Народна Освіта » Економіка » Cоціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

НАРОДНА ОСВІТА

Cоціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

Стратегічна спрямованість значних науково-технічних і соціаль­но-економічних перетворень, здійснюваних в Україні в теперішній час, передбачає перехід до економіки вищої організації і ефективності із всесторонньо розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, налагодженим господарським механізмом.

Механізм управління прискорення науково-технічного про­гресу полягає у тому, щоб, пересуваючись напрямками розвитку на­уки і техніки, концентрувати наявні засоби на вирішальних напрям­ках, дати простір масовому використанню надійних, перевірених практикою технічних нововведень, багатократно підвищувати про­дуктивність праці.

Пріоритетний розвиток одержують електроніка, комплексна ав­томатизація, індустрія інформатики, технологія виробництва нових матеріалів тощо.

Ці напрямки науково-технічного прогресу становлять значний вплив на ефективність засобів праці, технологічних систем у всіх галу­зях народного господарства.

Зростання ролі інтелектуальної власності, новаторства дає не тільки суттєвий економічний, але і значний соціальний ефект. У цьому процесі реально підтверджується одна з незаперечних переваг інтелек­туальної власності, великих потенціальних можливостей суспільства. Інтелектуальна власність сприяє розкриттю природних даних людини, збагачує її духовно, виробляє активну життєву позицію, залучає до уп­равління виробництвом, виконуючи таким чином важливу соціальну функцію.

Найбільш масовим видом інтелектуальної власності є раціоналізація і винахідництво. їх постійний розвиток свідчить про можливості працівників галузей народного господарства вести науко­вий пошук на кожному робочому місці, максимально використовувати наявні резерви для удосконалення виробництва, техніки і технології. У зв'язку із цим існує пряма залежність економічних показників діяль­ності підприємства від економії, одержаної в результаті використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. А сам розвиток інтелекту­альної власності залежить від підготовки особистості до цієї діяль­ності, що вимагає нових підходів до управління інтелектуальною творчістю.

Новий економічний механізм використання інтелектуальної власності впливає на динаміку ресурсних витрат у виробництві, зокрема на організацію, планування і впровадження новин в народне господар­ство. Сам процес впровадження технічних новин має три основні стадії: від дослідження до першого виробничого освоєння, від першого вироб­ничого освоєння до масового випуску; від виробництва нововведення до його кінцевого використання споживачем. Сукупність цих стадій складає інноваційний процес. Найбільш вузькі "місця" в цьому процесі

-     це ланки взаємодії науки - техніки - технології - виробництва - фінансів - маркетингу - споживання, тобто ланки, де проходить розрив безпосередньої дії інноваційного процесу.

Поглиблення зв'язку інтелектуальної власності з економікою відповідає завданням у справі вдосконалення господарського ме­ханізму і в свою чергу висуває об'єктивні вимоги до організації інте­лектуальної власності на міцній економічній основі, підготовки гра­мотних, добре фахово підготовлених кадрів управління в усіх ланках господарської діяльності.

Встановлені до теперішнього часу закономірності, тенденції і перспективи розвитку технічної власності, винахідництва і раціоналізаторства дають основу розглядати їх як систему, що функціонує в суспільстві, в якій тісно переплітаються складні науково- технічні і суспільні процеси та явища. У зв'язку з тим, актуальність на­укових досліджень з організації і управління інтелектуальною власністю в нових умовах господарювання, на сучасному етапі надзви­чайно зростає.

Але багато аспектів управління раціоналізацією і ви­нахідництвом, їх організації, підготовки учнівської і студентської мо­лоді до цієї діяльності не знайшли відповідного висвітлення в науковій літературі. В Україні недостатньо проводились дослідження уп­равління винахідницькою діяльністю на різних стадіях: підготовки особистості до власності, створення самого винаходу, його впровад­ження у виробництво і одержання кінцевого результату - економічно­го ефекту.

Особливу актуальність мають дослідження, спрямовані на вдос­коналення раціоналізаторської і винахідницької діяльності в Україні, розроблення нових положень, навчальних програм для підготовки мо­лоді до інтелектуальної власності, прогнозування розвитку власності на основі наукової інформації та патентної документації, економічного механізму маркетингу, цінової системи, фінансів та податкової політи­ки, які тісно переплітаються у винахідницькій діяльності. Ці аспекти і зумовили необхідність наукової розробки питань, що стосуються найбільш дієвої системи організації і управління раціоналізацією і зи-

нахідництвом, створення управлінських систем з інтелектуальної влас­ності, підготовки учнівської і студентської молоді до цієї діяльності.

Питання вдосконалення господарського механізму, економіки, науково-технічного прогресу, винахідництва і раціоналізації, плану­вання ефективності виробництва показані в працях багатьох вчених -. економістів. Значний вклад в розроблення проблеми внесли: Л.І.Абалкін, В.П.Александрова, О.М.Алимов, М.А.Асіновський, П.Є.Бєлєнький, Є.І.Бойко, В.І.Бєлоусов, С.Й.Вовканич, С,А.Генсарук,

 1. І.Голіков, М.С.Герасимчук, М.І.Долішній, Д.П.Богиня, І.Дахно, М.М.Єрмошенко, С.М.Злупко, С.І.Золотько, Г.І.Калитич, Ю.М.Ка- нигін, А.Є.Котляр, А.М.Онищенко, Я.Г.Острат, В.В.Петров, І.А.Тивон- чук, А.І.Тринько, К.Ф.Таксир, Ю.Ю.Туниця, С.Л.Тарнавський,
 2. М.Ямпольський,      Н.Б.Шаліто, О.І.Шаблій та інші, а також значний вклад в теорію економічного зростання внесли закордонні дослідники

-   Є. Брінк, К.Ходкінсон, Р.Солод, Д.Френкч, С.Кузнєц і інші.

Але, не зважаючи на значні успіхи вчених у цій галузі, питання взаємодії інтелектуальної власності з елементами ринкового ме­ханізму, відносини, що виникають у процесі розвитку інтелектуальної власності як складової частини прискорення науково-технічного про­гресу і підвищення ефективності виробництва в нових умовах господа­рювання ринкової економіки, особливо підготовки підростаючого по­коління до цієї діяльності, належним чином не розкриті.

Пошук нових форм і методів підвищення ефективності ви­нахідництва в умовах ринкової економіки є актуальним і перспектив­ним. Сьогодні стає реальним і необхідним повернення науки до потреб суспільного виробництва, виробництва до науки. Із цього погляду, по­винні бути проаналізовані і зміцнені всі ланки, поєднуючи науку, техніку і виробництво.

Вирішення цієї проблеми базується на всебічному розвитку інте­лектуальної власності, у всіх галузях народного господарства, а особ­ливо в напрямку підготовки учнівської і студентської молоді май­бутніх фахівців і спеціалістів народного господарства.

Вдосконалення управління інтелектуальною власністю - раціоналізацією і винахідництвом забезпечує значний розвиток науко­во-технічного прогресу. Діючий до теперішнього часу в Україні ме­ханізм управління цією сферою склався в більшості стихійно, без ціле­спрямованого напрямку і підготовки особистості до цієї діяльності в Україні, а з переходом до ринкових відносин змусив створити своє національне патентне відомство і, зокрема, вести підготовку учнівської молоді і студентів до засвоєння відповідних знань щодо цієї діяльності.

Для успішної практичної реалізації будь-якої народногоспо­дарської задачі на сучасному етапі, коли в основу дальшого зростання різних форм власності покладено розвиток науково-технічного прогре­су і вдосконалення господарського механізму, виникає потреба зв'язку інтелектуальної власності з елементами господарського механізму, інтенсифікації потенціалу власності трудового колективу. Такий ме­ханізм є важливою передумовою в перебудові управління ви­нахідницькою і раціоналізаторською діяльністю, як у плані теоретич­ному, так і практичне використання, що має принципове значення під час створення всієї системи управління і розвитку науково-інтелекту­альної власності в одному народногосподарському комплексі України, переборення колоніального наслідку минулого, вихід у перспективі на передові позиції розвитку науково-технічного прогресу і вигідний обмін науковими розробками на світовому ринку.

Таким чином, виникає протиріччя між вимогами суспільства та існуючим станом справ. Виходячи з цього, нами обрано для досліджен­ня тему “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАН­НЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”.

Аналіз існуючих інформаційних матеріалів з інтелектуальної власності, діяльності промислових підприємств різних форм власності в ринковій економіці, існуючих навчальних програм з підготовки до цієї діяльності молоді свідчить, що :

-    недостатньо розкриті теоретично і практично використанні основні положення інтелектуальної власності трудового колективу на сучасному етапі;

-    нема чіткої системи із напрямків вдосконалення інтелектуаль­ної власності в умовах ринкової економіки;

-    управління виробничими процесами, неналежно управляє інте­лектуальною власністю;

-    технологічний напрям розвитку економіки, впровадження но­вих видів продукції відбувається стихійно, сповільнено, що не відповідає сучасним вимогам ринку, без врахування маркетингу, кон- курентноздатності товару на світових ринках;

-    процес приватизації підприємств, створення різних форм влас­ності не дав необхідних для швидкого розвитку суспільства та створен­ня добробуту, результатів;

-    зміст існуючих на сьогодні навчальних програм у загально­освітніх школах, вищих навчальних закладах не відповідає вимогам су­часної економічної освіти як за обсягом, так і за якісним наповненням на­вчальних матеріалів економічними знаннями інтелектуальної власності.

Таким чином, актуальність проблеми дослідження визначається недостатньою теоретичною розробкою проблеми та відсутністю на­вчальних програм і навчальних підручників чи посібників з новою ме­тодикою вивчення інтелектуальної власності і підготовкою до цієї діяльності молоді.

Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є розробка теоретичних концепцій, дальший розвиток методичних, прикладних положень формування і використання інтелектуальної власності в си­стемі виробничої і навчальної діяльності щодо встановлення різних форм власності в ринкових відносинах як важливого фактора національного відродження і розвитку України.

Предмет і об'єкт дослідження.

Предметом дослідження є соціально-економічні проблеми формування і використання інте­лектуальної власності з елементами господарського механізму, підготовки підростаючого покоління до розвитку науково-технічно­го прогресу.

Об'єктом дослідження були вибрані промислові підприємства західного регіону, Львівської області, м. Дрогобича, загальноосвітні школи і педагогічні вузи України.

Гіпотеза дослідження полягає у припущені, що ефективність розвитку та використання інтелектуальної власності може бути підви­щена якщо:

-    управління інтелектуальною власністю на всіх підприємствах, різних форм власності буде основним чинником виробничо- збутової діяльності, за своїми складовими належати до організаційно-еко­номічних систем, які істотно підвищуватимуть ефективність науково- технічного прогресу в галузях народного господарства;

-    чинники, впливаючі на ефективність системи управління інте­лектуальною власністю (раціоналізацією і винахідництвом) на про­мислових підприємствах, не дають можливості правильно та об'єктив­но оцінити їх діяльність в процесі управління. Виконані дисертаційні дослідження дають основу стверджувати, що інтелектуальна власність на підприємствах, установах, закладах ефективна тільки при умові, ко­ли вона стає органічною складовою частиною основної виробничої діяльності трудового колективу. В цьому полягає її економічна доцільність і вигода;

-    ефективність інтелектуальної власності в розвитку науково- технічного прогресу в галузях народного господарства суттєво знижується внаслідок відсутності комплексної системи розвитку на- уково-інтелектуальної власності учнівської молоді і випускників вузів, майбутніх спеціалістів галузей виробництва. В якості ефективного ме­тоду підготовки молоді до розвитку інтелектуальної власності авто­ром розроблені і впровадженні в навчальний процес загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів України навчальні програми і підручники з новим методичним підходом для вивчення блоку еко­номічних дисциплін з розвитку інтелектуальної власності, які слід ви­користовувати в навчальному процесі;

-     перехід України до ринкової економіки вимагає кардинальних змін в трудовому вихованні школярів, розвитку таких якостей, як са­мостійність і підприємливість. Відповідно до цього із цим необхідно використовувати нові методи підготовки молоді до ринкової системи господарювання і самостійної трудової діяльності.

Реалізація поставленої мети та доведення гіпотези дослідження передбачили необхідним розв'язання таких завдань:

1.  Проаналізувати зміст і структуру "Науково-методичних основ управління інтелектуальною власністю”, визначити суть управління інтелектуальною власністю, розкрити зміст та ефективність об'єктів інтелектуальної власності , вивчити стан проблеми на різних напрям­ках діяльності.

2.  Науково обґрунтувати і сформувати "Основні напрямки уп­равління інтелектуальною власністю" та висвітлити управління як економічну категорію із поєднанням інтелектуальної власності раціоналізацією і винахідництвом; показати управління інтелектуаль­ною власністю в ринковій економіці, запропонувати раціоналізацію ор­ганізації виробництва в сучасних умовах.

3.  Показати "Вплив сучасних технологій, технічної інформації та патентної документації на розвиток економіки" особливості викорис­тання технологічного напрямку розвитку економіки під час створення конкурентноздатної технології і техніки; роль інформації в розвитку техніки і технології; використання джерел патентної документації в но­вих розробках.

4.  Довести необхідність вивчення та використання "Маркетинг як механізм розвитку науково-інтелектуальної власності", та визначн­ій суть і принципи маркетингу в діяльності підприємства; конкурен- тоздатність товару при використанні об’єктів інтелектуальної влас­ності; патентно-правове забезпечення інтелектуальної власності в су­часних умовах.

5.  Розкрити "Організаційно-економічні методи впливу привати­зації на розвиток інтелектуальної власності" дати аналіз приватизова­них підприємств Львівського регіону; стан і наслідки приватизації в

Дрогобицькому промисловому регіону; запропонувати шляхи та пер­спективи соціального розвитку Львівського регіону.

6. Запропонувати нові підходи в підготовці молоді, випускників вузів до вивчення інтелектуальної власності та "Економічне виховання як. основа формування готовності молоді до самостійної трудової діяльності" показати концепцію молодь та проблеми інтелектуалізації суспільства; проблеми підготовки молоді до самостійної трудової діяльності; психолого-педагогічні аспекти підготовки молоді до вибо­ру професії в сучасних умовах.

Методологія і методи дослідження.

Теоретичною і методо­логічною основою дослідження послужили теоретичні досягнення еко­номічної теорії, інформації, соціології і соціальної психології, психоло- го-педагогічні основи управлінської діяльності, патентознавства і пра­ва, законодавчі і нормативні акти Парламенту і Уряду України, праці вітчизняних і закордонних учених в галузі науково-технічного прогре­су. Фундаментальні положення системного аналізу, методики експерт­них оцінок, аналіз використання економічних і соціальних факторів науково-технічного прогресу, мотиваційний механізм творчої актив­ності склали основу засобів і методів даного дослідження, визначили міждисциплінарний до нього підхід.

В процесі дослідження використані роботи вітчизняних і закор­донних учених по теорії і практиці науково-технічного прогресу і техніко-економічних досліджень промислових підприємств, загально­освітніх шкіл і вищих навчальних закладів. Виконані при безпосе­редній участі автора, наукові розробки, а також результати впровад­ження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, багатьох методич­них рекомендацій, навчальних програм, посібників, підручників, які створювалися в процесі виконання даної роботи для практичного ви­користання.

Під час дослідження використовувались методи порівняння, групування, логічного, статистичного і техніко-економічного аналізу діяльності підприємств і навчальних закладів, а також інші фактичні матеріали, необхідні для аналізу і вирішення поставлених задач.

Наукова новизна роботи полягає у:

-   обгрунтуванні теоретичних, методичних і організаційних ос­нов розвитку інтелектуальної власності, підготовки учнівської і сту­дентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки. Вона вира­жена в наступному:

 • вперше введено і дано визначення потенціалу "технічної влас­ності трудового колективу";
  • запропонована система організації, удосконалення управління інтелектуальною творчістю в розвитку раціоналізації і ви­нахідництва на підприємстві;
  • дано нове визначення "ноу-хау" і "інжінірінг", як продуктів інтелектуальної власності;
  • розроблено методику технологічного напрямку розвитку еко­номіки під час створення конкурентноздатної технології і техніки у галузях народного господарства;
  • вперше із новим підходом дається організаційно-економічний ме­тод впливу приватизації на розвиток інтелектуальної власності;
  • визначенні наукових основ та створенні інноваційних техно­логій і методів підвищення ефективності підготовки студентів з блоку економічних дисциплін для інтелектуальної власності.
  • вперше виявлені можливостей та обґрунтуванні умов ор­ганізації поглибленого вивчення студентами педагогічних університетів курсу "Патентознавство" ;
  • розроблено нові підходи вивчення маркетингу у вищих на­вчальних закладах України та розроблено для цього навчальні програми, посібники, підручники, методичні рекомендації з маркетингу, які пов'язані із підготовкою молоді до розвитку інтелектуальної власності;
  • вперше розкрито економічний механізм впливу цінової системи, фінансів та податків на розвиток інтелектуальної власності;
  • вперше розроблена навчальна програма і підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій та загальноосвітніх шкіл з курсу "Ос­нови економічних знань";
  • вперше розроблена навчальна програма і підручник з патентоз- навства для студентів вищих навчальних закладів.

 

Практична цінність і реалізація дослідження заключається в засто­суванні економічного механізму, що дозволяє вирішувати питання ор­ганізації, планування і стимулювання потенціалу інтелектуальної влас­ності в конкретних умовах виробництва, забезпечуючи використання знач­них резервів зростання кінцевих результатів господарської діяльності.

Методичні розробки, розроблені автором, знайшли застосування на підприємствах Львівської області, винаходи і раціоналізаторські пропозиції впроваджені на промислових підприємствах України і Росії (див. додатки).

Навчальні програми для учнів 10-11 класів "Основи підприємницької діяльності" (інформаційний збірник Міністерства

освіти України №1, 1993 р.), розроблені при безпосередній участі авто­ра, використовуються в школах України.

Навчальна програма "Основи економічних знань" для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій та загальноосвітніх шкіл, використовуються в школах України. Розроблений підручник по даній програмі на Міжнародному Фонді "Відродження" за результатами 2-го туру кон­курсу одержав 1-й грант ( див. додаток).

Навчальна програма з "Маркетингу" для студентів вищих на­вчальних закладів (рекомендовано Інститутом педагогіки АПН Ук­раїни ) за редакцією автора, використовується у вищих навчальних за­кладах України. Розроблені посібники: "Основи сучасного маркетин­гу". - Київ, 1992 р; "Маркетинг для менеджера". - Стрий, 1993 р., підруч­ник "Маркетинг". - Львів, 2000 р. - рекомендовані Академією педа­гогічних наук України та використовуються у вищих навчальних за­кладах (див. додаток).

Навчальна програма "Основи наукової інформації" для вищих освітніх закладів, та підручник, виданий за даною програмою (реко­мендовано Міністерством освіти України) використовується вищими навчальними закладами України (див. додаток).

Навчальна програма "Патентознавство" та розроблений по даній програмі підручник (Рекомендовано АПН України) використовують­ся у вищих навчальних закладах (див. Додаток).

Навчальна програма "Промисловий маркетинг" для вищих закладів освіти, та навчальний підручник, Промисловий Маркетинг - виданий за даною програмою (рекомендовано Міністерством освіти України) вико­ристовується вищими навчальними закладами України (див.додаток).

Навчальний посібник "Маркетинг для сфери послуг" для вищих навчальних закладів освіти (рекомендовано Міністерством освіти Ук­раїни), та навчальний посібник, виданий за даною програмою викори­стовується вищими навчальними закладами України .

Методичні розробки:           "Основи раціоналізаторської і ви­

нахідницької роботи". - 1990 р; "Промислові зразки". - 1991 р; "Товарні знаки”. - 1992 р. знайшли відображення в новому патентному законо­давстві про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні.

В процесі роботи по даній проблемі результати дослідження бу­ли використані під час підготовки методичних рекомендацій, навчаль­них програм, статей, посібників, підручників і наукових доповідей на науково-технічних, педагогічних конференціях по проблемах розвитку технічної власності, підготовки учнівської молоді і студентів педа­гогічних вузів до ринкової системи господарювання.

Вірогідність одержаних даних і зроблених висновків забезпе­чується методологічною обґрунтованістю вихідних позицій досліджен­ня, застосуванням взаємодоповнюючих методів, що відповідають меті та завданням роботи; кількісною обробкою та якісним аналізом резуль­татів експерименту, апробацією їх у процесі впровадження розробок автора в практику діяльності підприємств та навчальних закладів.

Особистий внесок автора полягає у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми; без­посередній організації, розробці і проведенні експериментальних робіт, консультуванні та забезпеченні методичними матеріалами ви­кладачів та студентів, учнівську молодь в процесі досліджень даної проблеми.

Апробація і реалізація результатів дослідження.

Основні по­ложення дослідження були викладені і знайшли висвітлення на кон­ференціях, семінарах: "Розвиток науково-технічної власності трудя­щих" (Дрогобич, 1984, 1987, 1988 p.p.); "Організація і управління підвищення ефективності раціоналізації і винахідництва на промис­ловому підприємстві" (Львів, Інститут економіки АН України, 1989 p.); "Розвиток винахідництва і раціоналізації у вищих та середньо- спеціальних закладах" (Івано-Франківськ, 1991 p.); "Матеріальне і мо­ральне стимулювання авторів винаходів і раціоналізаторських пропо­зицій в галузі медицини", (Трускавець, 1991 p.); "Підготовка студентів педінституту до організації продуктивної праці", (Кривий Ріг, 1992 p.); "Формування готовності учнів до самостійної трудової діяльності" (Київ, НДІ педагогіки, 1992р.); "Формування економічного мислення у дітей молодшого шкільного віку" (Рівне, 1993 p.); "Основи еко­номічних знань - як фактор підготовки учнівської молоді до ринкової економіки" (Дрогобич, 1994 p.); "Науково-методичні основи уп­равління технічною творчістю" (Дрогобич, 1995 p.); "Особливості уп­равління раціоналізаторством і винахідництвом в ринковій економіці" (Львів, 1996 p.).

Результати дослідження знаходили втілення в наукових статтях, які опубліковувались в журналах: "Економіка України" ( 81, 101); "Рідна школа" [79, 80, 108,112,116,123]; "Інформація і ринок" [102,122,124,125]; "Обмен производственно-техническим опьітом" [242], "Державний бюлетень про приватизацію" [18, 19 ]; "Молодь і ринк" [69, 70, 71, 72, 76, 77, 78]; "Актуальні проблеми економіки [ 69, 70, 71, 72, 73 ] та газетних статтях Львівського регіону.

Публікація результатів дослідження. По даній проблематиці, яка досліджується, опубліковано більше 170 робіт, де автору належить 90,5 аркушів, в тому числі: монографії, посібники, підручники, 50 ста­тей, брошури, методичні рекомендації, 20 авторських свідоцтв.

У виробництво впроваджено 8 авторських свідоцтв, більше 120 раціоналізаторських пропозицій, що дало економічний ефект 577 тис. крб.

Автор вдячний рецензентам вельмишановним докторам еко­номічних наук, професорам пану Степану Вовканичу, пану Івану Ми- хасюку і пану Віктору Сидоренку за цінні поради під час підготовки рукопису до видання. Щиру подяку складає автор науковому редакто­ру видання щиро шановному доктору економічних наук, професору пану Євгену Бойку за цінні поради підготовки рукопису і проведення дослідження даної проблеми.

 

 

Автор матеріалу: М.В. Вачевський

Категорія: Економіка

Автор: admin от 25-01-2013, 22:43, Переглядів: 2991