Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 2. Середньовіччя як епоха розвитку людства

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Середньовіччя як епоха розвитку людства

Пригадайте, коли відбулося падіння Західної Римської імперії. Чи означало це кінець античної цивілізації? Свою відповідь обґрунтуйте.

Що таке середньовіччя.

Історичну епоху, що настала після найдавніших часів і тривала з середини V ст. до кінця XV ст., називають Середньовіччям. Відлік цієї епохи розпочинається із занепаду Західної Римської імперії, що стало страшною історичною катастрофою. У 476 р. перестала існувати держава, яка протягом тисячоліття була центром політичного розвитку й осередком культури для багатьох країн і народів. Завершує хронологічні межі Середньовіччя 1492 p., коли Христофор Колумб відкрив Америку.

Саме поняття «Середньовіччя» «подарували» світові італійські поети й філософи, і вигадали його

Вогнища інквізиції (середньовічна мініатюра)

Інквізиція, про яку ви дізнаєтеся згодом з цього підручника, спалювала на вогнищах людей, звинувачених у відступництві від віри, чаклунстві.

лише тоді, коли ця епоха вже завершувалася й розпочалася нова доба, нова історія (про неї ви дізнаєтеся в наступному класі).

Італійці вважали, що в історії людства між «світлими часами» і новою добою тривали «похмурі століття». Перші відзнаменувалися розквітом Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, коли панували освіта, культура, розум. Розвиток людства, не гірший, ніж за античності, продовжився у нову добу. А століття, які відмежовують Стародавній світ і нову епоху, відзначилися проявами дикунства, забобонів та жахів, призвели до загального занепаду Європи. Так виник образ «похмурого Середньовіччя».

Люди завжди критикують недалеке минуле або сьогодення, натомість занадто ідеалізують старі часи. Згодом, коли Середньовіччя все далі відходило в минувшину, люди почали відзначати переваги і цієї доби порівняно з тим часом, у якому вони жили. Деякі навіть вважали, що епоха Середньовіччя була чи не найкращою в історії. Бо тоді, мовляв, повітря не було забруднене викидами із фабричних труб, людей не знищували смертоносною технічною зброєю. Люди почали ідеалізувати середні віки, уявляючи, що тоді нібито справді панували шляхетність, мужність, цінувалася гідність. Ці часи сприймалися як доба рицарства, поетично зображеного в романах Вальтера Скотта та зверненнях до Прекрасної дами.

Насправді в Середньовіччі поєднувалися світлі, позитивні, та похмурі, негативні прикмети та явища. Не може бути тільки «поганою» чи «гарною» велика історична доба.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

Історики виділяють три періоди Середньовіччя: Раннє, Розвинуте, Пізнє.

У часи Раннього Середньовіччя формувалися держави на території Західної Європи, Скандинавії та на землях, заселених слов’янами і германцями.

До Розвинутого Середньовіччя вчені відносять період від XI ст. до початку XIV ст., коли зі швидким розвитком господарства з’являються міста, швидко зростає населення, виникає особливе середньовічне суспільство із притаманною йому культурою.

Пізнє Середньовіччя від початку XIV ст. і до кінця XV ст. характеризувалося сповільненням господарського розвитку, зменшенням людності, кризовими явищами в суспільстві.

Наступне століття ознаменувалося зародженням Нового часу.

Вівтар св. Іоанна. X. Мемлінг

Роздивіться ілюстрацію. Спробуйте визначити особливості епохи Середньовіччя. Дізнайтеся про них більше з наступного пункту параграфа та інших додаткових джерел інформації. Доповніть ілюстративний ряд.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Отже, від занепаду доби античності розпочався новий період зі своїми особливостями, новими центрами.

Середньовіччя від давніх часів відрізняється тим, що значними історичними подіями охоплювалася вся Європа, а не тільки узбережжя Середземного моря, як це було в давнину. Італія на два століття втратила про

відну роль. Значного розвитку досягла Візантійська держава.

У період Середньовіччя в господарстві багатьох країн світу відбулися кардинальні зміни: сформувалися нові — феодальні відносини.

Основною особливістю феодалізму є васалітет — угода між васалом і сеньйором-землевласником, за якою васал отримував від сеньйора землю, присягався у вірності та військовому служінні йому, а сеньйор мав захищати свого васала (про це буде йтися в наступних параграфах).

ЖИВА ІСТОРІЯ:

документи, особистості, цікаві подробиці

Деякі історики вважають, що феодалізм існував у Західній Європі, а на інших теренах виявлялися лише окремі його ознаки.

Наприклад, Київська Русь на початку свого розвитку (ІХ-Х ст.) не була феодальною державою. Її панівний стан складався не із землевласників, а з воїнів-купців, які жили за рахунок торгівлі, військової здобичі і податків (полюдця). Населення здебільшого складалося не з кріпаків, а з вільних селян, які жили племенами та родами. Існували на Русі і раби (переважно полонені) і зростаюча верства напіввільних селян-закупів — тих, які отримували позику від землевласника і ставали залежними від нього.

На Русі не було формальних договірних відносин між князем і боярином. Земельні володіння бояр були не умовними феодальними ленами*, а спадковою власністю (вотчинами).

Великий київський, а згодом і старші удільні князі панували над молодшими удільними князями. Але всі князі належали до однієї династії Рюриковичів, тому їхні взаємовідносини були більшою мірою міжро-динними, ніж феодальними, зв’язками. Решта населення була вільною.

Феодалізація в Київській Русі почалася в середині XI ст. з поселенням княжої дружини на землі. Тоді ж Київська держава почала розпадатися на удільні князівства (що нагадувало роздробленість у Західній Європі). Руські князі та бояри XII—XIII ст. керувалися рицарськими чеснотами, серед яких чільне місце посідав пошук честі та слави, вірність верховному владиці, боротьба з «невірними» (степовиками) тощо.

У Великому князівстві Литовському, до якого належала більшість українських земель із середини XIV ст. до 1569 p., був розвинутий феодалізм.

Таким чином, пік розвитку феодалізму в Україні припадає на період, коли на Заході він уже зникав.

* Лен — спадкове земельне володіння в епоху феодалізму, яке надавалося васалу за умови несення ним військової служби та виконання інших повинностей.

У середні віки розширилась площа оброблюваної землі. Досконалішими стали знаряддя праці хліборобів: широко використовувалися плуг і борони, водяні та вітряні млини. Поліпшився обробіток ґрунту.

Чимало сучасних міст виникло саме в епоху Середньовіччя. Це стало поштовхом для розвитку господарства й культури.

Саме з середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами, ґудзиками, механічними годинниками. З’явилися доменні печі. Вирішальне значення мав винахід пороху та

вогнепальної зброї для розвитку військової справи. З розвитком мореплавства удосконалилося будівництво кораблів. Сміливі мандрівники дослідили значну частину суші, морів і океанів, відкрили нові материки — Америку й Австралію.

Культура початку Середньовіччя відрізняється своїм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла в побут і звичаї народів і стала основою розвитку їхньої духовної культури. Видатних успіхів досягло мистецтво. Побудовані багато століть тому фортеці, храми, ратуші дотепер прикрашають міста.

У середні віки з’явилась перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Було відкрито університети, в яких розвивалися освіта та наука. Вчені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Було створено вчення про обертання планет навколо Сонця, висунуто гіпотезу про існування безлічі світів.

У середні віки утворились держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та ін. Склалися мови багатьох народів: англійська, французька, німецька, італійська тощо.

Тобто, порівняно зі стародавніми часами, людство зробило великий крок уперед у розвитку господарства і культури. Більшість явищ сучасного життя сягають корінням у часи зародження національної культури та національного характеру багатьох народів Європи — французів, німців, італійців, східних, західних і південних слов’ян.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ. Історію середніх віків вчені вивчають за допомогою пам’яток матеріальної культури. Це знаряддя праці, якими в ті часи користувалися селяни та ремісники, зброя, меблі, посуд тощо. Вони зберігаються у багатьох музеях світу.

Середньовічна історія ближча до нашого часу, ніж історія Стародавнього світу. Добрими «оповідачами» тогочасного життя є історичні пам’ятки. У старовинних містах і в наші дні можна побачити квартали будинків ремісників і купців, фортеці й вежі, храми.

Історію середніх віків учені мають змогу відтворити, проаналізувавши численні писемні історичні джерела, що зберігаються в архівах. До таких документів належать описи володінь, звіти управляючих маєтками, записи законів і указів правителів, вироки судів, заповіти, дарчі, купчі записи тощо.

Збереглося також чимало історичних творів-хронік (літописів) того часу. У них викладено події від створення світу і до періоду життя письменника-хроніста. Є й такі історичні твори, автори яких не тільки оповідали, а й прагнули систематизувати та пояснити події.

До наших днів дійшло чимало творів художньої літератури, праць учених і творів мистецтва: малюнки на книжках і килимах, картини і статуї в храмах.

Як ви вважаєте, що історики можуть дізнатися з цього малюнка про облаштунки та зброю воїнів середньовіччя, особливості битви та місце її проведення?

Ілюстрація

до середньовічної поеми «Пісня про Роланда»

Для вивчення історії Середньовіччя дуже цінними є пам’ятки народної творчості: старовинні народні перекази, народні пісні, балади, казки, рицарські романи.

Учені черпають відомості про життя людей із багатьох джерел. Вони зіставляють їх, з’ясовують, наскільки правдиво в них відображено життя, а потім роблять висновки, пояснюють окремі події й цілі періоди історії.

ЗНАЮ МИНУЛЕ - ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ - РОЗУМІЮ МАЙБУТНЄ:

запитання й завдання

Знаю і систематизую нову інформацію:

1.    Поясніть поняття «Середньовіччя».

2.    Що вивчає історія середніх віків? Яке місце посідають середні віки в загальній історії?

3.    Визначте періодизацію історії середніх віків.

4.    Як учені дізнаються про життя людей у часи Середньовіччя? Назвіть основні джерела історїі середніх віків.

5.    Розкажіть про основні досягнення у розвитку господарства в середні віки.

6.    Які важливі зміни відбулися в розвитку культури за доби Середньовіччя?

Мислю творчо і самостійно:

7.    Чому в історичній пам’яті європейців закріпилися межі Середньовіччя, визначені 476 та 1492 роками? Чи починається певна історична доба раптово, чи з конкретної дати?

8.    Що спільного та відмінного було між Київською Руссю та феодальною Західною Європою?

Умію працювати з картою:

9.    Покажіть на карті, вміщеній у вашому атласі, Західну Європу, Скандинавію; землі, що були заселені слов’янами, германцями.

Обговоріть у групі:

10. Чи було Середньовіччя добою відсталості, а чи часами розквіту цивілізації?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас І. Я. Щупак

 

 

Автор: admin от 21-08-2015, 02:06, Переглядів: 6439