Народна Освіта » Інформатика » Словничок термінів з інформатики за 5 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словничок термінів з інформатики за 5 клас

Словничок, визначення, терміни, поняття з курсу Інформатика 5 клас. З підручника Ривкінд Інформатика 5 клас.

А

Атрибут - суттєва, невід’ємна властивість об’єкта, стор. 100.

Б

Буфер обміну - частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання даних, стор. 115.

В

Вибрати - команда роботи з об’єктами, для виконання якої необхідно навести вказівник на потрібний об’єкт і клацнути ліву кнопку миші, стор. 34.

Видалення - операція редагування, у результаті якої об’єкт знищується, стор. 114.

Вирівнювання абзаців - змінення положення тексту відносно лівої та правої межі текстового об’єкта, стор. 159.

Віконний режим - режим, у якому вікно займає тільки частину Робочого стола, стор. 68.

Вказівник - об’єкт на екрані монітора, який вказує на місце виконання дій над об’єктами. Як правило, має вигляд стрілки (може мати інший вигляд), стор. 29.

Вкладка - об’єкт вікна, на якому розміщено інші об’єкти (кнопки, поля, перемикачі тощо). Кожна вкладка має ім’я, вибравши яке можна відкрити потрібну вкладку, стор. 140.

Властивості - відомості про об’єкт, за якими його можна охарактеризувати, стор. 43.

Г

Гнучкий магнітний диск - носій даних, використовується в змінних носіях даних - дискетах, стор. 82.

Графічний редактор - програма для створення та опрацювання комп’ютерних графічних зображень, стор. 87.

Графічні зображення - малюнки, схеми, ескізи креслень, плани, карти, фотографії тощо, стор. 87.

Графічні об’єкти малюнка - відрізки прямих, криві, прямокутники та інші многокутники, овали та кола тощо, стор. 96.

Графічні об’єкти презентації - графічні зображення (рисунки, кліпи та інше), що вставлені на слайди презентації, стор. 147.

Д

Дані - повідомлення, зафіксовані на певному носії, подані у виді, зручному для передавання, зберігання та опрацювання людиною або пристроєм, стор. 17.

Демонстрація - 1) процес показу комп’ютерної презентації, 2) тип файлу, у якому зберігається презентація, остаточно підготовлена для показу, стор. 134.

Діалогові вікна - вікна, призначені для виведення на екран повідомлень та отримання відповідей від користувача, стор. 93.

Додаткова панель - об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для встановлення значень властивостей інструментів малювання, стор. 90.

Дюйм - одиниця вимірювання довжини; один дюйм наближено дорівнює двом з половиною сантиметрам, стор. 82.

Е

Ескіз - підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окремої його частини у найважливіших рисах, стор. 140.

Ж

Жорсткий магнітний диск - носій даних, входить до складу накопичувачів на жорстких магнітних дисках, стор. 29.

З

Запуск програми на виконання - операція початку роботи з програмою. Запуск можна здійснити, використавши Головне меню, значок програми на Робочому столі або контекстне меню цього значка, стор. 63.

Звукові колонки - пристрої виведення даних, використовуються для відтворення звукових даних, стор. 32.

І

Ім’я пристрою збереження даних, як правило, містить велику літеру англійського алфавіту та двокрапку після неї, стор. 78.

Ім’я файлу або папки - набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > | , стор. 77.

Інструмент Вибір кольорів - інструмент графічного редактора Paint для вибору кольорів на малюнку, стор. 106.

Інструмент Заливка - інструмент графічного редактора Paint для зафарбування довільної замкненої області, стор. 106.

Інструмент Масштаб - інструмент графічного редактора Paint для перегляду графічного зображення в збільшеному вигляді, стор. 106.

Інструменти вільного малювання - інструменти Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик графічного редактора Paint, стор. 104.

Інструменти малювання фігур - інструменти Лінія, Крива, Прямокутник, Округлений прямокутник, Еліпс, Багатокутник графічного редактора Paint, стор. 97.

Інтернет - всесвітня комп’ютерна мережа, у яку об’єднано комп’ютери, що знаходяться в усіх частинах Землі, стор. 14.

Інформаційні процеси - процеси зберігання, передавання, опрацювання та пошуку повідомлень, стор. 11.

Інформація - нові відомості, нові знання, які отримує людина на основі повідомлень, стор. 8.

К

Клавіатура - пристрій для введення літер, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання певних дій, стор. 28.

Класифікація об’єктів - розподіл об’єктів на групи за значеннями однієї або кількох властивостей, стор. 51.

Кліп - графічне зображення з колекції зображень пакета програм Microsoft Office, стор. 148.

Кнопки керування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити) - об’єкти вікна, що використовуються для керування відображенням вікна на екрані, стор. 64.

Композиція малюнка - поєднання об’єктів графічного зображення загальним задумом для отримання гармонійної єдності малюнка, стор. 107.

Комп’ютерна презентація - набір слайдів, на яких розміщуються текстові, графічні та інші об’єкти і які можуть бути показані для доповнення усного виступу людини або з іншою метою, стор. 132.

Комп’ютерна програма - заздалегідь розроблений набір команд для здійснення інформаційних процесів у комп’ютері, стор. 62.

Комунікатор (смартфон) - один з видів портативних комп’ютерів з функціями мобільного телефону і кишенькового персонального комп’ютера. За своїми розмірами він близький до мобільного телефону, стор. 38.

Контекстне меню - меню команд, які можна виконати над певним об’єктом. Відкривається контекстне меню після наведення вказівника на об’єкт і клацання правої кнопки миші, стор. 57.

Копіювання - операція редагування, у результаті якої створюється копія об’єкта, стор. 115.

Курсор - позначка, яка вказує місце для введення символів, стор. 92.

М

Магнітний диск - носій даних. Розрізняють жорсткі та гнучкі магнітні диски, стор. 29.

Макет - схема розміщення текстових, графічних та інших об’єктів на слайді презентації, стор. 133.

Маркер - покажчик, службова відмітка, допоміжний знак, стор. 90.

Маркери змінення розмірів - позначки на межі об’єкта, перетягування яких змінює його розміри, стор. 90.

Меню - список команд, які може обрати користувач для подальшої роботи з комп’ютером, стор. 56.

Миша - пристрій для введення даних в комп’ютер, стор. 29.

Монітор (дисплей) - пристрій для відображення даних на екрані, стор. 32.

Н

Накопичувач на жорстких магнітних дисках - основний пристрій для зберігання даних у сучасних персональних комп’ютерах, стор. 29.

Накреслення - властивість символів, яка визначає особливості накреслення символів і може набувати значення: звичайний, жирний, курсив, підкреслений та їх поєднання, стор. 124.

Непрозорий фон - режим виділення фрагмента зображення в графічному редакторі Paint зі збереженням кольору фону, стор. 114.

Нетбук - один з видів портативних комп’ютерів, який розрахований здебільшого на роботу в мережі, стор. 38.

Носії повідомлень - об’єкти, на яких зберігаються повідомлення (пам’ять людини або тварини, папір, деревина, тканина, метал, кіно- і фотоплівки, магнітні та оптичні диски, флеш-карти та інше), стор. 12.

Ноутбук - один з видів портативних комп’ютерів, стор. 37.

О

Об’єкти - предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Кожний об’єкт має властивості. Кожна властивість має своє значення, стор. 42.

Об’єкти вікон - Рядок заголовка, кнопки керування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити), Рядок меню, Робоча область (Робоче поле), Смуга прокручування тощо, стор. 64.

Оптичний диск - носій даних, що використовується для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого, створення фонотек і відеотек та для тривалого зберігання копій даних. Розрізняють оптичні диски типу CD, DVD та BD, стор. 130.

П

Палітра - невелика дошка, на якій художник змішує фарби, стор. 90.

Палітра кольорів - об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору кольору малювання, стор. 90.

Панель атрибутів тексту - об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору значень властивостей символів текстового напису, стор. 126.

Панель завдань - об’єкт, як правило, у нижній частині екрана, на якому розміщуються кнопка Пуск, кнопки відкритих вікон, індикатор мови введення, годинник тощо, стор. 56.

Панель інструментів - об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору інструментів малювання, стор. 90.

Папка - об’єкт на носієві даних, у якому зберігаються інші папки та файли, стор. 78.

Перемикач - об’єкт діалогового вікна, призначений для вибору одного з можливих режимів, стор. 100.

Переміщення - операція редагування, у результаті якої об’єкт змінює своє розташування, стор. 115.

Персональний комп’ютер - один з видів комп’ютерів, що використовуються одночасно, як правило, одним користувачем. Розрізняють стаціонарні та портативні (мобільні) персональні комп’ютери, стор. 20.

Піксель - найменший об’єкт малюнка в графічному редакторі Paint, стор. 38.

Планшетний комп’ютер - один з видів портативних комп’ютерів, у якому для введення даних використовується чутлива до дотиків поверхня екрана, стор. 38.

Повідомлення - містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища, стор. 5.

Повноекранний режим - режим, у якому поточне вікно займає весь Робочий стіл, стор. 69.

Покажчик місця заповнення - об’єкт, що призначений для вставлення на слайд презентації текстових, графічних та інших об’єктів, стор. 177.

Поле - об’єкт діалогового вікна для введення даних, стор. 92.

Портативний (мобільний) комп’ютер - порівняно невеликий за розміром персональний комп’ютер, який можна використовувати поза межами офіса, школи або дому (ноутбуки, нетбуки, планшет-ні комп’ютери, комунікатори, смартфони), стор. 135.

Прапорець - об’єкт діалогового вікна, що використовується для встановлення певного режиму або його скасування, стор. 168.

Презентація - представлення чогось нового, важливого для людини, стор. 132.

Принтер - пристрій для друку даних на папері або спеціальній плівці, стор. 32.

Пристрої для роботи з даними - комп’ютери, мультимедійні проектори, калькулятори, фото- і кінокамери, навігатори, ігрові приставки, плеєри, телефони, диктофони, факси та інші, стор. 22.

Провідник - програма для перегляду списків імен файлів і папок та виконання операцій над ними, стор. 79.

Програміст - людина, що створює комп’ютерні програми, стор. 62.

Прозорий фон - режим виділення фрагмента зображення в графічному редакторі Paint з видаленням кольору фону, стор. 114.

Процесор - пристрій, що здійснює опрацювання даних в комп’ютері, стор. 30.

Пуск - ім’я кнопки відкриття Головного (основного) меню, стор. 56.

Р

Редагування - процес змінення об’єкта (копіювання, переміщення, видалення тощо), стор. 113.

Редактор - той, хто створює, перевіряє та виправляє зміст, стор. 87.

Редактор презентацій - комп’ютерна програма, призначена для створення комп’ютерних презентацій, їх редагування, форматування, збереження, перегляду тощо. Одним з редакторів презентацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007, стор. 138.

Рисунок - графічне зображення, що вставлено на слайд презентації з файлу, розміщення якого на носії даних відомо користувачу, стор. 147.

Робоча область (Робоче поле) - об’єкт вікна, у якому здійснюється опрацювання даних, стор. 65.

Розмір символа - висота символа, вимірюється в спеціальних одиницях - пунктах, стор. 124.

Розширення імені файлу - набір символів після останньої крапки в імені. Як правило, розширення імені файлу містить 3-4 символи, які вказують на тип файлу, стор. 77.

Рядок заголовка - об’єкт вікна, у якому відображається ім’я вікна програми та розміщено кнопки керування вікном, стор. 64.

Рядок меню - об’єкт вікна, у якому розміщено команди відкриття різних меню, стор. 64.

С

Системний блок - складова стаціонарного персонального комп’ютера, у якій розміщуються основні пристрої збереження та опрацювання даних, стор. 27.

Слайд - основний об’єкт комп’ютерної презентації, стор. 133.

Смуга прокручування - об’єкт вікна, що використовується для перегляду вмісту Робочої області, який не вміщається у вікно. Розрізняють вертикальну та горизонтальну смугу прокручування, стор. 65.

Список - об’єкт діалогового вікна для вибору потрібного значення властивості об’єкта з наведеного переліку, стор. 127.

Способи подання повідомлень - текстовий, числовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, спеціальні позначення, комбінований, стор. 6.

Стрічка - прямокутна область вікна програми, що містить вкладки з інструментами (кнопками, полями, перемикачами тощо) для роботи з об’єктами, стор. 140.

Структура презентації - визначає порядок подання матеріалів на слайдах презентації, кількість слайдів, їх заголовки, макет і вміст кожного слайда, стор. 164.

Сценарій - детально розроблений план проведення якого-не-будь заходу, здійснення яких-небудь дій, стор. 164.

Сценарій презентації - детальний опис послідовності дій зі створення об’єктів комп’ютерної презентації в середовищі редактора презентацій, стор. 164.

Т

Текстовий курсор - об’єкт на екрані монітора, який вказує місце для введення символів, стор. 92.

Текстовий напис - фрагмент графічного зображення в Paint, що містить текст, стор. 123.

Текстові об’єкти презентації - об’єкти Напис, WordArt та інші, що містять текст, стор. 156.

Тема - шаблон оформлення програми PowerPoint 2007, стор. 174.

Типи комп’ютерів - суперкомп’ютери, персональні, мікро-комп’ютери, стор. 21.

Ф

Файл - упорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на носії даних і має ім’я, стор. 77.

Флеш-накопичувач («флешка») - пристрій збереження даних, що використовується для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого, створення резервних копій даних, стор. 30.

Формат - сукупність значень властивостей об’єкта, стор. 124.

Форматування - процес змінення формату об’єкта (змінення розмірів, перефарбування та ін.), стор. 124.

Фотоальбом - презентація певної структури, що призначена для демонстрації фотографій, стор. 165.

Фрагмент зображення - будь-яка частина графічного зображення, стор. 113.

Ш

Шаблон - зразок, за яким виготовляють однакові деталі; приклад, який наслідують, стор. 174.

Шаблон оформлення (тема) - зразок оформлення слайдів презентації, який може бути застосований для швидкого змінення шрифту, розміру та кольору символів, кольору тла слайдів тощо, стор. 174.

Шрифт - властивість символів, яка визначає графічну форму символів, стор. 123.

I

IBM - одна з найбільших у світі корпорацій з виробництва комп’ютерів, пристроїв і програм до них, стор. 82.

М

Microsoft - назва корпорації з виробництва комп’ютерних програм, стор. 70.

Microsoft Office - це набір (пакет) комп’ютерних програм, створених корпорацією Microsoft. До складу цього пакета входять

програми для роботи з текстовими, графічними та числовими даними, презентаціями тощо, стор. 139.

Microsoft Office PowerPoint 2007 (PowerPoint) - редактор презентацій, стор. 138.

P

Paint - графічний редактор, стор. 88.

W

Windows - назва сімейства програм корпорації Microsoft для комп’ютерів, у першу чергу персональних, стор. 70.

WordArt - текстовий об’єкт на слайдах презентації, призначений для введення декоративно оформленого тексту, стор. 156.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:53, Переглядів: 7473