Народна Освіта » Українська мова » 2.3. Склади в українській мові

НАРОДНА ОСВІТА

2.3. Склади в українській мові

Склад — це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад утворюється голосним звуком, який називають складотворним, або голосним і одним або кількома приголосними звуками.

У слові стільки складів, скільки голосних складотворних звуків.

2.3.1. Складотворчі й нескладотворчі голосні звуки

Залежно від здатності утворювати склад голосні звуки поділяються на:

складотворні, якими завжди бувають звуки [а], [о], [е], [и], а також після приголосних [у] й [і]

нескладотворчі (нескладові), якими можуть бути лише голосні звуки [у] й [і] на початку слова перед приголосним, усередині слова після голосного перед приголосним і в кінці слова після голосного

а/тель/є, ма/ма

вда/ча [удача]

оГояг, ко/ло/на

Йван [їван]

е/та/лон, ме/ре/жи/во

жов/тий [жоутиї]

[и]/ній (орф. іній), ми/то

знай/шов [знаїшоу]

2.3.2. Типи складів

Поділ слів на склади в українській мові ґрунтується на двох основних принципах:

1)    тяжінні до відкритості складу, оскільки голосний є найбільш звучним гучним);

2)    тяжінні до розподілу кількох приголосних, що стоять поряд, за висхідною звучністю:

Ці принципи реалізуються в таких правилах поділу слів на склади:

Поєднання звуків

Розподіл приголосних між складами

Приклад

Цифрова

схема

голосний + приголосний + голосний

приголосний належить до наступного складу

34-34-14

24-24-34

кілька шумних дзвінких

усі належать до наступного складу

34-224-14

24-224-14-14

кілька шумних глухих

усі належать до наступного складу

34-114

34-114-114

дзвінкий чи глухий : шумний + сонорний

усі належать до наступного складу

4-234-341

14-23422

14-134

два шумних (обидва дзвінкі чи глухі) + сонорний

усі належать до наступного складу

24-2234-114

14-11343

шумний дзвінкий + шумний глухий

належать до різних складів

342-14

142-14

шумний глухий + шумний дзвінкий

належать до наступного складу, тому що попередній глухий завжди уподібнюватиметься до наступного дзвінкого, а отже, поряд будуть два дзвінких

34-34-224

34-224

4-224

сонорний + шумний глухий чи дзвінкий

належать до різних складів

343-14

343-1341

сонорний + сонорний

належать до різних складів

343-3411

два однакових приголосних звуки (подовжений звук)

належать до наступного складу

24-34

14-24-14

 

Залежно від кількості складів слова поділяються на

 

односкладові

двоскладові

трискладові

багатоскладові

рік, день, лінь

о/пік, ти/ша, рю/кзак ([р'уґзак])

пи/сто/пад,

сні/го/хід

ма/лю/нок

сіль/сько/го/спо/дар/ський ба/га/то/сту/пін/ча/стий лег/ ко/за й/ми/стий

Правила поділу слова на частини, що можуть бути перенесені з одного рядка на інший на письмі, в основному збігаються з правилами поділу слова на склади у вимові, однак існує й ряд додаткових вимог, зафіксованих орфографічною нормою в «Українському правописі».

Правило

Варіант переносу

Поділ на склади

Не залишати одну букву в попередньому й не переносити на наступний рядок, навіть якщо вона позначає склад

опи/тування

округ

олень

моя

Азія

о/пи/ту/ва/ння

о/круг

о/лень

мо/я

А/зі/я

Не розривати буквосполучення дж, дз, якщо вони позначають на письмі один звук

хо/джу /у/дзик кукуру/дза але:

під/живити і пі/дживити над/земний і на/дземний

хо/джу

/у/дзик

ку/ку/ру/дза

пі/джи/ви/ти

на/дзем/ний

Не відривати від другої основи складних слів початкову букву, якщо вона не становить складу

ви/ще/зга/да/ний бли/зько/схід/ний ово/че/схо/ви/ще але: багатояідерний і багато/ядерний

ви/ще/зга/да/ний

близь/ко/схі/дний

о/во/че/схо/ви/ще

ба/га/то/я/дер/ний

Не відокремлювати від попередньої літери апостроф і м’який знак

бур’/ян

низь/кий

бур’/ян

низь/кий

Не розривати буквосполучення ьо, йо

третьо/го баталь/йон але: най/охайніший і на/йохайніший

тре/тьо/го

ба/таль/йон

на/йо/хай/ні/ ший

Не залишати в одному рядку подвоєні букви, що належать до різних морфем

письмен/ник

військ/комат

під/дашшя

але: піддаш/шя і піддаїшшя

пи/сьме/нник

вій/сько/мат

пі/дда/шшя

Поділ на склади у вимові не завжди збігається з поділом слів на значущі частини (морфеми) та частини, що можуть бути перенесені на наступний рядок на письмі, пор.: пі/во/стро/ва — пів/остров/а — пів/ост/ро/ва.

Технічні правила переносу слів із рядка в рядок не пов’язані з правилами складоподілу, але їх слід знати при створенні письмового тексту.

Не можна розривати ініціальні та комбіновані абревіатури (НАДУ, ООЯ, Т-150) й відривати ініціали від прізвища та скорочені назви мір від цифр (Г.Ф. Опежко, 10 га, 5 см, 2008 р.).

Тире, дефіс, крапка, кома, двокрапка та ін., а також дужка й лапки, що закривають, залишаються завжди в попередньому рядку; дужка й лапки, що відкривають, ставляться в новому рядку.

 

Цей матеріал взято з книги Довідник ЗНО з української мови та літератури

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 21-07-2014, 15:41, Переглядів: 12329