Народна Освіта » Правознавство » Галузеві та спеціальні соціологічні теорії, методологія та методи соціологічного дослідження вимоги щодо знань, навичок і вмінь студентів

НАРОДНА ОСВІТА

Галузеві та спеціальні соціологічні теорії, методологія та методи соціологічного дослідження вимоги щодо знань, навичок і вмінь студентів

Опанувавши матеріали модуля II, студенти зможуть:

*Визначати та описувати пред­метну галузь дослідження спеціальних і галузевих соціологічних теорій, що вив­чають найважливіші явища суспільного життя.

*Описувати процеси становлення соціології економіки, управління, релігії, сім'ї, девіантної поведінки, етносоціоло- гії як окремих напрямів соціологічної науки.

*Аналізувати особливості дист­рибутивної, виробничої, обмінної, спо­живчої економічної поведінки та її мо­тивацію.

*Визначати поняття підприєм­ницької діяльності, її основні ознаки та особливості відносно діяльності господаря, бізнесмена, винахідника та описувати роль і місце підприємництва у суспільстві.

*Характеризувати основні ідеї шкіл наукового управління та людських відносин, системного і ситуаційного під­ходів стосовно управління та праці.

*Визначати поняття, основні еле­менти та види соціальних організацій, встановлювати відмінність і визначити вплив неформальної організації на фор­мальну структуру.

*Описувати основні вили конф­ліктів в організації та їх причини, виз­начати комплекс заходів, спрямованих на зниження конфліктного потенціалу організації та розв'язання існуючих кон­фліктів.

*Характеризувати релігію як со­ціальний інститут, визначати її структу­ру і функції у суспільному житті.

* Визначити тенденції розвитку шлюбу та сім'ї в сучасному свігі та Україні.

  *Охарактеризувати основні під­ходи до визначення поняття етносу, передумов і причин розвитку етнічних спільнот.

* Аналізувати процеси розвитку етносів, застосовуючи терміни «рід», «плем'я», «народність», «нація».

* Визначати поняття, основні види етнічних конфліктів, виділяти шляхи запобігання їх виникненню та ескалації, а також обставини, необхідні для їх уре­гулювання.

* Виділяти сутність та види девіан­тної поведінки та особливості її прояву в сучасному суспільстві.

* Характеризувати основні підхо­ди, що пояснюють виникнення та існу­вання девіантної поведінки.

* Розуміти значення емпіричних соціологічних досліджень та їх логіку, знати обов'язкові компоненти дослідни­цької програми, основні проблеми виз­начення вибірки.

* Характеризувати основні кате­горії, правила та процедури проведення соціологічних досліджень.

* Розрізняти сутність кількісних та якісних метолів соціологічних дослід­жень, оцінювати переваги та недоліки кожного з них.

* Визначати особливості релігій­них організацій різних типів та основ­них світових релігій, застосовувати дані соціологічних вимірів релігійності для характеристики окремих сучасних сус­пільств.

* Визначити тенденції розвитку шлюбу та сім'ї в сучасному сві ті та Україні.

Аналізувати процеси розвитку етносів, застосовуючи терміни «рід», «плем'я», «народність», «нація».

* Виділяти сутність та види девіантної поведінки та особливості її прояву в сучасному суспільстві.

* Характеризувати основні підхо­ди, що пояснюють виникнення та існу­вання девіантної поведінки.

 

Н.М. Семке

Категорія: Правознавство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:55, Переглядів: 1968