Народна Освіта » Материалы за 31.03.2012

НАРОДНА ОСВІТАЗадачі з фізики. Електричний струм у різних середовищах

Автор: admin от 31-03-2012, 22:52, переглянуло: 35388

14.1.   Сила струму в проводі дорівнює 1 А. Скільки електронів про­ходить через поперечний переріз проводу за 1 не?

14.2.   Чому дорівнює середня швидкість упорядкованого руху електро­нів у проводі з площею поперечного перерізу 3 мм2 при силі струму 5 А? Концентрація електронів провідності дорівнює 8 • 1028м"3.

14.3.   До якої температури треба остудити мідний провід, щоб його опір зменшився на 20%? Початкова температура дорівнює 0 °С.

14.4.   Коли дротову котушку перемістили з льоду, що тане, у відкриту посудину з киплячою водою, її опір збільшився на 30%. Чому до­рівнює температурний коефіцієнт опору металу, з якого вигото­влено дріт?

14.5.     Послідовно з електродвигуном іноді підключають напівпро­відниковий терморезистор. Чому в цьому випадку сила струму при включенні зростає повільніше?

14.6.   На рисунку показано вольт-амперні характеристики фоторезис- тора, що відповідають двом його різним станам. Яка з характе­ристик відповідає освітленому фоторезистору, а яка — затемне­ному? У скільки разів змінився опір фоторезистора при освітленні?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Електромагнітна індукція

Автор: admin от 31-03-2012, 22:37, переглянуло: 43908

13.1.0         Як потрібно орієнтувати дротову рамку в однорідному маг­нітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? Був максимальним?

13.2.0         Магнітний потік через квадратну дротову рамку зі стороною 5 см, площина якої перпендикулярна до ліній індукції однорідного магнітного поля, дорівнює 0,1 мВб. Чому дорівнює модуль век­тора індукції магнітного поля?

13.3.   Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° із вертикаллю. Модуль вектора магнітної індукції дорів­нює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротове кільце радіусом 10 см?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції

Автор: admin от 31-03-2012, 22:00, переглянуло: 96813

12.1.0         Чи діє магнітне поле на нерухомий електрон?

12.2.0         Як має рухатися електрон у однорідному магнітному полі, щоб на нього не діяла сила Лоренца?

12.3.0         По проводу (див. рисунок) йде елекіричний струм. В якому напрямі повернеться магнітна стрілка, поміщена в точку А? У точку С?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Робота та потужність струму. Закон Ома для повного кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:42, переглянуло: 91564

11.1.0   До батарейки підключено лампочку. Чи правильне тверд­ження: усередині батарейки струм іде від її додатного полюса до від’ємного?

11.2.0   У замкнутому колі сторонні сили виконали роботу 5 Дж. Яку роботу виконали за цей час кулонівські сили?

11.3.0   ЕРС батарейки кишенькового ліхтарика дорівнює 4,5 В. Чому ж у цьому ліхтарику використовують лампочку, розраховану на напругу 3,5 В?

11.4.   У замкнутому колі сила струму дорівнює 1 А. Яку роботу виконують у колі сторонні сили за 10 с, якщо ЕРС джерела струму дорівнює 12 В?

11.5.   Акумулятор мотоцикла має ЕРС 6 В та внутрішній опір 0,5 Ом. До нього підключили реостат з опором 5,5 Ом. Знайдіть силу струму в реостаті та напругу на клемах акумулятора.

11.6.   Автомобільну лампу, на якій написано «12 В, 100 Вт», підключили до акумулятора з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,06 Ом. Знайдіть силу струму та потужність струму в лампі.

11.7.   ЕРС батареї акумуляторів дорівнює 6 В, а внутрішній опір батареї 0,25 Ом. Знайдіть силу струму короткого замикання.

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:27, переглянуло: 27846

 

10.1.    Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

10.2.   Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

10.3.   При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

10.4.   Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

10.5.   Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

 

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Конденсатори. Енергія електричного поля

Автор: admin от 31-03-2012, 21:14, переглянуло: 41723

9.1.0  Коли конденсатор підключили до джерела постійної напруги, одна з його обкладинок отримала зарад 20 нКл. Чому дорівнює: а) зарад конденсатора; б) сумарний заряд обох обкладинок?

9.2.0 Чи правильне твердження: під зарядом конденсатора розумі­ють суму зарядів його обкладинок?

9.3.0 У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо зменшити робочу площу пластин у 3 рази?

9.4.0  Відстань між пластинами плоского конденсатора зменшили в 2 рази. Як змінилася ємність конденсатора?

9.5.   Яка ємність конденсатора, заряд якого дорівнює 20 мКл при різниці потенціалів між обкладинками 2 кВ?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі

Автор: admin от 31-03-2012, 20:09, переглянуло: 21296

8.1.   Потенціальна енергія заряду 1 нКл у точці електричного поля дорівнює 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці?

8.2.   У точці поля з потенціалом 300 В заряджене тіло має потенціальну енергію -0,6 мкДж. Який заряд тіла?

8.3.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 2 нКл із точки з потенціалом 200 В у точку з потенціалом 50 В?

8.4.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 4 нКл із точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 220 В?

8.5.   При переносі з точки А в точку В заряду 5 нКл електричне поле ви­конало роботу 10 мкДж. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.6.   При переносі з точки А в точку В заряду 4 мкКл виконується ро­бота 40 мДж проти кулонівських сил. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.7.   Заряд-20 нКл перемістили в однорідному електричному полі з напруженістю 10 кВ/м на 5 см у напрямі силової лінії. Яку роботу виконало поле? На скільки змінилася потенціальна енергія заряду?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Закон кулона. Напруженість електричного поля. 9-10 клас

Автор: admin от 31-03-2012, 19:40, переглянуло: 70375

7.1.0 Доторкнувшись додатно зарядженою скляною паличкою до сталевої кульки, ми передаємо їй додатний заряд. Які елементарні частки і куди при цьому переміщаються?

7.2.    Якщо піднести на нитці заряджену станіолеву гільзу до неза- рдцженої, то вони спочатку притягнуться одна до одної, а після дотику будуть відштовхуватися. Поясніть явище.

7.3.   Як зарядити дві металеві кульки однаковими за модулем, але різними за знаком зарядами?

7.4.    З якою силою взаємодіють два точкові заряди 2 нКл і 4 нКл, що знаходяться на відстані 3 см?

7.5.   Два однакові заряди"1, розташовані на відстані 9 см, відштовху­ються із силами 1 мН. Які модулі зарядів?

Категорія: Фізика