Народна Освіта » Страница 723

Соціалізація особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:52, переглянуло: 6033

Поняття соціалізації має багато різних відтінків, однак ос­новне його значення — процес, за допомогою якого індивід переймає спосіб життя свого суспільства. Єдиного поняття соціалізації дотепер не вироблено, проте можна дати найбільш загальне визначення.

Соціалізація — це засвоєння соціального досвіду, створеного суспільством і сконцентро­ваного в рольових очікуваннях. Соціаліза­ція — це процес отримання властивостей, необхідних для жит­тя в суспільстві.

Категорія: Правознавство

 


Структура особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:50, переглянуло: 1538

Існує кілька підходів до аналізу структури особистості у віт­чизняній соціології. Однак всі вони кінець кінцем виділяють такі елементи як:

  1. потреби;
  2. інтереси;
  3. мотиви;
  4. соціальні установки;
  5. ціннісні орієнтації;
  6. ідеали (як найвища форма ціннісних орієнтацій).

Категорія: Правознавство

 


Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

Автор: admin от 4-04-2012, 18:49, переглянуло: 10949

Поняття соціального статусу дає нам уявлення про те, яке місце займає людина в суспільстві, до яких груп вона належить і, відповідно, якої поведінки від неї можна очікувати.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний погляд на особистість

Автор: admin от 4-04-2012, 18:48, переглянуло: 1806

У повсякденній мові ми вживаємо такі слова як «людина», «індивід», «особистість». Часто між ними не вбачається ніякої різниці, тобто ці слова використовуються як синоніми. Проте науковці закріпили за ними певні значення, що дозволяє вив­чати різні аспекти сутності людини.

Категорія: Правознавство

 


Особистість і суспільство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:46, переглянуло: 1217

1.Соціологічний погляд на особистість

2.Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

3.Структура особистості

4.Соціалізація особистості

5.Типи особистості

Категорія: Правознавство

 


Інститут освіти і його функції

Автор: admin от 4-04-2012, 18:44, переглянуло: 1091

Освіта — це соціальний інститут, завдяки якому суспіль­ство забезпечує своїх членів важливими знаннями, в тому числі ,иро фундаментальні явища дійсності, професійні навички та культурні норми і цінності.

Категорія: Правознавство

 


Основні види та функції соціальних інститутів

Автор: admin от 4-04-2012, 18:34, переглянуло: 6670

Система інститутів у кожному суспільстві складна, а потре би, що постійно розвиваються, викликають до життя все ноні інститути. Це викликає необхідність їх більш або менш точної класифікації.

Існують різні підходи до класифікації основних видів наяп них в суспільстві соціальних інститутів. З них доцільно виді лити два основні —формалізований (організаційний) та пред метний (функціональний). Відповідно до першого критерію, залежно від формалізації та легалізації, соціальні інститут поділяються на формальні і неформальні.

Категорія: Правознавство

 


Поняття та основні елементи соціального інституту

Автор: admin от 4-04-2012, 18:33, переглянуло: 2496

Проблемою вивчення та аналізу соціальних інститутів і.иімалося багато відомих — як закордонних, так і вітчизня­них — соціологів. Першим, хто започаткував термін «соціаль­ний інститут» та ввів його у науковий обіг і розробив відповід­ну теорію, був англійський соціолог Г. Спенсер. Він вивчив та нііисав п'ять типів соціальних інститутів: промисловий (еконо­мічний), політичний, профспілковий, обрядовий (культурно-це­ремоніальний), домашній(сімейний)

Категорія: Правознавство

 


Соціальні інститути

Автор: admin от 4-04-2012, 18:31, переглянуло: 1255

1. Поняття та основні елементи соціального інституту

2. Основні види та функції соціальних інститутів

3. Процес інституціоналізації

4. Інститут освіти і його функції

Категорія: Правознавство

 


Соціальна мобільність

Автор: admin от 4-04-2012, 18:29, переглянуло: 10639

Незважаючи на те, в якому суспільстві народилися індиві­ди, їм притаманний потяг до кращого, вони постійно доклада­ють зусиль для того, щоб отримати більш високий прибуток, більше влади, здобути повагу від інших. Результат цих зусиль у суспільних масштабах виливається у таке явище як соціальна мобільність.

Категорія: Правознавство