Народна Освіта » Біологія » Будова та життєдіяльність організмів - узагальнення матеріалу з біології за 6 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Будова та життєдіяльність організмів - узагальнення матеріалу з біології за 6 клас

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

Протягом року ви подорожували цікавим та загадковим світом живої природи. Ви вже знаєте, що живу природу досліджує біологія. На сьогодні це цілий комплекс наук, які вивчають різні прояви життя, а також різноманітність живих істот, які населяють нашу планету. У шостому класі ви дізналися про науки, які вивчають рослини (ботаніка), гриби (мікологія), бактерії (їх разом з іншими мікроскопічними організмами досліджує наука мікробіологія).

Ви дізналися, що нашу планету населяє приголомшлива різноманітність живих істот - майже 2 млн видів бактерій, грибів, рослин, тварин. На перший погляд може здатися, що вони існували завжди. Але це не так. Життя на нашій планеті виникло приблизно 3,5 млрд років тому і за цей тривалий час постійно розвивалося. Різноманітні організми пристосовувалися до умов середовища проживання, що періодично змінювалися, з’являлися нові види й зникали деякі види, що існували раніше. У результаті організми ускладнювали свою будову й функції, зростала кількість видів.

Учені встановили, що першими організмами на нашій планеті були бактерії та ціанобактерії. Ви вже знаєте, що нині це найбільш просто організовані істоти, переважно одноклітинні. їхні клітини оточені більш або менш щільною оболонкою, вони не мають ядра та багатьох органел, зокрема мітохондрій та хлоропластів (пригадайте, організми, позбавлені ядра, називають прокаріотами) (мал. 236). Більшість бактерій не мають і вакуоль. Проте їхні клітини здійснюють ті самі процеси життєдіяльності, що й клітини одноклітинних рослин, грибів і тварин.

Багато видів бактерій здатні до руху. Вони живляться: серед них є як автотрофи, так і гетеротрофи. Як ви пам’ятаєте, автотрофи - організми, які здатні створювати органічні речовини з неорганічних. Так, ціанобактерії, зелені та пурпурні бактерії здатні утворювати органічні речовини з неорганічних за допомогою фотосинтезу, використовуючи для цього енергію світла подібно до зелених рослин.

Як і всі живі істоти, клітини бактерій дихають: вбирають кисень і використовують його для окиснення органічних речовин. У такий спосіб вони отримують енергію, необхідну для забезпечення різноманітних процесів життєдіяльності. Щоправда, є бактерії, які мешкають у безкисневому середовищі. Необхідну їм енергію вони отримують, розщеплюючи органічні речовини.

Як й інші організми, бактерії здатні до розмноження. Найчастіше це відбувається поділом клітини навпіл. Несприятливі періоди клітини бактерій можуть переживати у вигляді спор або цист.

Важливим етапом розвитку життя на нашій планеті була поява ядра в клітинах організмів (пригадайте, такі організми називають еукаріотами). Це рослини, гриби та тварини.

У клітин рослин і грибів над плазматичною мембраною сформувалася щільна клітинна оболонка. Порівняйте будову клітин рослин, грибів і тварин (мал. 236). У клітинах рослин є хлоропласти. Саме завдяки цим органелам рослини здійснюють процес фотосинтезу. Клітини грибів і тварин (за винятком окремих одноклітинних видів, як-от евглена зелена) не містять хлоропластів.

Мітохондрії, які забезпечують клітину енергією, є в клітинах як рослин, так і грибів та тварин.

У клітинах рослин чи грибів часто є вакуолі, заповнені клітинним соком. Як ви пам’ятаєте, у них можуть накопичуватися запасні поживні речовини, кінцеві продукти обміну речовин, а у вакуолях рослинних клітин - пігменти, які надають певного забарвлення тим чи іншим частинам рослини.

Мал. 236. Схема будови клітини: А - бактерії; Б - рослини; В - гриба; Г - тварини: 1 - клітинна оболонка; 2- клітинна мембрана; 3 - цитоплазма; 4 - ядро; 5 - ділянка цитоплазми, що містить ДНК; 6 - мітохондрії; 7 - хлоропласт; 8 - вакуоля, заповнена клітинним соком

Отже, у будові клітин рослин, грибів та тварин є багато спільних рис. Вони оточені клітинною мембраною, мають ядра, мітохондрії та багато інших спільних органел. Розвиток рослин як автотрофних

організмів був пов’язаний з виникненням хлоропластів, а клітин грибів і тварин - з удосконаленням різних способів споживання готових органічних сполук.

Запам’ятайте: клітина є одиницею будови та життєвих функцій різноманітних організмів: від бактерій до квіткових рослин чи людини.

Ще одним важливим етапом розвитку еукаріотичних організмів було виникнення багатоклітинності. Пригадайте, якими різними є клітини примітивних багатоклітинних тварин губок: одні з них утворюють покриви, інші беруть участь у формуванні скелета, є такі, що забезпечують живлення, розмноження тощо.

Наступним етапом розвитку організмів було формування тканин (пригадайте, тканини - це групи клітин, подібних за будовою та виконуваними функціями; такі групи клітин мають спільне походження). У вищих рослин, наприклад, сформувалися покривні, основні, провідні та механічні тканини (пригадайте їхні функції). Багатоклітинні гриби тканин не формують.

У вищих рослин з тканин сформувалися органи - вегетативні та генеративні. До вегетативних органів належать корінь і пагін. Це частини тіла вищих рослин, які не спеціалізуються на здійсненні статевого чи нестатевого розмноження. Вони забезпечують живлення рослин, дихання, випаровування води, закріплення рослини в Грунті.

Органи, які виконують функції статевого чи нестатевого розмноження рослин, називають генеративними. Це спорангії у мохів, хвощів, плаунів і папоротей, шишки в голонасінних і квітка в покритонасінних. Про тканини та органи тварин ви дізнаєтеся на уроках біології в сьомому класі.

Організм вищих рослин є цілісною саморегульованою біологічною системою.

Організми різних видів не можуть існувати окремо одні від одних. Взаємодіючи між собою, а також з умовами неживої природи, вони формують багатовидові угруповання.

Ми бажаємо вам успіхів у дослідженні прекрасного та складного світу живих істот, який нас оточує. Сподіваємося, що цей підручник допоміг вам зрозуміти й полюбити його.

 

Це матеріал з підручника Біологія 6 клас Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Н.Ю. Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 27-09-2014, 21:10, Переглядів: 10505