Народна Освіта » Материалы за 19.03.2013

НАРОДНА ОСВІТАГенетика людини

Автор: leha от 19-03-2013, 19:43, переглянуло: 17717

Генетика людини - розділ генетики, що вивчає особливості організації та функціонування геному людини, закономірності її спадковості та мін­ливості. Ця наука зародилася в надрах євгеніки (від грец. € еге нес - доброго роду) - вчення про спадкове здоров’я людини та шляхи його поліпшення. Його започаткував Френсіс Гальтон (мал. 15.1) - двоюрідний брат Ч. Дарві- на. Він вперше розглядав спадковість людини як предмет самостійного дослідження. Ф. Гальтон та його послідовники вважали, що особливими заходами можна поліпшити людський рід. І хоча євгеніка мала гуманну мету — збільшити у генотипі людини кількість «корисних» генів і зменшити кількість «шкід­ливих», її положення з часом використали для обґрунтування расистських теорій.

Категорія: Біологія

 


Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів

Автор: leha от 19-03-2013, 19:38, переглянуло: 21546

Які особливості організації геному еукаріотів?

В еукаріотів значна частина геному представлена послідовностями ну­клеотидів, які не кодують структури молекул білків та РНК. Учені з’я­сували, що 20-50 % генів еукаріотів мають одну, інші - кілька зазвичай не ідентичних копій. Понад 50 % усієї кількості ДНК припадає на повто­ри. Завдяки копіям, мутації окремих генів мало впливають на фенотип. Повторювані послідовності нуклеотидів зосереджені переважно на кінцях хромосом і в зоні прикріплення ниток веретена поділу (центромера).

Категорія: Біологія

 


Основні особливості геному вірусів і прокаріотів

Автор: leha от 19-03-2013, 19:34, переглянуло: 23119

Дослідження організації геному неклітинних форм життя (віруси, ві- роїди тощо) та різних груп організмів, а також закономірностей функціо­нування генів має теоретичне та важливе практичне значення. Зокрема ці знання вчені з успіхом використовують у селекції організмів, біотехнології тощо.

Категорія: Біологія

 


Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Автор: leha от 19-03-2013, 19:20, переглянуло: 21378

У живих істот весь час виникають спонтанні (від лат. спонтанеус - са­мочинний) мутації, наприклад, як помилки при відтворенні генетичного коду. їх можуть також спричиняти переміщення фрагментів з однієї ді­лянки молекули ДНК до іншої, природний радіаційний фон, космічні про­мені, які сягають поверхні Землі, тощо. Частота спонтанних мутацій за­лежить від віку клітин та організмів в цілому. Так, зі збільшенням віку матерів підвищується частота мутацій, пов’язаних з нерозходженням го­мологічних хромосом під час мейозу. Тому частота народження дітей із синдромом Дауна зростає від ОД % у 30-річних жінок до 2 % у 45-річних. Загальна ймовірність виникнення різноманітних спонтанних мутацій у дітей, народжених матерями віком понад 42 роки, становить близько ЗО %. На частоту спонтанних мутацій впливає і вік батька. Так, у сорока­річних чоловіків кількість нащадків з карликовим зростом, вкороченими кінцівками, сідлоподібним носом зростає вдесятеро порівняно з двадцяти­річними

Категорія: Біологія

 


Мутаційна мінливість

Автор: leha от 19-03-2013, 19:07, переглянуло: 18973

Однією із загальних властивостей живої матерії і тивність спадкової інформації. У роздільносте отримують частину алельних генів від матері, інпг мовлює певну подібність батьків і нащадків. Унаслідої множення нащадки часто є генетичною копією матерні Однак існує спадкова мінливість, пов’язана зі змінами в п певного виду. Вона може бути комбінативною та мутаційною.

Категорія: Біологія

 


Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля

Автор: leha от 19-03-2013, 18:52, переглянуло: 29339

З’ясування взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні феноти­пу - одна з центральних проблем генетики. Наприклад, якщо однояйцеві близнюки зростатимуть у різних умовах, вони матимуть більше зовнішніх відмінностей, ніж ті, які живуть разом. Це прояв неспадкової (модифіка­ційної) мінливості. Її дослідження дають можливість з’ясувати, як саме спадкова інформація реалізується за певних умов середовища життя.

Категорія: Біологія

 


Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість

Автор: leha от 19-03-2013, 18:44, переглянуло: 18966

Тривалий час, доки не було з'ясовано структуру нуклеїнових кислот, генетичний код, ген вважали неподільною одиницею спадкової інформації, рекомбінації і мутації. Але згодом з’ясували, що мутації можуть за дати не цілісний ген, в лише певну його частину. Так само і під час кросинговеру гомологічні хромосоми можуть обмінюватись як цілісними генами, так і їхніми частинами. Мінімальна ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка може розділятися під час кросинговеру, становить усього 1-2 нари луклеотидів.Гей є цілісною функціональною одиницею спадковості, оскільки будь-які порушення його структури змінюють закодовану в ньому ін­формацію або призводять до її втрати.

Категорія: Біологія

 


Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Автор: leha от 19-03-2013, 18:32, переглянуло: 13162

Ще наприкінці XIX сторіччя вчені звернули увагу на те, що хромосомні набори самців і самок різняться за будовою хромосом однієї з пар. У ди- плоїдних нестатевих клітинах самок багатьох видів тварии хромосоми всіх пар подібні за будовою, тоді як у самців хромосоми однієї з пар розрізняються. Такі хромосоми назвали статевими, або гетерохромо- сомами. Наприклад, у самців дрозофіл одна зі статевих хромосом має паличкоподібну форму (Х-хромосома), інша - гачкоподібну (У-хромосома). у самок дрозофіл обидві статеві хромосоми мають однакову будову (Х-хромосоми), тож їхній каріотип можна умовно позначити як 6А + XX, а каріотип самців - 6А + ХУ (символом «А* позначають нестатеві хромосоми - аутосоми, однакові за будовою в особин різної статі). Різні набори хромосом притаманні й дводомним рослинам.

 

Категорія: Біологія

 


Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

Автор: leha от 19-03-2013, 18:23, переглянуло: 17983

Учені, намагаючись повторювати досліди Г. Менделя на різних організ­мах (не тільки на рослинах, а й на тваринах), часто спостерігали варіанти розщеплення, які не відповідали очікуваним згідно із законами спад­ковості. Деякі з причин цього ми згадували раніше: це й проміжний ха­рактер успадкування, кодомінантність. вплив летальних алелів. Одна з основних причин відхилень варіантів розщеплення від передбачених за­конами спадковості - це явище зчепленого успадкування.

Категорія: Біологія

 


Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи

Автор: leha от 19-03-2013, 18:05, переглянуло: 20592

Для своїх генетичних досліджень Г. Мендель вибрав дуже вдалий об’єкт - горох посівний а родини Бо­бові. По-перше, відомо багато сортів цієї культурної рослини, які розрізняються за різними варіантами певних спадкових ознак (забарвленням насіння, віночка, квіток, довжиною стеб­ла, структурою поверхні насіння тощо) (мал. 6.2). По-друге, її життєвий цикл досить короткий, що дає можливість простежити передачу спадкової інформації нащадкам протягом багатьох поколінь. Крім того, горох посів­ний — самозапильна рослина. Тому нащадки кожної особини, яку розмно­жували за допомогою самозапилення, є прикладами чистих ліній.

Категорія: Біологія

 

Назад Вперед