 квадратиків одного кольору на трьох гранях)

Кількість видимих граней

3

Ширина зображення

від 5 до 3,5 см

Висота зображення

від 5 до 3,5 см

3.    Згідно встановлених властивостей побудуйте зображення кубика Рубіка в графічному редакторі Paint.

4.    Збережіть файл під назвою Впр3_Прізвище.Ьтр.

Завдання. Створити інформаційну модель квітки за зразком у програмі MS PowerPoint або MS Word.

1.    Визначте мету створення моделі.

2.    Створіть таблицю, до якої запишіть основні властивості майбутньої моделі (як у вправі 3).

3.    Згідно встановлених властивостей створіть інформаційну модель квітки в середовищі MS PowerPoint (MS Word).

4.    Збережіть файл під назвою Впр4_Прізвище.

Завдання. Створити інформаційну модель кабінету інформатики в різних програмних засобах.

Мета

Форма інформаційної моделі

Програмне

середовище

Створення плану кабінету

Креслення

MS Word

Опис можливостей кабінету

Словесний опис

MS Word

Презентація основних засобів

Презентація

MS PowerPoint

Схема комп’ютерної мережі

Схема

Paint

Перелік обладнання кабінету

Таблиця

MS Word

Примітка. Для створення останньої моделі скористайтеся файлом V5.doc, який знаходиться в папці FILES на диску. Крім поданих у файлі властивостей, додайте ще дві на власний розсуд.

Щоб створити інформаційну модель, треба обрати об’єкт, встановити мету дослідження, виділити основні властивості і на основі цього визначити форму подання інформаційної моделі.

Інформаційні моделі можна подати у формі образних, знакових і змішаних моделей.

Образні інформаційні моделі є візуальними образами об’єктів, що представлені на певному носії інформації (рисунки, креслення тощо).

Знакові інформаційні моделі будують із використанням різних мов, як природних, так і штучних (словесні описи, формули тощо).

У багатьох моделях одночасно використовують як знакові, так і образні моделі. Такий вид інформаційних моделей є змішаним (таблиці, діаграми, графіки, схеми).

Моделі, що побудовано з використанням математичних понять і формул, називають математичними моделями.

1.    Що таке інформаційна модель?

2.    Вкажіть послідовність дій для створення інформаційної моделі.

3.    Назвіть форми подання інформаційних моделей.

4.    Що таке математична модель? Наведіть приклади математичних моделей.

5*. Наведіть приклади інформаційних моделей населеного пункту; спортивного стадіону; класної кімнати; телефонного апарата; книжки.

Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах

Завдання. Створіть інформаційні моделі ноутбука відповідно до вимог різних осіб (номер завдання для кожного учня визначає вчитель).

завдання

Предметна

галузь

Мета

Форма

інформаційної

моделі

Програмне

середовище

1

Дизайнер

Оформлення зовнішнього вигляду

Рисунок

Paint

2

Користувач

Опис основних можливостей пристрою

Словесний опис

MS Word

3

Покупець

Визначення основних параметрів пристрою

Таблиця

MS Word

4

Продавець

Презентація продукції згідно вимог продавця

Презентація

MS PowerPoint

Хід роботи

1.    Визначте та усвідомте мету моделювання (мета вказана в таблиці згідно варіанта).

2.    Виділіть істотні властивості об’єктів моделі відповідно до мети. Вкажіть відповідні величини виділених властивостей та запишіть дані до таблиці

згідно вашого варіанта (додайте принаймні по дві властивості до кожної таблиці самостійно). В завданні 4 властивості та їхні значення будуть збігатися із завданням 3.

Перелік властивостей до різних моделей ноутбука

а) Завдання 1.

Назва властивості

Значення властивості

Розмір зображення

 

Наявність елементів (екран, клавіатура, тачпад, види роз’ємів та ін.)

 

Вигляд (відкритий, закритий)

 

б) Завдання 2. (Вказуйте властивості, уявивши себе користувачем, який розповідає про можливості власного ноутбука).

Назва властивості

Значення властивості

Розмір

 

Колір

 

Якість екрана

 

Зручність клавіатури

 

Можливості тачпаду

 

в) Завдання 3. (Значення властивостей можна взяти на одному із сайтів інтернет-магазинів.)

Назва властивості

Значення властивості

Фірма-виробник

 

Вартість

 

Процесор

 

Діагональ екрана

 

Оперативна пам’ять

 

Жорсткий диск

 

Операційна система

 

а)    У завданні 1 виконайте зображення ноутбука в середовищі Paint за властивостями, які ви записали в таблиці. Збережіть файл під назвою Пр2_1_Прізвище.bmp.

б)    У завданні 2 створіть стислий опис можливостей ноутбука в середовищі MS Word за властивостями, які ви записали в таблиці. Збережіть файл під назвою Пр2_2_Прізвище.doc.

в)    Завдання 3 виконайте у файлі Pr2.doc, який необхідно завантажити із папки FILES на диску. Заповніть у даному файлі таблицю, вказавши властивості та їхні значення, що було заповнено в п. 2в практичної роботи. Збережіть файл під назвою Пр2_3_Прізвище.doc.

г)    У завданні 4 створіть презентацію різноманітних ноутбуків, які задовольняють вимоги до комп’ютера, встановлені покупцем у п. 2в практичної роботи. (Підібрати зображення різноманітних видів ноутбуків можна на одному із сайтів інтернет-магазинів, попередньо встановивши необхідні критерії відбору комп’ютерів на сайті магазину). Збережіть файл під назвою Пр2_4_Прізвище.ppt.

Карти розуму (ментальні карти)

карти розуму та їх призначення

Зазвичай для запису своїх думок або ідей люди використовують текстовий опис, списки, таблиці або схеми. З одного боку, це дозволяє відобразити на папері свої думки, але коли їх багато, то виділити щось суттєве, здійснити структурування інформації не завжди легко. В результаті інтерес до написаного може пропасти настільки, що ідея просто не буде втілена в життя.

Тоні Б’юзен запропонував наприкінці 60-х років ХХ століття ідею створення діаграм зв’язків, що одержали назву ментальних карт або карт розуму. В українських перекладах термін може звучати по-різному: «карти розуму», «карти знань», «інтелект-карти», «карти пам’яті». Суть карт у тому, що основна ідея розташована в центрі аркуша і стає фокусом уваги. Записують не речення, а ключові слова, які передають суть усієї фрази, слова-асоціації. Ці слова розташовують на гілках, що відходять від центральної теми. Зв’язки (гілки) можуть бути представлені у вигляді малюнків, символів, абревіатур.

Історичні відомості

Тоні Б'юзен — професор Вестмінстерського університету, провідний спеціаліст з питань розвитку інтелекту — консультує урядові організації та транснаціональні корпорації.

Така карта дозволяє зобразити певний процес або ідею, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, показати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об’єкт чи в певній галузі.

Карти розуму — це зручна й ефективна техніка унаочнення мислення, альтернатива звичайному (лінійному) запису. Їх застосовують для формулювання нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед звичайними загальноприйнятими способами запису. На відміну від лінійного тексту, карти розуму не лише зберігають факти, але і демонструють взаємозв’язки між ними, водночас забезпечуючи швидше і глибше розуміння матеріалу.

Карти розуму — досить привабливий інструмент проведення презентацій, мозкових штурмів, планування свого часу, запам’ятовування великих обсягів даних, самоаналізу, розробки складних проектів, самоосвіти та розвитку.

Використовуючи карти розуму, ми отримуємо такі можливості:

•    навчання: створення конспектів лекцій, читання книг та підручників, написання рефератів;

•    запам’ятовування: підготовка до контрольних робіт, запам’ятовування списків, дат, номерів телефонів;

•    планування часу, виступу, розробка нових ідей, подій, складання різних планів;

•    генерування ідей;

•    прийняття рішень;

•    структурування та опрацювання даних.

Основні принципи створення карт знань:

•    об’єкт уваги (вивчення) сфокусовано в центральному образі;

•    основні теми та ідеї, пов’язані з об’єктом уваги, розходяться від центрального образу у вигляді гілок;

•    гілки позначено ключовими образами і словами;

•    ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і так далі;

•    гілки формують зв’язану вузлову структуру (систему);

•    розміри, товщина літер і ліній повинні змінюватися в залежності від важливості.

Карта розуму (від англ. mind map — карта розуму, пам’яті) — сукупність діаграм і схем, що в наочному вигляді демонструють думки, тези, пов’язані між собою та об’єднані загальною ідеєю.

Приклади використання карт розуму:

•    наукова класифікація (живих організмів, мінералів, органічних сполук, історичних фактів, філологічних понять і структури мови, словниковий запас);

•    виклад наукової теорії (наприклад, аксіоматичний виклад геометрії) та її застосувань (опис географічних регіонів);

•    системний виклад перебігу дослідження (зокрема наукового експерименту), планування роботи, обліку отриманих результатів і підбиття підсумків.

Отож, карти знань — це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації даних у наочній формі. Їх можна використати, щоб фіксувати ті думки та ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. І навпаки, вони дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме, бо карти розуму відображають природний спосіб мислення.

редактори карт розуму

Існує різноманітне програмне забезпечення для створення та редагування карт розуму. Є програмне забезпечення, яке користувач має встановити на комп’ютер, а також є редактори,

в яких карти можна створити в режимі он-лайн. Так, досить поширеним програмним забезпеченням, призначеним для створення карт розуму, є:

•    Edraw Max — має інтерфейс, аналогічний MS Office 2007;

•    FreeMind — має інтуїтивний інтерфейс, містить багато варіантів дизайну графічних елементів;

•    PersonalBrain — дозволяє прикріплювати файли, папки та посилання;

•    XMind — має тісний зв’язок з аналогічним он-лайн сервісом.

Назвемо найпоширеніші програмні засоби для роботи в режимі он-лайн.

•    Bubbl.us — безкоштовна он-лайн програма із зручною навігацією. Ідеально підходить для проведення мозкового штурму. Недолік — неможливо додати зображення.

•    MindMeister — сервіс, що дозволяє здійснювати імпорт карт з FreeMind;

•    Mind42 — можливість одночасної роботи над картою кількох користувачів, інтегровано пошук зображень за картинками Google, Yahoo, Flickr.

•    Mindomo — можна створювати і редагувати ментальні карти, а також ділитися ними.

Підтримує імпорт карт в інші формати.

6.3.    ВИКОРИСТАННЯ    ПРОГРАМНОГО    ЗАСОБУ FREEMIND

FreeMind — найпоширеніша безкоштовна програма для створення карт розуму.

Переваги:

•    у вузлах документа зберігаються повністю функціональні html-посилання;

•    швидка навігація по гілках і списках;

•    можливість скасування операції;

•    копіювання вузлів і їхніх стилів, перетягування декількох обраних вузлів;

•    копіювання посилань, вставка списків вибраних файлів;

•    копіювання і вставки звичайного тексту RTF (MS WordPad,

MS Word, MS Outlook повідомлення);

•    можливість позначення вузлів іконками, квітами, різними шрифтами.

Недоліки:

•    FreeMind призначена для одноосібного використання;

•    обмежені можливості графічного оформлення власних ідей.

Завдання. Створити карту розуму «Геометричні фігури», використовуючи програмний засіб FreeMind.

1.    Запустіть програму FreeMind. За замовчуванням буде створено новий документ і на робочому полі розташовано центральний об’єкт Нова асоціативна карта.

2.    Змініть напис центрального об’єкта на «Геометричні фігури» та змініть форматування шрифту.

а)    Клацніть на центральному об’єкті, видаліть написаний текст та введіть потрібний.

б)    Змініть значення шрифту напису, обравши значення 16 пт у випадаючому списку горизонтальної панелі інструментів;

в)    У меню Формат оберіть значення Жирний.

3.    Додайте гілку з написом «Трикутник» до центральної фігури та змініть розмір шрифту.

а)    У меню Вставити оберіть команду Новий дочірній вузол або натисніть клавішу Insert.

б)    Введіть напис «Трикутник» у фігурі. Змініть розмір шрифту на 14 пт.

в)    Змініть тип фігури на округлений прямокутник (рис. 2.18), обравши в меню Формат команду Тип вузла «Овал».

4. Додайте до створеного об’єкта підрозділи, в яких розташуйте приклади об’єктів, що мають форму трикутника. (Підрозділи додавати аналогічно, як у п. 3.)

а)    У меню Вставити оберіть команду Новий дочірній вузол або натисніть клавішу Insert.

б)    Введіть напис «Ялинка» в підрозділі.

в)    Додайте ще два вузли (рис. 2.19) з написами «Груша» та «Дорожній знак». (Для додавання нових підрозділів у меню Вставити оберіть команду Новий споріднений вузол після цього або натисніть клавішу Enter).

6.    Самостійно додайте розділи з іншими геометричними фігурами: коло,

квадрат, п’ятикутник, шестикутник тощо. Підберіть по три приклади об’єктів, що мають форму цих фігур, розташувавши їхні назви в підрозділах.

7.    Збережіть одержану карту знань у файлі Впр6_Прізвище.рпд.

У меню Файл оберіть команду Експортувати ^ як jpg... у полі File name (Ім’я файла) введіть потрібне ім’я. (Якщо треба зберегти файл для подальшого редагування, то його потрібно зберегти за допомогою команди Файл ^ Зберегти у форматі програми, а саме .mm).

6.4.    ВИКОРИСТАННЯ    ПРОГРАМНОГО    зАСОБУ    MINDOMO

Ця безкоштовна он-лайн програма надає можливість створювати і редагувати ментальні карти, а також ділитися ними з друзями та колегами.

Mindomo — це:

•    інструмент створення карт знань, заснований на мережевій роботі;

•    простий інтерфейс;

•    поділ карт;

•    підтримка декількох мов.

У програмі можна створювати радіальні карти з центральною темою і горизонтальні карти для «мозкового штурму». Щоб прискорити роботу, в Mindomo є набір заготовок для різних варіантів побудови карт, а також набір готових стилів оформлення, як карти в цілому, так і окремих її елементів.

Переваги:

•    підтримує більшість операційних систем і браузерів;

•    підтримує декількох мов;

•    імпорт ментальних карт в інших форматах.

Недоліки:

•    неможливо прибрати рекламні блоки зі сторінки, на якій створюється карта;

•    максимальна кількість карт, які можна зберегти, — 7.

І

5. Виділіть об’єкти, що відносяться до групи «Трикутник» хмарою (рис. 2.20). Для цього клацніть на об’єкт із написом «Трикутник» та в меню Вставити оберіть Хмара. За допомогою меню Формат ^ Колір хмари змініть колір утвореної хмари.

Завдання. Створити карту розуму «Геометричні фігури», використовуючи програмний засіб Mindomo.

1. У вікні браузера відкрийте сайт за адресою www.mindomo.com.

2.    Натисніть кнопку Начать сейчас (Розпочати зараз).

3.    Заповніть невеличке вікно реєстрації, куди введіть своє прізвище, ім’я, електронну адресу та пароль.

4.    Підтвердіть свою реєстрацію, клацнувши відповідне посилання в електронному листі, що надійшов вам для активації.

5.    Увійдіть до он-лайн сервісу для побудови карт, обравши тип користувача Student (Студент, Учень) та натиснувши кнопку Submit.

6.    У вікні вашого кабінету натисніть кнопку Создать (Створити).

7.    У наступному вікні введіть назву карти «Геометричні фігури», оберіть бажаний тип майбутньої карти — Blank Mind Map та натисніть кнопку Создать (Створити). В результаті у вікні побудови буде створено центральну фігуру, напис на якій збігається з назвою карти.

8.    Змініть зовнішній вигляд центральної фігури.

а) Відкрийте меню фігури (рис. 2.23), клацнувши на верхньому правому трикутнику біля фігури, та оберіть інструмент 0], який дозволяє змінити стиль фігури. Змініть стиль фігури відповідно до зразка.

б) Обравши інструмент (рис. 2.23) змініть форму фігури на прямокутник.

9.    Додайте гілку з написом «Трикутник» до центральної фігури.

а)    У меню фігури оберіть команду Вставить подтему (Додати підтему). Перемістіть утворену фігуру в бажане місце та виконайте необхідне форматування.

б)    Змініть напис у фігурі на «Трикутник» (рис. 2.24).

10.    Додайте поряд з написом «Трикутник» відповідну геометричну фігуру.

а)    Оберіть інструмент Мультимедиа (Мультимедіа), розташований на панелі інструментів зліва (рис. 2.25).

б)    У вікні, що відкрилося оберіть опцію Google, в полі пошуку введіть слово «трикутник» та натисніть Enter.

в) Вибравши меню зображення, оберіть спосіб розташування зображення відносно тексту, а перетягуючи маркери навколо фігури, змініть його розмір.

11. Додайте до створеного об'єкта підрозділи, в яких розташуйте приклади об'єктів, що мають форму трикутника.

а)    У меню фігури оберіть команду Вставить подтему (Додати підтему). Перемістіть утворену фігуру в бажане місце, змініть форматування фігури.

б)    Змініть напис у фігурі на «Ялинка».

в)    Таким чином додайте ще два підрозділи, змінивши їхні написи на «Груша» та «Дорожній знак».

12. Додайте до наведених підрозділів відповідні зображення. На рис. 2.28 представлено можливий вигляд створеної гілки. Алгоритм додавання зображень розглянуто у п. 10 даної вправи.

13.    Самостійно додайте розділи з такими геометричними фігурами: коло, квадрат, п’ятикутник, шестикутник тощо. Підберіть до них по три приклади об’єктів, що мають форму цих фігур, розташувавши їхні назви в підрозділах.

14.    Збережіть створену карту знань у файлі Впр7_Прізвище.рпд.

а)    Оберіть команду Загрузить... (Завантажити...) в меню інструмента та позначте значення Файл образа (.jpg). У результаті в папку

завантажень буде збережено файл jpg.jpg із зображенням вашої карти.

б)    Перейменуйте назву файла на Впр7_Прізвище. jpg та перемістіть до вашої папки.

Примітка. У режимі он-лайн карта зберігається автоматично і для подальшого її редагування достатньо ввійти до даного сервісу, обрати команду Пренадлежащий мне (Той, що належить мені) та обрати потрібну карту.

Завдання. Створити карту знань генеалогічного дерева вашої родини, використовуючи будь-який редактор.

Завдання. Створити карту знань «Форматування в текстовому редакторі», самостійно ознайомившись із он-лайн ресурсом Bubbl.us. Головним елементом має бути напис: «Форматування в текстовому редакторі». Теми: форматування шрифту, форматування абзацу, форматування сторінки. До підрозділів слід віднести назви параметрів, що можна встановити при форматуванні. Так для теми форматування шрифту це може бути: накреслення, колір, шрифт, розмір тощо.

Карта розуму — сукупність діаграм і схем, що наочно демонструють думки, тези, пов’язані між собою та об’єднані загальною ідеєю.

Карти розуму використовують, щоб покращити навчання, запам’ятовування та планування, генерувати нові ідеї, приймати рішення, структурувати та опрацьовувати дані.

Основні принципи створення карт розуму: об’єкт уваги розташовано в центральному образі; основні теми та ідеї розходяться від центрального образу у вигляді гілок; гілки пояснено та позначено ключовими образами і словами; ідеї наступного порядку також зображено у вигляді гілок і так далі; гілки формують зв’язану вузлову структуру.

Створювати карти розуму можна як на папері, так і в редакторах карт розуму.

1.    Що таке карта розуму (ментальна карта)?

2.    Які основні принципи створення карти розуму?

3*. Для яких цілей використовують карти розуму? Наведіть приклади галузей використання карт розуму.

4*. У яких програмних засобах можна створити ментальні карти?

Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань

Завдання. Створіть карту знань «Складові комп’ютера». Головним елементом має бути напис «Складові комп’ютера». Теми: пристрої зберігання, опрацювання, введення, виведення.

Хід роботи

1.    Створіть на аркуші А4 карту знань «Складові комп’ютера», додавши додаткові гілки з назвами пристроїв та їх різновидів.

2.    Оберіть програмний засіб для побудови створеної вами карти.

3.    Виконайте завдання на комп’ютері в обраному середовищі.

4.    Збережіть ментальну карту під назвою Пр3_Прізвище.jpg.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Казанцева О.П., Стеценко І.В., Фурик Л.В.

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 29-09-2015, 14:54, Переглядів: 13730